Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Yonas Zewdu Ayele
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB26121 Samfunnssikkerhet og risiko (Vår 2023)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne i Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, samt for TRESS og Y-veien tilknyttet dette studieprogrammet

Undervisningssemester

4. semester (vår) 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap: 
Studenten kan: 

 • gjøre rede for teorier og problemstillinger innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og risikoutfordringer  

 • forklare metoder og analytiske tilnærminger som verktøy for vurdering av risiko, sårbarhet og bærekraft.  

 • beskrive vurdering og styring av risiko som oppstår mellom systemer og infrastrukturer 

 • definere risikosamfunnet og utvikling av samfunnssikkerhet som fagområde.  

 

Ferdighet: 
Studenten kan: 

 • foreta begrunnede valg relatert til sikkerhet, risikovurdering og risikostyring i samfunnet på bakgrunn av faglig kunnskap og relevant forskning.  

 • gjennomføre risikovurdering relatert til kritiske systemer og infrastrukturer og komme med bærekraftige løsninger  

 • anvende metoder og analytiske tilnærminger for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor faget.  

 • koordinere og samarbeide mellom de ulike aktørene som har ansvar for samfunnssikkerhet, beredskap og risikostyring. 

 • innhente og anvende informasjon og fagstoff om samfunnssikkerhet og risiko og framstille dette slik at det belyser en problemstilling 

 

Generell kompetanse: 
Studenten kan: 

 • reflektere over egen rolle som sikkerhets- og risikofagperson i prosesser der ulike interesser og etiske avveininger relatert til samfunnssikkerhet og risiko gjør seg gjeldende.  

 • planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske og vitenskapelige retningslinjer.  

 • formidle sentralt fagstoff relatert til samfunnssikkerhet og risiko, som teorier, problemstillinger og løsninger 

Innhold

Følgende temaer belyses:

 • sentrale begreper innen faget samfunnssikkerhet og risikovurdering og risikostyring. 

 • Teorier med tanke på risikovurdering, risikostyring og sikkerhet i samfunnet

 • naturlige og menneskeskapte sikkerhets- og robusthetstrusler for samfunnet

 • endringer i kritisk infrastruktur som transport, energi- og vannforsyning, kommunikasjon samt endringer i sosiale relasjoner og atferd.  

 • håndtering av risiko i ulike sammenhenger og gi kjennskap til å bedømme de samfunnsmessige konsekvenser av beslutninger.  

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, obligatorisk prosjektarbeid i grupper, individuelle øvinger og ekskursjoner. 

Arbeidsomfang

250-300 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 4 individuelle øvinger 

 • Deltagelse på befaring 

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. 

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 4 timer

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.

Karakterregel: A-F. 

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer. 

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her. 

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. 

Skriftlig sluttevaluering av emnet. 

Litteratur

Bøker, Kompendium/ dokumenter som oppgis i forelesningene (inklusive artikler, forskningsrapporter og offentlige dokumenter). 

 

Støttelitteratur 

SIKRINGSHÅNDBOKA - Forsvarsbygg ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) håndbok i sikring og beskyttelse av eiendom, bygg og anlegg mot terrorhandlinger, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. 

SeijiAbe, MamoruOzawa, and YoshiakiKawata ed. Science of Societal Safety: Living at Times of Risks and Disasters. Publisher: Springer, Singapore. Online ISBN978-981-13-2775-9 

Marvin Rausand,Stein Haugen. Risk Assessment: Theory, Methods, and Applications, 2nd Edition. 2020. ISBN: 978-1-119-37723-8. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 10:21:54