Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Geir Torgersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB26021 Prosjektstyring og anleggsteknikk (Vår 2023)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne i Bachelorstudium i ingeniørfag -bygg og miljø, samt for TRESS og Y-veien tilknyttet dette studieprogrammet.  

Absolutte forkunnskaper

IRB11521 Teknisk planlegging

Undervisningssemester

4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap  

Studenten:  

 • kan forklare prinsipper for prosjektadministrasjon, planlegging, prosjektbeskrivelser, kalkulasjon, kontraktstyring og anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider inkl. HMS og risikovurderinger  

 • kan anvende nødvendige standarder, lover og forskrifter innen emnet   

 • kan bruke relevante geotekniske beregningsmetoder  

 • har kunnskap om hva som kjennetegner effektiv og bærekraftig drift av bygge- og anleggsplass  

  

  

Ferdigheter  

Studenten:  

 • kan bruke relevant programvare som er aktuelt innen prosjektadministrasjon  

 • kan planlegge gjennomføring og utarbeide beskrivelser for enkle bygg- og anleggsprosjekter  

 • kan anvende prinsipper for kalkulasjon av bygg- eller anleggsprosjekt  

 • kan beskrive metoder for arbeid med berg- og løsmasser  

 • kan anvende geotekniske beregningsmetoder   

 • kan foreta masseberegninger   

  

Generell kompetanse  

Studenten:  

 • kan forklare organisering, myndighet, ansvar og roller innen fagområdet  

 • kan bidra med faglige innspill i tverrfaglige team  

 • kan beskrive jordartenes oppbygging og anvendelse av geotekniske beregningsmetoder  

 • kan forklare relevante anleggstekniske metoder  

 • kan bedømme hva som kjennetegner bærekraftig drift av bygg- og anleggsplass  

Innhold

For å nå FNs bærekraftmål må alle bransjer med, også byggebransjen. Det betyr blant annet at bygge- og anleggsprosesser må være miljøvennlige, kostnadseffektive og gi positive effekter for både de som jobber på prosjektet, brukerne og samfunnet rundt. Dette emnet inneholder temaer som er viktige for framtidige byggingeniører og som er knyttet til gjennomføringsfasen av bygge- og anleggsprosjekter.   

  

Emnet gir innføring i følgende temaer:  

  

Prosjektstyring og bærekraftig byggeplasshåndtering  

 • Byggherreforskriften  

 • Risikovurderinger på anleggsplassen 

 • Entreprise- og kontraktsformer og prosjektbeskrivelser iht. Norsk Standard  

 • Kalkulasjon og anbud (Programvare ISY Calcus eller tilsvarende) 

 • Offentlige anskaffelser og tillatelser  

 • Innføring i relevant programvare for prosjektstyring (MS-Project eller tilsvarende)  

 • Prosjektbeskrivelser (Programvare ISY Beskrivelse eller tilsvarende) 

 • HMS og risikovurderinger på byggeplass  

 • Miljøregnskap på byggeplass  

 • Håndtering av bygge- og anleggsavfall  

  

Geoteknikk og anleggsteknikk   

 • Stabilitet, jordtrykk, bæreevne og setninger  

Anleggsdrift (inkl. sprengning, graving, fylling og transport  

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid i grupper, individuelle øvinger og ekskursjoner.   

Arbeidsomfang

250-300 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent 4 av 5 øvinger (individuelle)  

 • Semesteroppgave i gruppe   

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.  

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 4 timer

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.
Karakterregel: A-F.   

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.  

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.  

Skriftlig sluttevaluering av emnet.  

Litteratur

Oppgis ved semesterstart 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 10:21:54