Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Ole Kristian Førrisdahl
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB10019 Bygningsfysikk (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, samt for TRESS og Y-veien tilknyttet dette studieprogrammet

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap 

 • kan beskrive prinsipper for oppbygging av klimaskjerm for en bygning 

 • kan forklare kriterier for gode materialvalg med tanke på egnethet og miljøbelastning 

 • kan prinsippene for varmetransport gjennom en konstruksjonsdel og energiberegning av konstruksjoner 

 • kan forklare hovedprinsipper ved en varmepumpe 

 • kan bedømme mekanismer og risiko knyttet til fuktbelastning på og i konstruksjoner 

 • kan forklare hovedprinsipper for lydisolering 

 • kan forklare hovedprinsipper for sikring mot brann i bygninger 

 • kan gjengi oppbygging og innhold i Teknisk Forskrift, TEK 17 

Ferdigheter 

 • kan bygge opp en klimaskjerm som ivaretar alle bygningsfysiske problemstillinger 

 • kan beregne varmetap ved transmisjon 

 • kan beregne varmetransport gjennom en konstruksjonsdel 

 • kan utføre varmepumpeberegninger 

 • kan beregne fuktighet og fuktighetsbelastning 

 • kan vurdere lydisolerende egenskaper ved ulike konstruktive oppbygginger 

 • kan angi konstruktive brannsikringstiltak for bygninger utfra preaksepterte løsninger 

Generell kompetanse  

 • kan finne frem i og benytte Teknisk forskrift og Veiledning til Teknisk forskrift. 

 • kan forklare hvordan et bygg fungerer og kan delta i et tverrfaglig prosjekteringsteam for en bygning 

 • kan planlegge for lav miljøbelastning og kan delta i diskusjoner om valg av ulike alternativer i et livssyklusperspektiv 

Innhold

Bygningsfysikk er læren om de prosessene som påvirker en bygning som følge av indre og ytre klimapåkjenninger. 

Emnet vil gi en grunnleggende innføring i klimapåkjenninger i form av varmetransport, lufttransport, fukttransport, lyd og stråling. Videre gis et grunnlag for prosjektering, oppføring og drift av energieffektive, fuktsikre, brannsikre og miljøvennlige bygninger med godt inneklima. 

 

Følgende tema vil bli belyst: 

 • Oppbygging av klimaskjerm for bygninger 

 • Materialvalg for bygningers klimaskjerm, våtrom og innvendige skillekonstruksjoner 

 • Grunnleggende om Miljøvurdering av materialer 

 • Beregning av energiytelse og energistrømmer  

 • Stråling 

 • Grunnleggende om varmepumper og dens oppbygging 

 • U-verdi beregninger 

 • Fuktighetsberegninger 

 • Fuktsikring og enkle beregning av fuktrisiko 

 • Grunnleggende vurderinger av inneklima og ventilasjon 

 • Grunnprinsipper for lydisolering mot utvendig og innvendig støy 

 • Grunnprinsipper for brannsikring av bygninger 

 • Klimagassberegning for bygninger. 

 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent 4 av 6 øvinger, individuelle 

 • Deltagelse på befaring 

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamen med to komponenter:

Skriftlig individuell eksamen og prosjektrapport. Det settes en samlet karakter for begge komponenter.

 

 • Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 4 timer  

 • Prosjektrapport.

Det benyttes karakterregel A - F, hvor F er stryk

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mappen kan omarbeides en gang. Mer informasjon om konter finner du her. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er oppdatert 18.12.2020

Forelesningsreferater og utlevert litteratur med disse 

Edvardsen, K.I., Ramstad, T. (2014) Trehus. Referanseverket for trehusbygging i Norge. SINTEF akademisk forlag, 464s. 

Thue, Jan Vincent (2016) Bygningsfysikk, Grunnlag. Fagbokforlaget, 464 s. 

Byggdetaljer fra Byggforsk 

Støttelitteratur: 

Hagentoft, C.-E., (2001), Introduction to building physics, Studentlitteratur AB, ISBN: 9789144018966 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 10:21:38