Krav til medisinsk testing

Når skal du teste deg for tuberkulose og MRSA? Informasjon om krav til medisinsk testing for studenter på sykepleie, vernepleie, sosialt arbeid, barnevern, lærer, barnehagelærer og- bioingeniørstudenter.

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Før du skal ha praksis eller klinisk undervisning på sykehus og i sykehjem plikter du å teste deg for Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

Kravet gjelder om du i løpet av de siste 12 månedene har vært i et land utenfor Norden og har

  • jobbet der som helsearbeider, på barnehjem eller i en flyktningeleir,
  • vært innlagt på helseinstitusjoner, fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste.

Du er også pliktig til å la deg undersøke for MRSA om du har

  • bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å benytte beskyttelsesutstyr
  • tidlegere fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver. Om MRSA er påvist i løpet av de siste 12 månedene, må du teste deg for MRSA selv om senere MRSA-prøver har vært negative
  • kliniske symptomer på hud-eller sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller har lagt inn medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner, og har oppholdt deg sammenhengende i mer enn 6 uker i et land utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene
  • på andre måter vært utsatt for smitte i Norge, eller i utlandet i løpet av de siste 12 månedene, eller om det er mistanke om smitte. 

Du kan lese mer om MRSA på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider: www.fhi.no

Undersøkelse av MRSA

Om det ut fra kriteriene over er behov for MRSA- prøvetaking, er du selv ansvarlig for å bli undersøkt. Er du student, og skal ha klinisk undervising eller praksis i sykehjem/sykehus, må du kontakte fastlegen din for å teste deg for MRSA.

Prøven blir tatt fra nesen og hals, og det tar vanligvis to til fire dager å få svar på prøven. Svaret må være klart før du kan begynne i praksis.

Konsekvenser ved positiv MRSA-prøve

Om prøven er positiv kan du ikke delta i praksis eller klinisk undervising. Du må gjennomgå behandling, og levere tre negative prøver før du kan fortsette den kliniske undervisingen. En positiv prøve kan føre til at du ikke får normal studieprogresjon ettersom du ikke kan følge klinisk undervising sammen med kullet ditt. Positiv prøve er ikke til hinder for å følge den teoretiske delen av studiet.

Tuberkuloseundersøkelse

Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Fram til 1/6- 2018 har det vært anbefalt at alt helsepersonell og alle studenter i helsefag med forventet pasientkontakt i over 3 måneder får tilbud om BCG-vaksinasjon. Etter denne datoen gis det ikke lenger en slik generell anbefaling.

Folkehelseinstituttets anbefaling om BCG-vaksine i yrkessammenheng vil vanligvis bare omfatte helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som over tid (ca. 3 måneder) skal arbeide med:

  • voksne pasienter med smittsom lungetuberkulose
  • dyrking av mykobakterier i mikrobiologisk laboratorium


Ved særlige forhold og etter individuell vurdering kan BCG-vaksine også være aktuelt for enkelte andre medarbeider i helsetjenesten, i fengsel eller i ankomstmottak, eller ved utanlandsreiser.

Se også kapittel om yrkesvaksinasjon i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose må du gå gjennom en tuberkuloseundersøkelse. Quantiferon-testen skal tas 8-10 uker etter hjemkomst/mulig eksponeringstid. Svar på røntgen thorax skal være negativ før man kan begynne i praksis.

Konsekvenser ved positiv tuberkuloseprøve

Om prøven er positiv må du gjennomgå behandling. En positiv prøve kan, avhengig av smittestatus, medføre at du ikke kan følge klinisk undervising sammen med kullet ditt, og kan derfor påvirke studieprogresjonen din. Positiv prøve er ikke til hinder for å følge den teoretiske delen av studiet.

Publisert 2. nov. 2018 15:27 - Sist endret 2. nov. 2018 15:27