Vår Rekomp profil

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager er en nasjonal kompetansesatsing for barnehagesektoren. Ordningen er del av Utdanningsdirektoratets strategi for Framtidens barnehage 2018 – 2022. Denne erstatter tidligere kompetansetiltak og som har som mål å:

  • Utjevne kvalitetsforskjeller og sikre at alle barn får gode barnehager i tråd med gjeldende styringsdokumenter
  • Styrke barnehagen som lærende organisasjon
  • Styrke kontakten og samarbeidet mellom barnehager, universitet og høgskolesektoren.
  • Støtte barnehagene med forskningsbasert teori og universitet og høgskolesektorene med praksiskunnskap gjennom å utvikle kompetanse sammen i lærende fellesskap

Ordningen legger opp til barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak, og utviklingsarbeid som praksisfelt og barnehagelærerutdanninger skal samarbeide om. Formålet med utviklingsarbeidet  er at det skal gi høyere kompetanse i barnehagene, mer praksisrelevant barnehagelærerutdanning og praksisnær forskning og utviklingsarbeid. Alt vårt arbeid skal preges av likeverdig samhandling med barnehager og barnehageeiere gjennom partnerskap.

Hvem er vi?
Høgskolen i Østfold er nå i gang med fjerde året i arbeidet med denne regionale ordningen. I år samhandler vi med til sammen 108 enkeltbarnehager og barnehager i nettverk. Disse barnehagene er lokalisert til den delen av Viken som tidligere var søndre del av Akershus og Østfold.

Vi er i år 14 fagansatte som arbeider inn i ordningen i tillegg til prosjektleder. De fleste av disse arbeider ved barnehagelærerutdanningen og har erfaring fra eget arbeid i barnehager. Så kopler vi på fagpersoner fra andre seksjoner når vi har behov for det. 

Hvordan arbeider vi?
Alt samarbeid baserer seg på behovene barnehagene har, og derfor blir prosessene ute i barnehagene og barnehagenettverkene ulike. 
Praksisfelt og barnehagelærerutdanninger skal i ordningen samarbeide om forskningsbaserte utviklingsarbeid som skal gi mer likeverdig og høy kompetanse i barnehagene, og mer praksisrelevant barnehagelærerutdanning.

Det skal legges opp til prosessorienterte arbeidsmåter og det skal foregå forskning og utprøving ute i de enkelte barnehagene og nettverk. 

Intern kompetanseutvikling 
Studieåret 2020/21 etablerte HiØ et internt prosessveiledningskurs for ansatte med oppgaver innen DEKOMP, REKOMP, LUS og LUB samlet. Fra høsten 2021 har også KOMPETANSELØFTET kommet inn som en ny tilskuddsordning. Kurset består av samlinger fordelt over hele studieåret, med hovedfokus på partnerskap, prosessveiledning, kunnskapsmegling og forskning med praksisfeltet. Målsettingen er å bygge intern kompetanse, utvikle samskapte tiltak på tvers av sektorer og å bygge broer inn i egne utdanninger.

 

Publisert 1. des. 2020 12:29 - Sist endret 29. nov. 2021 15:04