Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF33721 Teknologi- og prosjektledelse (Vår 2024)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk fellesemne for Bachelorstudium i ingeniørfag: 

 • Bygg og miljø 

 • Elektro – elektronikk og grønn energi 

 • Maskin – digital konstruksjon og automatisering 

 

Samt for TRESS og Y-veien tilknyttet disse studieprogrammene 

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått det tverrfaglige prosjektet som er tilknyttet hvert studieprogram i 3. semester 

Undervisningssemester

6. semester (vår) 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap 

 

 • Studentene har kunnskap om hvordan organisasjoner/bedrifter fungerer og skaper verdier i en digital og bærekraftig tidsalder. 

 • Studentene skal kunne gjøre rede for sentrale prinsipper for strategi, ledelse og organisering 

 • Studentene skal kunne forklare sentrale begreper knyttet til digitalt lederskap, innovasjon og bærekraft 

 • Studentene skal ha kunnskap om prosjekters faglige innhold og tilegne seg tverrfaglig kompetanse 

 • Studentene skal ha kunnskap om forankring og finansiering av prosjekter  

 

Ferdigheter 

 

 • Studentene kan gi råd om strategi, innovasjon, ledelse og bruk av digitale virkemidler for å oppnå ønskede og strategiske mål i prosjekter og mindre bedrifter. 

 • Studentene er bevisst om utfordringer og samfunnsansvaret en bedrift har 

 • Studentene kan gjennomføre prosjektering og arbeide tverrfaglig 

 

 

Generell kompetanse 

 

 • Studentene kan bidra til å utvikle eller omstille en virksomhet  

 • Studentene kan se en tverrfaglig sammenheng på tvers av en organisasjon 

 • Studentene har forståelse for prosjektstyring som en praktisk aktivitet med faglig forankring 

Innhold

Teknologi og prosjektledelse handler om å styrke studentenes evne til å bidra til å lede bærekraftige verdiskaping i næringslivet. Dette er et emne som skal gi en innføring temaer for å kunne forstå verdiskaping og for at studentene skal oppnå praktisk og grunnleggende forståelse av hvordan arbeidslivet fungerer i en digital tidsalder preget av store utfordringer som bærekraft og «det grønne skiftet» 

 

Det vil være forelesinger, øvelser og prosjektarbeid. Hovedvekten vil være på en praktisk og reell casebasert oppgave som defineres av høgskolen eller en ekstern bedrift/organisasjon som må godkjennes av fagansvarlig. Den omtalte oppgaven kan i mange tilfeller sees i sammenheng med bacheloroppgaven. 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil hovedsakelig basere seg på studentaktivitet, og kan veksle mellom forelesninger, øvinger, gruppearbeid og seminarer. Egen refleksjon – sammen med andre medstudenter – vil også være en sentral arbeidsmetode. Studentene må arbeide proaktivt og selv søke veiledning for å sikre fremdrift 

Arbeidsomfang

250-300 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

4 arbeidskrav: 

 1. Konseptbeskrivelse 

 2. Gameplan 

 3. Prosjektplan 

 4. Statusrapport/midtveisrapport 

 

3 av 4 arbeidskrav må være innlevert og gjennomføres i grupper (max. 5 personer)

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av to komponenter: 

 • Prosjektoppgave i gruppe (max. 5 pers): Prosjektoppgave med tilhørende planverk avtalt med oppdragsgiver. 

 • Muntlig eksamen, gruppe. Varighet: 30 minutter (20 minutter presentasjon og 10 minutter spørsmål fra sensor om prosjektoppgave/prosjektgjennomføringen). 


Prosjektoppgave må være vurdert til bestått før studentene kan fremstille seg til muntlig eksamen.
 

Det gis én samlet, individuell karakter i emnet etter karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Sensorordning

To interne sensorer eller en ekstern og en intern sensor. 

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen avholdes tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon om konter finner du her. 

Ved ikke bestått prosjektoppgave kan gruppa omarbeide oppgaven en gang. Ved ikke bestått på muntlig eksamen kan studenten fremstille seg til ny eksamen på grunnlag av allerede bestått prosjektoppgave.  

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e), oppdragsgiver(e) og studenter. Muntlig sluttevaluering av emnet. 

Litteratur

Maylor, H. (2010), Project Management, 4th editionPrentice Hall 

Skattum, K., Hatling, J. (2005), Veien til prosjektsuksess, Norsk forening for prosjektledelse 

Bransjerelatert litteratur i samarbeid med oppdragsgiver. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 13:21:00