Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad  
Emneansvarlig:
Geir Torgersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB34821 Modellbasert prosjektering av infrastruktur (Høst 2023)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, studieretning «infrastruktur og miljø», samt for TRESS og Y-veien tilknyttet dette studieprogrammet/studieretningen 

Absolutte forkunnskaper

IRB11521 Teknisk planlegging

Anbefalte forkunnskaper

IRB26321 Bærekraftig areal- og transportplanlegging   

Undervisningssemester

5. semester (høst)  

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap  

Studentene    

 • kan forklare prinsipper for framstilling og bruk geografisk informasjon  

 • kan bruke prosjekteringsoppgaver til ulike formål  

 • kan benytte relevant programvare for planlegging og prosjektering av VA  

 • kan demonstrere hvordan modeller skal visualiseres og tolkes til ulike formål og brukergrupper  

 

Ferdigheter:  

Studentene  

 • kan fremskaffe og gjøre seg nytte av grunnlagsdata i prosjekteringsarbeidet  

 • kan anvende relevante lover, forskrifter, veiledere og standarder  

 • kan gjennomføre prosjektering av plan, profil og nødvendige detaljer ved bruk av digitalt verktøy og hensiktsmessig programvare  

 • kan utføre masse- / mengdeberegninger av prosjekt som kan brukes som anbudsgrunnlag og for utførelse  

 • kan forklare hvordan man framstiller og presenterer planer og prosjekt både i 2D og 3D til ulike formål  

  

Generell kompetanse    

Studentene  

 • kan anvende digitale terrengmodeller og digitale GIS verktøy i fysisk planlegging og visualisering  

 • kan bruke digitale modeller for å framstille prosjekter til ulike målgrupper.  

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon   

 • kan vurdere etiske, kostnadseffektive og miljømessige konsekvenser ved prosjektering  

 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner knyttet til bruk av digitale kart og modeller  

Innhold

 • Digitale kartverktøy, prinsipper for modellering av geografisk informasjon  

 • Faser i planlegging- og prosjekteringsarbeid  

 • Innhenting og bruk av eksisterende grunnlagsdata til prosjektering av veg- og
  VA-anlegg og annen infrastruktur.  

 • Gjeldende lover, forskrifter, veiledere, standarder og normaler innen veg-planlegging/prosjektering.  

 • Prosjektering ved bruk av digitale tegne - og verktøy ved bruk av relevant programvare (ArcGIS, Novapoint, AutoCad Civil 3D eller tilsvarende)  

 • 3D modellering og visualisering til ulike formål  

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid i grupper, individuelle øvinger og ekskursjoner

Arbeidsomfang

250-300 timer

  

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent 2 av 3 øvinger (individuelle)  

 • Gruppeoppgave 

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.  

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 4 timer

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst. Godkjent formelsamling.

Karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.  

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her.  

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.  

Skriftlig sluttevaluering av emnet.  

Litteratur

Oppgis ved semesterstart  

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 10:21:51