Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Yonas Zewdu Ayele
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB34621 Vegteknologi (Høst 2023)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, studieretning «infrastruktur og miljø», samt for TRESS og Y-veien tilknyttet dette studieprogrammet/studieretningen.

Absolutte forkunnskaper

IRB11521 Teknisk planlegging

Anbefalte forkunnskaper

IRB26321Bærekraftige areal- og transportplaning

Undervisningssemester

5. semester (vår) 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap: 
Studenten kan: 

 • redegjøre for konsekvenser for miljø og samfunn i forbindelse med vegbygging 

 • liste opp prinsipper for planlegging og prosjektering av veger 

 • definere prinsipper for overbygging og dimensjonering av veger 

 • beskrive prinsipper for drift og vedlikehold av veger 

 • demonstrere prinsipper for geometrisk utforming av veger 

 • vise oppbyggingen av en vegkonstruksjon 

 • beskrive grunnlagsmaterialet som er nødvendig for prosjektering av veger 

 • redegjøre for vegbyggeprosessen innenfor rammen av aktuelle lover og normaler 

 • liste opp drenssystem og krav til utforming av åpen, delvis lukket eller lukket drenering 

 • definere prinsipper for beregning av støy og retningslinjer for behandling av støy og utforming av støyskjermer og støyvoller 

 • redegjøre for forsterkning av veger og bæreevne registreringsutstyr 

 • beskrive vegmaterialer kvalitet og kontroll  

 • beskrive frostproblematikken og frostdimensjonering i en veg.  

 

Ferdighet: 
Studenten kan: 

 • utarbeide samfunnsøkonomiske kalkyler for alternative vegprosjekt 

 • beregne geometriske krav til vegkurvatur (horisontal- og vertikalkurvatur) 

 • utføre detaljert veg geometri med vekt på linjekonstruksjon, tverrprofilutforming og linjeføring 

 • utføre risiko- og sårbarhetsanalyser av en veg 

 • bruke lover og regler 

 

Generell kompetanse: 
Studenten kan: 

 • redegjøre for vegens rolle i det totale transportarbeidet og vegtransportens påvirkning på miljø og samfunn 

 • liste opp krav som stilles fra brukere og myndigheter til en moderne veg konstruksjon 

 • forklare betydningen av miljø- og klimapåvirkning i vegprosjekt 

Innhold

Emnet gir en innføring i følgende temaer: 

Vegprosjektering: 

 • Lokal luftkvalitet og klimagassutslipp: Klimagassutslipp fra veganlegg, vegkonstruksjon og transportsystemer. Lokal luftkvalitet. Støy fra vegtrafikken.

 • Konsekvensanalyse: Beregning av samfunnsøkonomiske kostnader og ikke prissatte miljøkonsekvenser med hovedvekt på metode. 

 • Aktuelle lover og normaler: Vegloven, Plan- og bygningsloven, normalene for Veg- og gateutforming (N100), Vegbygging (N200), etc. 

 • Linjekonstruksjon og veggeometri: Dimensjonere en veg konstruksjon etter vegnormalene.Prosjektering av veg i Novapoint. 

 • Støyberegning: Støyens utbredelse fra veg og metode for beregning av støy etter Nordisk beregningsmetode.

 

Vegbygging og vedlikehold: 

 • Vegbygging: Grunnprinsippene for bygging og dimensjonering av veger og gater. Krav til dimensjonering av veg fundament og vegdekker av overbygningen iht. gjeldende håndbøker. 

 • Dreneringsforhold: Innføring i drenssystem, dreneringsvedlikehold og faser av dreneringen. 

 • Drift og vedlikehold av veger: Grundig innføring i metoder for og effekt av drift og vedlikehold av veger og gater. 

 • Forsterkning av vegerVegens skadetyper, bæreevnebestemmelse av veger – registreringsutstyr, dekkelevetider og forsterkningsbehov, forsterkningsmetoder.  

 • Vegmaterialer: kvalitet og kontroll. krav til materialer som inngår i vegens oppbygging, gjenbruksmaterialer.  

 • Frost og tele: teleproblemer i en veg, frostdimensjonering. frostsikringsmetoder.

 

Laboratorieøvelser (Novapoint Basis og Novapoint Veg) 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid i grupper, individuelle øvinger og ekskursjoner. 

Arbeidsomfang

250-300 timer 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent 3 av 4 øvinger (individuelle) 

 • Deltagelse på befaring 

 • Deltagelse på lab 

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. 

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 4 timer

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.

Karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer. 

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. 

Skriftlig sluttevaluering av emnet. 

Litteratur

Vegutforming for ingeniørutdanningen, 2007, Jørgensen og Kvam. 

Veg- og gateutforming, håndbok-N100, SVV (Statens Vegvesen, www.vegvesen.no). 

Vegbygging, håndbok-N200, SVV. 

Vegoppmerking, Håndbok-N302, SVV 

Standard for drift og vedlikehold av riksveger, Håndbok-R610, SVV 

Trafikksikkerhetsutstyr - Tekniske krav, Håndbok-R310, SVV 

Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, håndbok-V176, SVV. 

Lærebok Drift og vedlikehold av veger, Nr.365, SVV 

Lærebok Vegteknologi, Nr.626, SVV 

Lærebok Drenering og håndtering av overvann, Nr. 681, SVV 

Geoteknikk i vegbygging, V220, SVV. 

Skadekatalog for bituminøse vegdekker, V261, SVV. 

 

Støttelitteratur 

P H Wright and K Dixon (2003), Highway Engineering, Wiley, John & Sons, Inc., 7th Edition, ISBN-13: 978-0471264613 ISBN-10: 047126461X 

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) (2011),A Policy on Geometric Design of Highways & Streets, AASHTO, 6th Edition, ISBN: 978-1-56051-508-1 

California Department of Transportation (2017), Highway design manual, California Department of Transportation  

C.S. Papacostas, P.D. Prevedouros (2000), Transportation Engineering and Planning, Pearson, 3rd Edition, ISBN-13: 978-0130814197 ISBN-10: 0130814199 

Myer Kutz (2011),Handbook of Transportation Engineering, Volume I: Systems and Operations, McGraw-Hill Education, Second Edition, ISBN: 9780071614924 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 10:21:50