Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Egil Berg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF14221 Mekanikk (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag -maskin: digital konstruksjon og robotisering og Bachelorstudium i ingeniørfag -bygg og miljø, samt for TRESS og Y-veien tilknyttet disse studieprogrammene.

Anbefalte forkunnskaper

IRF10721 Ingeniørmatematikk 

Undervisningssemester

2.semester (vår) 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap 

 • har grunnleggende kunnskaper om bruk av Newtons lover til å beregne krefter og momenter i ulike mekaniske konstruksjoner 

 • har grunnleggende kunnskaper om ulike spenningstyper og hvilke belastningssituasjoner som forårsaker de ulike spenningstypene 

 • kjenner til hvordan faste stoffer påvirkes ved belastninger i form av krefter, momenter, tvungne deformasjoner eller temperaturforskjeller 

 

Ferdigheter 

 • benytter vekselvirkningsloven og superposisjonsprinsippet til å fastlegge totalbelastningen 

 • vurderer mekaniske konstruksjoner mht. statisk kraftoverføring, likevekt og stabilitet 

 • finner kritiske punkter ut fra en gitt belastningssituasjon, analyserer spenningssituasjonen her og dimensjoner en konstruksjonsdel slik at spenningene er innenfor et akseptabelt nivå 

 • beregner, dimensjonerer og vurderer ulike mekaniske konstruksjoner ut ifra geometri, belastning og forventet materialstyrke 

 

Generell kompetanse 

 • har forståelse for mekanikk som grunnlag for videre arbeid med tekniske emner i studiet 

Innhold

 • Krefter og kraftsystemer 

 • Likevekt og tyngdepunkt 

 • Sammensatte konstruksjoner  

 • Massegeometri 

 • Bøying, avskjæring og E-modul 

 • Sikkerhet 

 • Grunnleggende fasthetslære 

 • Laster, tøyninger og spenninger 

 • Elastisitet, plastisitet, brudd 

 • Vridning og knekking 

 • Dimensjoneringskriterier 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er problemorientert og gjennomføres ved bruk av forelesninger, øvingstimer og selvstudie 

Arbeidsomfang

250-300 timer 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Godkjent 7 av 8 øvinger

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 4 timer.
Hjelpemidler: kalkulator, med tomt minne som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst. Tekniske tabeller (Jarle Johannessen). Det er tillatt med egne notater i tekniske tabeller, men ikke løse ark eller lapper. 

Det gis karakter på skalaen A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer. 

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet. 

Litteratur

Litteraturen ble sist oppdater 1.12. 2020

Vollen, Øistein, Mekanikk for ingeniører, Statikk og fasthetslære, NKI Forlag (siste utg.) 

Johannessen, Jarle, Tekniske tabeller, Cappelens Forlag 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 01:21:45