Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav for opptak til grunnutdanninger gjennom Samordna opptak

Du finner en oversikt over dokumentasjonskrav ved søknad til års- og bachelorstudier på Samordna opptak sine nettsider. 

Realkompetansesøkere må sende inn dokumentasjon i tråd med dokumentasjonskravene under, men dokumentasjonen må lastes opp i din søknad på Samordna opptak.

Dokumentasjonskrav for opptak til studier utlyst lokalt ved Høgskolen i Østfold

Til studier søkt gjennom Søknadsweb skal alle dokumenter lastes opp elektronisk under "Mine dokumenter".

 • Det anbefales at dokumentasjonen lastes opp i PDF-format.
 • Det er viktig at alle dokumentene som lastes opp er fullstendige og lesbare. Dokumentasjon i redigerbart format godkjennes ikke.
 • Dokumentasjon sendt inn per post eller e-post blir ikke tatt hensyn til i vurderingen av søknaden din. Det er unntak for sensitive dokumenter, som alltid skal sendes i post. Dokumenter sendt inn per post blir ikke returnert.
 • Alle dokumenter som er på et annet språk enn engelsk eller et skandinavisk språk må oversettes av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå, til engelsk eller et skandinavisk språk. Det må komme fram av dokumentene hvem som har oversatt dem. Vi aksepterer ikke oversettelser gjort av deg selv eller andre privatpersoner. Alle dokumenter må lastes opp på originalspråk og offisiell oversettelse.

Arbeidserfaring

Arbeidserfaring må du dokumentere med datert og signert arbeidsattest eller tjenestebevis.
Attesten må inneholde:

 • Stillingstittel
 • Start- og sluttdato
 • Stillingsstørrelse i prosent eller antall timer
 • Beskrivelse av dine arbeidsoppgaver.

Navngi PDF-filen Arbeidserfaring.

Selvstendig næringsdrivende må dokumentere firmaattest fra Brønnøysundregistrene eller attest fra Skatteetaten.

Merk: Dokumentasjon i redigerbart format (word), CV og arbeidsavtaler ikke er godkjent dokumentasjon. 

Arbeidstilknytning i studietiden

Arbeidstilknytning i studietiden må dokumenteres med en signert og datert arbeidsattest, og den må inneholde:

 • Startdato
 • Stillingstittel
 • Stillingsstørrelse i prosent
 • Beskrivelse av dine arbeidsoppgaver

Attesten kan ikke være eldre enn 6 måneder.

Navngi PDF-filen Arbeidstilknytning.
Utfylt attest må lastes opp under «Mine dokumenter» i SøknadsWeb.

Merk: Dokumentasjon i redigerbart format (word), CV og arbeidsavtaler ikke er godkjent dokumentasjon. 

Fagskole

Du dokumenterer fagskole med et vitnemål som viser at du har fullført og bestått fagskolen. Du må dokumentere alle sidene av vitnemålet.

Navngi PDF-filen Fagskole.

Har du fullført deler av en fagskoleutdanning, må du laste opp en karakterutskrift som viser karakterene i fagene du har bestått.

Hvis det ikke står på dokumentasjonen hvor mange studiepoeng/fagskolepoeng du har oppnådd, må du i tillegg laste opp en erklæring fra fagskolen om studiet var på heltid eller deltid, og studiet varighet. 

Hvis du har fagskole fra utlandet, må du også dokumentere fagskolegodkjenning fra NOKUT.

Høyere utdanning

Høyere utdanning må du dokumentere med datert og signert karakterutskrift eller vitnemål. Dokumentet skal være utstedt av institusjonen hvor du gjennomførte utdannelsen. Utskrift fra Studentweb er ikke gyldig dokumentasjon. Resultatutveksling av eksterne resultater blir kun benyttet til verifisering av opplastet dokumentasjon, og vil ikke bli lagt til grunn i saksbehandlingen av din søknad.

Navngi PDF-filen Høyere utdanning.

 

Skal du dele dine resultater via Vitnemålsportalen må dette dokumenteres på en av følgende måter:

 • Sende en lenke med gyldighet i 6 måneder der du oppgir mottaker epost: opptak@hiof.no.
 • Utskrift som er digitalt signert og lastes opp i din søknad.
 • Screenshot er ikke godkjent dokumentasjon.
  På opptak til studier som bygger på grad og det ikke fremgår i lenken eller utskriften at en grad er oppnådd er det ikke godkjent dokumentasjon. Du må da laste opp kopi av orginalt vitnemål.

Er du i ferd med å fullføre kvalifiserende utdanning samme semester opptaket gjennomføres, må du laste opp:

 • Datert og signert karakterutskrift for gjennomførte og beståtte emner.
 • Bekreftelse på at du er meldt opp til eksamen i gjenværende emner som inneholder ditt navn og antall studiepoeng.

Betinget tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass forutsetter opplasting av gyldig dokumentasjon på fullført og bestått utdanning innen gitt frist.

Søkere som kun har utdanning fra Høgskolen i Østfold trenger bare å laste opp dokumentasjon på dette dersom utdanningen er fullført før 2005.

Militær-/siviltjeneste

Militærtjeneste må du dokumentere med datert og signert bevis for avtjent tid i førstegangstjeneste. Du kan finne mer informasjon om annen godkjent dokumentasjon på militærtjeneste på Samordna opptak sine nettsider. 

Siviltjeneste må du dokumentere med datert og signert sivilt tjenestebevis.

Navngi PDF-filen Militærtjeneste.

Navneendring

Navneendring må dokumenteres med bekreftelse på navneendring fra Skatteetaten.

Denne skal lastes opp elektronisk i din søknad. 

Navngi PDF-filen Navneendring.

Norsk- og engelskkunnskaper

Norsktester

 • Norsk fra videregående skole (393 timer) må dokumenteres med datert og signert kompetansebevis eller vitnemål.
 • Test i norsk – høyere nivå, skriftlig og muntlig må dokumenteres med testbevis for både skriftlig og muntlig test fra Norsk språktest.
 • Trinn 3 må dokumenteres med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.
 • Årsstudium i norsk må dokumenteres med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge (tidligere Vox) må dokumenteres med prøvebevis som viser at du har fått minst resultatet B2 eller C1 på alle de fire delprøvene.

Navngi PDF-filen Norsktest.

Engelsktester

 • Engelsk i norsk videregående skole (140 timer) må dokumenteres med datert og underskrevet kompetansebevis eller vitnemål.
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language)  resultater dokumenteres med kopi av testbevis. Du må i tillegg gi Høgskolen i Østfold elektronisk tilgang til testresultater.
 • Dette gjør du ved å oppgi DI Code: 6240 når du melder deg opp til eksamen.
 • IELTS (International English Language Test Service) resultater dokumenteres med kopi av Test Report Form.
 • Cambridge ESOL Examinations resultater må dokumenteres med kopi av testbevis.
 • Du må også inkludere ID-nummer og candidate secret number på side 2, slik at vi kan verifisere testen.
 • PTE academic test (Person Test of English) resultater må dokumenteres med kopi av Test Taker Score Report.

Navngi PDF-filen Engelsktest.

Omsorgsarbeid

Omsorgsarbeid må du dokumentere med:

 • Bostedsattest fra Skatteetaten for deg og ditt barn som viser at dere har bodd på samme adresse.
  • Hvis du har flyttet må du også dokumentere Adressehistorikk for deg og ditt barn fra Skatteetaten. 
 • Omsorgsarbeid for nært familiemedlem må du dokumentere med attest fra lege eller liknende.

Navngi PDF-filen Omsorgsarbeid.

Utdanning fra land utenfor Skandinavia 

Videregående skolegang fra land utenfor Skandinavia må du dokumentere med datert og signert vitnemål fra videregående skole på originalspråk. Dersom originalspråket er på et annet språk enn engelsk eller et skandinavisk språk, må du i tillegg legge ved offisiell oversettelse.

Høyere utdanning fra land utenfor Skandinavia må du dokumentere med datert og signert diplom/vitnemål og karakterutskrift på originalspråk. Dersom originalspråket er på et annet språk enn engelsk eller et skandinavisk språk, må offisiell oversettelse vedlegges.

Videregående skole

 

Videregående skolegang må du dokumentere med datert og signert kompetansebevis eller vitnemål. Utskrift fra eksamensprotokoll er normalt ikke gyldig dokumentasjon.

Navngi PDF-filen VGS.

 

Fullfører du videregående skolegang samme semester som det lokale opptaket gjennomføres? 
Da må du laste opp datert og signert kompetansebevis for foreløpige resultater og en halvårsvurdering for siste kvalifiserende skoleår.
Dersom du tar fag som privatist, må du laste opp datert og signert bekreftelse på oppmelding til eksamen.

 

Fag-/svennebrev dokumenteres på en av følgende måter: 

 • Datert og signert vitnemål med påskrift om at fag-/svenneprøve er avlagt.
 • Fag-/svennebrevet og all videregående skolegang som ligger til grunn for fag-/svennebrevet.

Navngi PDF-filen Fagbrev- Svennebrev. 

Fullfører du lærlingtid samme semester som det lokale opptaket gjennomføres? 
Da må du laste opp kompetansebevis fra videregående skolegang og en datert og signert bekreftelse på oppmelding til fag-/svenneprøve. 
 

Betinget tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass forutsetter opplasting av gyldig dokumentasjon på fullført og bestått utdanning innen gitt frist.

 

All dokumentasjon må være datert og signert. Dokumentene behøver ikke å være stemplet «Rett kopi», men alle som får opptak til studier ved Høgskolen i Østfold kan bli bedt om å vise originaldokumentasjon for kontroll. Studenter plikter å vise originaler på oppgitt tid og sted, og unnlatelse medfører til tap av studieplass.

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 19. sep. 2022 13:26