Jobb og videre studier (2020–2024)

Yrkesmuligheter

Betegnelsen paramedisiner brukes om ambulanse- og redningspersonell som er spesialtrenet til avansert, livreddende førstehjelp utenfor sykehus. Paramedisinere har en viktig funksjon i helsetjenestens akuttkjede og skal sikre befolkningen akuttmedisinsk beredskap, undersøkelse, behandling og vurdering til riktig nivå i helsetjenesten. Dette krever kunnskaper og ferdigheter, samt god vurderingskompetanse og evnen til både å arbeide selvstendig og tverrfaglig. Gjennom teoretiske og praktiske studier vil studenten tilegne seg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å oppfylle profesjonens kompetansekrav. Yrket krever i tillegg fysisk og psykisk egnethet for å kunne handle hensiktsmessig under komplekse og krevende situasjoner.

Arbeidsmarkedet etterspør i økende grad denne kompetansen innen:

 • ambulansetjenesten

 • akuttmottak og legevakt

 • AMK-sentraler

 • ambulansebåt og -fly

 • hjemmebaserte tjenester

 • forsvarets sanitetstjenesten i inn- og utland

Yrket kan også utøves i andre nordiske land og sammenlignbare vestlige land.

Videre utdanning 

En bachelorgrad i paramedisin kvalifiserer for opptak til flere masterstudier ved universitet og høgskoler, som f.eks.:

 • Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester - Høgskolen i Østfold

https://www.hiof.no/studier/programmer/mshv-masterstudium-i-samordning-av-helse-og-velferdstjenester/index.html

 • Masterstudium i samfunnssikkerhet og kriseledelse - Nord universitetet

https://www.nord.no/no/studier/master-i-beredskap-og-kriseledelse

 • Masterstudium in Pre-Hospital Critical Care - Universitetet i Stavanger

https://www.uis.no/studier/studietilbud/helsefag/master/pre-hospital-critical-care-phcc/opptakskrav/

 • Masterstudium i helsefaglig utviklingsarbeid - Universitetet i Tromsø

https://uit.no/utdanning/program/607597/helsefaglig_utviklingsarbeid_-_master

 • Master of Science in Paramedics - University of Hertfordshire / England

https://www.herts.ac.uk/courses/msc-paramedic-science

Merk at noen av masterstudiene i tillegg til aktuell utdanning også krever relevant yrkeserfaring for opptak.

I tillegg kvalifiserer utdanningen for opptak til Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) Paramedic. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-standard-for-redningsmenn/id275424/

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juni 2022 03:02:21