Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Marius Birkeland
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB31121 FEM-analyse og prosjektering (Høst 2023)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, studieretning «konstruksjon- og materialteknikk», samt for TRESS og Y-veien tilknyttet dette studieprogrammet/studieretningen.

Absolutte forkunnskaper

IRF14221 Mekanikk, IRF10721 Ingeniørmatematikk og IRB26221 Prosjektering av konstruksjoner. 

Anbefalte forkunnskaper

IRB21519 Konstruksjonsteknikk. 

Undervisningssemester

5.semester (høst) 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap 

Studenten 

 • har en helhetlig forståelse av konstruksjoner og konstruksjonsdesign 

 • kan bruke FEM-program til å analysere enkle konstruksjoner 

 • kan bruke digitale programmer for å prosjektere og lage arbeidsgrunnlag av enkle konstruksjoner 

 • kan beskrive oppbygging av en stivhetsmatrise og enkle systemer for beregning i FEM-analyseprogram  

 • har nødvendig forståelse for global avstigning av bygninger 

 • kan utføre en evaluering av krefters gang i en konstruksjon fra påført last ned til fundamenter 

 • har kunnskap om tverrfaglige problemstillinger  

 • kan forklare begrepet energiøkonomisering og gjøre rede for hovedprinsippene for bærekraftighet 

 

Ferdigheter 

Studenten kan 

 • benytte programvare basert på Finite element-metoden til å beregne lastvirkning for enkle konstruksjoner og konstruksjonssystemer (gjennomføre nødvendige idealiseringer og forenklinger ved modellering av konstruksjoner) 

 • kan lage og forstå arbeidstegninger av beregnede konstruksjoner (form- og armeringstegninger) med digital programvare 

 • vurdere konstruksjonens egnethet i tverrfaglige prosjekter og i et miljøperspektiv 

 

Generell kompetanse 

Studenten har 

 • kan utføre prosjektering av enkle bygninger med digital programvare 

 • kan benytte programvare basert på Finite element-metoden og utføre tolkning av resultater 

 • tilstrekkelig forståelse for prosjektering av konstruksjoner og tilhørende arbeidstegninger som beskriver hvordan konstruksjonen er bygget opp 

 • kan evaluere miljøegenskapene til ulike byggematerialer  

Innhold

• Grunnleggende matrisestatikk 

• Bruk av programvare basert på Finite element-metoden 

• Prosjektering av bærekonstruksjoner med digital programvare 

• Valg av statisk system og elementtyper 

• Stivhetsklassifisering knutepunkter 

• Dimensjonering etter: bruddgrensetilstand (ULS), bruksgrensetilstand (SLS) 

• Brann og ulykke 

• Avstiving 

• Bærekraftig konstruksjoner 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger. 

Arbeidsomfang

250-300 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

3 individuelle øvinger

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 4 timer

 

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.

Karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer. 

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet. 

Litteratur

Per K. Larsen: Dimensjonering av stålkonstruksjoner, 2. utgave 2010 eller nyere, Tapir akademisk forlag. 

 

Trekonstruksjoner - Beregning og dimensjonering. NKI-forlaget, 2012. NS-EN 1993-1-1:2005 + NA:2008. 

 

S.I. Sørensen.: Betongkonstruksjoner - Dimensjonering etter NS-EN 1992-1-1:2004+NA2008 (Eurocode2), Tapir akademisk forlag. 

 

Bell: Matrisestatikk (2018), Fagbokforlaget 

Øvrig litteratur oppgis ved semesterstart. 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 10:21:49