Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Jonas Bjertnes Jacobsen
 • Tore August Kro
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF14121 Statistikk og bærekraftig innovasjon (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et obligatorisk fellesemne for Bachelorstudium i ingeniørfag: 

 • Bygg og miljø 

 • Elektro – elektronikk og grønn energi 

 • Maskin – digital konstruksjon og automatisering 

Samt for TRESS og Y-veien tilknyttet disse studieprogrammene 

Undervisningssemester

1.semester (høst) 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap 

 • Studentene har kunnskap om sentrale temaer som er viktige for en ingeniørstudent, med tanke på en studietid med best mulig læringsutbytte  

 • Studentene har en helhetlig forståelse av mangfoldet i ingeniørrollen og hva som menes med ingeniørfaglig systemtenkning.  

 • Studentene har kunnskap om sirkulær økonomi som tilnærming til en bærekraftig innovasjon. 

 • Studentene har kunnskap om relevante metoder for utvikling av bærekraftige og grønne løsninger. 

 • Studentene kan forklare sannsynlighetsbegrepet og gjøre rede for fordelinger 

 • Studentene kan gjøre rede for bruk og valg av statistiske metoder for analyse av data 

 • Studentene kan gjøre rede for påliteligheten i testkonklusjoner 

Ferdigheter 

 • Studenten kan analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i situasjoner der han/hun møter etiske, miljømessige- og samfunnsmessige utfordringer 

 • Studenten kan skrive en rapport med akademiske krav til kilder og referanser 

 • Studentene kan benytte relevante metoder på produkt, tjeneste og systemnivå 

 • Studentene kan gjøre forenklede livsløpsanalyser (LCA) 

 • Studentene kan bearbeide og presentere diverse data 

 • Studentene kan anvende Excel som statistisk beregningsverktøy  

 Generell kompetanse 

 • Studenten har et bevisst forhold til etiske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer 

 • Studenten kan vurdere påliteligheten i konklusjoner som er basert på valg av statistiske metoder og deres resultater. Studenten har forståelse for bærekraft i prosesser og systemer i industrien 

Innhold

Emnet starter opp med en generell innføring i ingeniørstudiet knyttet til det å være ny student som bl.a. studieteknikk, møteteknikk, rapportskriving, gruppesamarbeid. Videre vil det bli gitt en introduksjon i ingeniørfaglig systemtenkning, herunder akademisk skriving og analyse, etikk og miljøutfordringer som anses som sentrale for en ingeniørstudent. 
Videre har emnet to hoveddeler, statistikk og bærekraftig innovasjon. Modulene har noe overlapp ved at studentene vil ha temaer innenfor statistikken som vil brukes inn mot utviklingen av innovasjonsdelen.  

Statistikkdelen inneholder temaer som sannsynlighetsregning, forventning – varians og kovarians, fordelinger som binomisk – Poisson og normal, sentralgrensesetningen, estimering og konfidensintervall, paret og uparet test, F-test, enveis variansanalyse, korrelasjon og lineær regresjon og bruk av grafisk/algebraisk kalkulator/excel. 
Vi står overfor flere globale utfordringer knyttet til bærekraftig produksjon av produkter som verden trenger. Bærekraftig utvikling krever innovasjon og nye prosesser for energieffektive og miljøvennlig ressursutnyttelse, samt bruk av biologisk råstoff, resirkulering og minimering av utslipp, samt rensing av vann og gass. Det vil bli rettet søkelys på verktøy for å kunne vurdere den grønne profilen til prosesser og verktøy som kan brukes til å forbedre miljøinnsatsen. 

Undervisnings- og læringsformer

I innføring til ingeniørstudiet er det forelesninger og gruppearbeid.  

I statistikkdelen er det forelesninger og øvinger. I innovasjonsdelen blir det forelesninger, øvinger og prosjektarbeid i grupper på 2-4 studenter. Prosjektarbeidet inneholder blant annet prosessutforming, investeringsanalyse, gruppedynamikk og vurderinger av prosjektets bærekraft. 

Arbeidsomfang

250-300 timer 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

For innføring i ingeniørstudiet: Oppgave i gruppe 

For bærekraftig innovasjon: Godkjent 3 av 5 øvinger 

For statistikk: Individuell skriftlig rapport om ett eksempel på bruk av hypotesetesting i faglitteratur. 

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Emnet har to deleksamener, som hver vektes 50 %: 

Deleksamen 1: Statistikk: skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 3 timer.

Tillatte hjelpemiddel: 

 • Løvås G. (enhver utgave) Statistikk for universiteter og høgskoler 

 • To interne notater 

 • Godkjente formelsamlinger 

 • Kalkulator (med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst) 

Deleksamen 2: Bærekraftig innovasjon: Muntlig eksamen, individuell. Varighet: ca. 25 minutter, hvorav ca. 15 minutter presentasjon av prosjektoppgave, etterfulgt av ca. 10 minutter med spørsmål fra sensor. 
Det benyttes karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer eller en ekstern og en intern sensor. 

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her. 

Evaluering av emnet

Metode for evaluering avklares mellom faglærer og studenter. 

Litteratur

Statistikk: 

 • Løvås, G.G. (2018), Statistikk for universiteter og høgskoler, Universitetsforlaget, 4. utgave (eldre utgaver kan også benyttes) 

 • To interne notater 

Bærekraftig innovasjon: 

 • Gallaud, D. (2016), Circular economy, industrial ecology and short supply chain. London: Hoboken, NJ: ISTE Ltd: Wiley (Elektronisk bok tilgjengelig) 

 • Curran, M. A. (2012), Life cycle assessment handbook a guide for environmentally sustainable products, Salem, Mass.; Hoboken, N.J.: Scrivener; Wiley (Elektronisk bok fritt tilgjengelig på HiØ) 

 

Litteraturen er sist oppdatert 18.12.2020

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 16:21:54