Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Jeovan Faleiro De Freitas
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB26221 Prosjektering av konstruksjoner (Vår 2023)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, studieretning «konstruksjon- og materialteknikk», samt for TRESS og Y-veien tilknyttet dette studieprogrammet

Absolutte forkunnskaper

IRF14221 Mekanikk, IRF10721 Ingeniørmatematikk og IRB21519 Konstruksjonsteknikk 

Undervisningssemester

4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjengi/bruke/gjenkjenne innhold og oppbygging i Eurokode 1990 og 1991 

 • kan forklare prinsipper for å bestemme karakteristiske laster og lastkombinasjoner på bygninger 

 • kan vurdere prinsipper for enkle bæresystemer og avstivingssystemer for bygninger 

 • kan gjengi/bruke/gjenkjenne innhold og oppbygging i Eurokoder for dimensjonering av tre, stål og betongkonstruksjoner 

 • kan definere sentrale materialegenskaper og materialers fasthet for ulike belastninger 

 • kan definere system for sikkerheter mot sammenbrudd som ligger innebygget i Eurokodene 

 • kan definere systematikk for dimensjoneringskriterier for ulike lastvirkninger 

 • prinsippene for fastleggelse av krav i bruksgrensetilstand 

 • kan vurdere hvilke bruddsituasjoner som kan oppstå i valgt statisk system 

 

Ferdigheter 

Studenten kan 

 • beregne karakteristiske belastninger på bygninger 

 • kombinere ulike belastninger på bygninger og finne kritisk lastkombinasjon 

 • bestemme enkle bæresystemer for bygninger 

 • bestemme enkle avstivingssystemer for bygninger 

 • beregne opptredende spenning utfra gitt lastvirkning 

 • kontrollere kapasitet for ulike lastvirkninger i enkle trekonstruksjoner 

 • kontrollere kapasitet for ulike lastvirkninger i enkle stålkonstruksjoner 

 • kontrollere kapasitet for ulike lastvirkninger i enkle betongkonstruksjoner 

 • utføre enkle skrue - og sveisekontroller 

 • kontrollere nedbøyning for enkle systemer 

 

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan delta i diskusjoner rundt valg av bæresystem og avstivingssystem 

 • kan delta i diskusjoner rundt valg av dimensjoner 

 • bidra til å kvalitetssikre logikken i valg av dimensjoner 

Innhold

 • Undersøke utvalgte emner innen beregning og design av konstruksjoner og strukturelle systemer  

 • Beregninger av karakteristiske laster for egenlast, nyttelast, vind og snø 

 • Fastlegge dimensjonerende lastkombinasjoner 

 • Dimensjonering etter: bruddgrensetilstand (ULS), bruksgrensetilstand (SLS) 

 • Typiske bæresystemer for vertikale laster 

 • Typiske avstivingssystemer 

 • Oppbygging av Eurokode for betong-, stål- og trekonstruksjoner 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger

Arbeidsomfang

250-300 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

4 individuelle øvinger

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 4 timer.  

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer. 

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet. 

Litteratur

Norske standarder: NS-EN 1990, NS-EN 1991-1-1, NS-EN 1991-1-3, NS-EN 1991-1-4, NS-EN 1992, NS-EN 1993 del 1-1 og 1-8, NS-EN 1995 

 

Europeisk standarder: EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3, EN 1991-1-4, EN 1992, EN 1993 del 1-1 og 1-8, EN 1995 

 

J. Porteous, A. Kermani (2007), Structural timber design to Eurocode 5, Blackwell Publishing. 

 

J. Porteous, P. Ross (2013), Designers' guide to Eurocode 5: design of timber buildings EN1995-1, ICE publishing. 

 

P. K. Larsen (2010), Dimensjonering av stålkonstruksjoner, Tapir Akademiske forlag. 

B. Aasen (2010), Stål Håndbok Del 3, Norsk Stålforbund. 

 

N.S. Trahair, M.A. Bradford, D.A. Nethercot, L. Gardner (2008), The behaviour and design of steel structures to EC3, 4th edition, Taylor&Francis. 

 

L. Gardner, D.A. Nethercot (2005), Designers guide to EN1993-1-1 Eurocode 3: design of steel structures, Thomas Telford Publishing. 

 

S. I. Sørensen (2013), Betongkonstruksjoner, Beregning og dimensjonering etter Eurokode 2, Akademia. 

 

Øvrig litteratur oppgis ved semesterstart. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 08:22:35