Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Janne Strømme
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI13517 Grunnleggende matematikk og statistikk (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i Innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten forstår matematiske og statistiske beregninger og analyser.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • presentere data, sannsynlighetsregning og bruk av statistiske metoder for analyse

 • utføre beregninger innenfor emnets temaer.

Generell kompetanse

Studenten kan kommunisere godt med andre fagpersoner i et teknisk-naturvitenskaplig fagmiljø.

Innhold

Følgende temaer vil bli belyst:

 • mengdelære, likninger og ulikheter

 • funksjonsbegrepet

 • polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner

 • grenseverdier og kontinuitet

 • den deriverte og derivasjonsregler

 • regneregler for ubestemt/bestemt integral

 • anvendelser av bestemt integral

 • beskrivende statistikk

 • sannsynlighetsregning

 • kombinatorikk

 • forventning og varians

 • diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger

 • lineær regresjon

Undervisnings- og læringsformer

Tre ukentlige dobbelttimer med forelsning og regneøving. Forelesningene gir i) en oversikt over de sentrale elementene og viser sammenhengen mellom dem og ii) eksempler på oppgaveløsninger. Viktigst av alt er studentens regnetrening med løsing av øvingsoppgaver enten på egenhånd eller sammen med andre. En betydelig andel av undervisningstiden vil bli brukt til regneøving (andelen settes i samråd med studentene).

Arbeidsomfang

Forelesning og regneøving 80 timer. De resterende 170-220 timene må studentene fordele etter eget behov på lesing av lærebok, og regnetrening. De fire arbeidskravene forventes hver å ta 2-3 timer for hver student.

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studentene skal avholde muntlige prøveeksamener for hverandre. Alle studentene skal ha hatt rollen som eksaminand, eksaminator og sensor. Etter hver prøveeksamen skal den som har rollen som sensor skrive en rapport som dokumentasjon på at arbeidskravet er utført. Hver student skal ha deltatt fire ganger som eksaminand, fire ganger som eksaminator og fire ganger som sensor.

Tidspunktene for gjennomføringene vil bli opplyst underveis i undervisningssemestret.

Eksamen

Individuell, muntlig eksamen. Varighet: Ca. 20 minutter.

Hjelpemidler: Valgfri matematisk formelsamling. Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.

Det benyttes karakterregel A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Konteeksamen gjennomføres tidlig i påfølgende semester. Mer informasjon finner du her

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Holje, Ø. (2012), Grunnleggende matematikk og statistikk, Læringsforlaget

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 23:23:29