Oppbygging og gjennomføring (2022–2024)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av seks emner:

SFF11120 Fransk språk (10 studiepoeng)

SFF11220 Fransk muntlig forståelse og produksjon (10 studiepoeng)

SFF11320 Fransk litteratur og kulturkunnskap (10 studiepoeng)

SFF11420 Fransk muntlig og skriftlig språkferdighet (10 studiepoeng)

SFF11520 Fransk litteratur og teori (10 studiepoeng)

SFF11620 Fransk samfunnskunnskap (10 studiepoeng)

Emnene består av både teoretiske og praktiske komponenter som er viktige for å utvikle gode kunnskaper og ferdigheter i fransk.

Anbefalt studieprogresjon:

1. studieår

Høstsemesteret:
SFF11120 Fransk språk (10 studiepoeng) og
SFF11220 Fransk muntlig forståelse og produksjon (10 studiepoeng)

Vårsemesteret:
SFF11420 Fransk muntlig og skriftlig språkferdighet (10 studiepoeng)

2. studieår

Høstsemesteret:
SFF11320 Fransk litteratur og kulturkunnskap (10 studiepoeng)

Vårsemesteret:
SFF11520 Fransk litteratur og teori (10 studiepoeng)
SFF11620 Fransk samfunnskunnskap (10 studiepoeng)

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er organisert som et nettstudium med mulighet for veiledning på campus og selvstudium. Undervisningen gjennomføres i grupper, enten på formiddagen eller på ettermiddag/kveldstid, og studentene velger gruppe og tid (se semesterplan for det enkelte emne for nærmere informasjon). Studentene velger gruppe og tid. Deltakelse i undervisningen er obligatorisk i noen emner, se den enkelte emnebeskrivelse. Det anbefales uansett deltakelse i undervisningen.

Bruk av læringsplattform med nettmøter er sentralt i studiet. Muntlig ferdighetstrening skjer gjennom undervisningsplattform. Det er lagt opp til undervisningsformer som skal ivareta god kontakt både mellom studenter og lærer og studentene imellom.

HiØs bibliotek har sin språksamling ved studiested Halden. Biblioteket tilbyr utlån, inkludert fjernlån, veiledning i informasjonsinnsøk og oppgaveskriving, samt leseplasser. I tillegg har biblioteket digital skranke og databaser, som alle studenter, både på campus og på nett, kan benytte seg av.

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk.

Studentene skal aktivt bruke læringsplattformen både for å innhente informasjon og for å levere arbeider og delta i ulike aktiviteter.

Arbeidskrav og vurderingsformer

Studentene vil få muntlig og skriftlig tilbakemelding underveis, både med hensyn til språklig progresjon og teoretisk forståelse. Tilbakemeldinger gis blant annet i forbindelse med arbeidskrav, gruppearbeid og veiledning. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.
For å kunne vurdere kandidatenes skriftlige og muntlige ferdigheter omfatter eksamensformene både skriftlige og muntlige vurderingsformer (alle er individuelle).
Det benyttes karakterer på skala fra A-F.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur er på fransk. 
Det benyttes utenlandske gjesteforelesere i flere emner.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
  • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

  • Se den enkelte emnebeskrivelse.

  • Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdaterte litteraturlister vil være tilgjengelige i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 03:06:00