Smittevern i forbindelse med praksisstudier

 

Studenter som skal ut i praksisstudier eller klinisk undervisning ved bestemte utdanninger, må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose, meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA), hepatitt og influensa. Det gjelder gjennom hele studietiden.
 
Hvis du er omfattet av reglementet for medisinsk testing vil du få melding om det når du semesterregistrerer deg. Ved semesterregistreringen må du bekrefte at du har lest og forstått informasjonen om medisinsk testing og spørsmålene om smitterisiko.

Regelverket for smittevern ved Høgskolen i Østfold følger til enhver tid smitteveilederen til Folkehelseinstituttet.

Innhold

 • Tuberkulose og MRSA
 • Test deg selv: Har du vært utsatt for økt smitterisiko?
 • Vaksinasjon
 • Les mer

Tuberkulose og MRSA

Dersom du har vært utsatt for smitterisiko for tuberkulose eller MRSA må du ta prøve hos lege og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen ved HiØ før du får lov til å starte praksisopplæring/klinisk undervisning. Du må selv betale eventuelle utgifter i forbindelse med testing og vaksinering.

Dokumentasjonen må:

 • enten sendes i posten til Høgskolen (Høgskolen i Østfold, Postboks 700, 1757 Halden)
 • eller leveres i servicetorget ved ditt campus

Merk med hvilken utdanning det gjelder.

Hvis du har spørsmål rundt dette, send en epost til studieadministrasjonen på studier@hiof.no. (Ber om at sensitive opplysninger ikke sendes på epost).

Test deg selv: Har du vært utsatt for økt smitterisiko?

For å finne ut om du kan ha vært utsatt for økt smitterisiko må du lese spørsmålene under.

 • Hvis du kan svare NEI på alle spørsmålene trenger du ikke gjøre noe mer.
 • Hvis du kan svare JA på et eller flere av spørsmålene må du teste deg. Du må teste deg for tuberkulose selv om du har hatt BCG-vaksine. Testing gjøres hos fastlegen. Varsle studieadministrasjonen snarest hvis du ser at du må teste deg. 

Du må huske dette gjennom hele studietiden dersom du for eksempel reiser til risikoland eller på annen måte utsettes for økt smitterisiko. Spørsmålene nedenfor indikerer om du har vært utsatt for økt smitterisiko.

Tuberkulose

Regelverket for smittevern ved Høgskolen i Østfold følger til enhver tid anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Besvar spørsmålene med ja eller nei:

Hvis ja: Lever dokumentasjon på gjennomgått tuberkuloseundersøkelse etter siste opphold til studieadministrasjonen. Undersøkelsen må være foretatt tidligst to måneder etter at du forlot ett av de aktuelle landene.

 • Har du vært i kontakt med tuberkuløs smitte eller kan du på andre måter ha vært utsatt for tuberkuløs smitte?

Hvis ja: Lever dokumentasjon på gjennomgått tuberkuloseundersøkelse til studieadministrasjonen. Du må gjennomføre tuberkuloseundersøkelse selv om du har tatt BCG-vaksine.

Du må bestille time for å ta røntgen thorax umiddelbart etter hjemkomst fra land med høy forekomst av tuberkulose/mistanke om eksponering, og svar foreligger samme dag eller dagen etter. Er svaret negativt kan du starte i praksis. Videre må du ta IGRA test 8-10 uker etter hjemkomst/eksponering. Er denne positiv blir du fulgt opp der testen er tatt. 

Svarte du JA på minst ett av spørsmålene ovenfor, gjelder følgende:
 • Du har lovpålagt plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Du plikter derfor å levere dokumentasjon på gjennomført medisinsk undersøkelse (IGRA-prøve (blodprøve), Mantoux-prøve, Pirquetprøve eller tilsvarende. I tillegg må du levere lungerøntgen til studieadministrasjonen ved HiØ.
 • Du må selv ordne med å få tatt testingen på helsestasjon eller hos fastlegen din.
 • Alternativt leverer du inn dokumentasjonen for testing som er foretatt tidligst to måneder etter at du forlot ett av de aktuelle landene eller var i kontakt med tuberkuløs smitte.
 • Du kan ikke starte praksisopplæring/klinisk undervisning før du kan dokumentere gjennomgått medisinsk undersøkelse som viser at du ikke er smittet av/bærer av tuberkulose.
Svarte du NEI på alle spørsmål, gjelder følgende:

Du trenger du ikke foreta deg noe mer. Men husk at du er forpliktet til å varsle studieadministrasjonen dersom noen av svarene endres underveis i studietiden.

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Regelverket for smittevern ved Høgskolen i Østfold følger til enhver tid anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Besvar spørsmålene med ja eller nei:

 • Jeg har tidligere fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative)
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder bodd i samme husstand som MRSA-positiv
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder hatt nær kontakt med MRSA-positiv uten å bruke beskyttelsesutstyr (med nær kontakt menes kontakt som gir begrunnet mistanke om smitte)
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norden, og har der vært innlagt i helseinstitusjon
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norden, og har der fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norden, og har der arbeidet som helsearbeider
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder vært i land utenfor Norden, og har der oppholdt meg i barnehjem eller flyktningeleir
 • Jeg har i løpet av siste 12 måneder oppholdt meg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden, og har symptomer på hud-/sårinfeksjon, kronisk hudlidelse eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner
Svarte du JA på minst ett av spørsmålene ovenfor, gjelder følgende:
 • Du har plikt til å gjennomgå testing for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA-prøve). Du må levere dokumentasjon på gjennomført MRSA-prøve til studieadministrasjonen. Du må selv ordne med å få tatt nødvendig medisinsk testing hos din lege. Husk at det kan ta opptil 10 dager å få prøvesvar klare.
 • Du kan ikke starte praksisopplæring/kliniske studier før du kan dokumentere gjennomgått medisinsk test som viser at du ikke er smittet av/bærer av MRSA.
Svarte du NEI på alle spørsmål, gjelder følgende:

Du trenger du ikke foreta deg noe mer. Men husk at du er forpliktet til å varsle studieadministrasjonen dersom noen av svarene endres underveis i studietiden.

Vaksinasjon

Tuberkulose (BCG)

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Under praksisstudier og klinisk undervisning ved en rekke helsefaglige utdanninger kan studenter ha økt risiko for å bli smitte med tuberkulose. Studenter ved disse utdanningene anbefales derfor være vaksinert mot tuberkulose.

Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte kommunehelsetjenesten/ helsestasjon og be om BCG-vaksinasjon.

Hepatitt B

Personer som utsettes for smittefare under utdanningen anbefales Hepatitt B-vaksinasjon. Vaksinen kan fås på blå resept for spesielle utdanninger. Den dekkes av blå resept §4, indikasjonsgruppe E.

Ordningen omfatter studenter i medisin, operasjonssykepleie, intensivsykepleie, jordmorfag, odontologi, tannpleie, bioingeniørfag.

Influensa

Høgskolen i Østfold oppfordrer alle helsefagstudenter til å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å ta influensavaksine. På den måten beskytter du deg selv og pasientene du møter i praksis. Influensasesongen regner vi fra ca. uke 40 til uke 20. Det betyr at mange studenter er i praksis under influensasesongen. Ta gjerne vaksinen så snart som mulig, og helst senest to uker før du går i praksis. Er du allerede i praksis er det likevel ikke for sent.

Hvor kan jeg ta vaksinen?

 • Ta kontakt med fastlegen din eller sjekk din kommunes nettsider for informasjon om hvor du kan ta vaksinen.
 • Via https://evaksine.no/ kan du enkelt bestille vaksine på et apotek.

Enkelte praksissteder tilbyr influensavaksine til sine ansatte, og noen steder vil dette tilbudet også kunne omfatte studenter i praksis. Informasjon om dette gis evt. av det enkelte praksisstedet.

I utgangspunktet er alle helsearbeidere anbefalt å være vaksinert mot difteri, tetanus, kikhoste, polio (DTP-IPV), MMR (meslinger, kusma, røde hunder) og influensa.

For flere av vaksinene man fikk som barn er det behov for påfyll i voksen alder for å opprettholde beskyttelse mot sykdommene. Det gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise. Det er aktuelt med slik oppfriskningsvaksinasjon mot sykdommene difteri, stivkrampe kikhoste og polio når det er gått 10 år eller mer siden forrige vaksinedose. På grunn av økt risiko for smitte og videre spredning av smitte til sårbare pasienter, er dette spesielt viktig for helsepersonell.

Les mer

Publisert 30. nov. 2020 14:24 - Sist endret 11. apr. 2022 10:46