Oppbygging og gjennomføring (2020–2021)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av fire obligatoriske emner som alle går over både høst- og vårsemesteret. Studiebelastningen for emnene i prosent av fulltid er 

-Matematikk 40 %
-Fysikk 25 %
-Kommunikasjon og norsk 25 %
-Teknologi og samfunn 10 %

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisningen organiseres som forelesninger, klasseromsundervisning, øvinger individuelt og i grupper, veiledning og noe prosjektarbeid. Det er obligatorisk å delta i undervisningen.

Før studenten framstiller seg til eksamen må angitte arbeidskrav i de enkelte emnesbeskrivelsene være godkjent.

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet. Eksamensformer varierer i de forskjellige emner. Det gis en samlet karakter i hvert emne. Se det enkelte emne for mer detaljert informasjon om sluttvurdering.

Det benyttes bokstavkarakterer på en gradert skala fra A til F, hvor A er beste karakter, E er dårligste karakter og F er ikke bestått.

Praksis

Ingen

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene.

Fagmiljøet har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå. Se emnebeskrivelser for detaljer.

Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning. Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten underveis i semesteret.

Litteratur

Litteratur vil fremgår av emnebeskrivelsen for de enkelte emnene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 03:39:08