Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,
Studieleder Berit Grønn og koordinator Daniel L. Fryer

Studieplan for Engelsk, årsstudium (2020–2021)

Informasjon om studiet

Med årsstudium i engelsk kan man ved HiØ også ta en påbyggingsenhet på 30 studiepoeng (Engelsk påbyggingsstudium), og dermed oppnå til sammen 90 studiepoeng i engelsk. Bestått bachelorstudium med fordypning i engelsk kreves som grunnlag for opptak til mastergradsstudier ved mange studiesteder.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har kunnskap om:

 • skriftlig og muntlig argumentasjon

 • engelsk grammatikk og fonetikk

 • å søke etter, vurdere, bruke og dokumentere primær- og sekundærlitteratur

 • og forståelse av Storbritannias og USAs kultur og samfunnsforhold i historisk perspektiv

 • litterære perioder, temaer og den kunstneriske egenart i britisk og amerikansk litteratur

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • beskrive og analysere muntlig og skriftlig engelsk ved hjelp av språkvitenskapelig terminologi

 • analysere og vurdere et utvalg av britiske og amerikanske litterære tekster, sakprosatekster og andre kulturuttrykk.

 • presentere og argumentere på engelsk i ulike muntlige og skriftlige sammenhenger

 • søke etter, vurdere, bruke og dokumentere primær- og sekundærlitteratur

 • bruke ulike digitale verktøy til akademiske forhold

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen

 • arbeide analytisk, både selvstendig og sammen med andre

 • tenke bevissthet om egen bruk av språket og tekstskaping

 • tenke kritisk og uavhengig gjennom å analysere litteratur, kultur og samfunnsforhold.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av seks obligatoriske emner:

 • Grammatikk og fonetikk 1 (10 studiepoeng)

 • Britisk litteratur (10 studiepoeng)

 • Britisk kultur (10 studiepoeng)

 • Grammatikk og fonetikk 2 (10 studiepoeng)

 • Engelsk: Amerikansk litteratur (10 studiepoeng)

 • Engelsk: Amerikansk kultur (10 studiepoeng) 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

All undervisning foregår på engelsk.

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Omfang og forventet læringsutbytte av biblioteksundervisning finner man under de aktuelle emnebeskrivelsene, knyttet til emnets krav til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Gjennom måten studiet er organisert på, og gjennom dets arbeids- og evalueringsformer, legges det stor vekt på kvalitetssikring. Dessuten er det lagt opp til arbeidsformer som skal ivareta god kontakt mellom student og lærer, og mellom student og student.

Undervisningen foregår dels i forelesninger og seminarer, dels i mindre grupper, både i fysiske møter på studiested Halden og i digitale omgivelser. Seminar- og gruppeundervisning, diskusjoner og veiledningstimer, krever at studentene deltar aktivt.

Studiet legger opp til en klar progresjon innenfor faget. Studentene skal bli gradvis mer selvstendige og bevisste med hensyn til egne læringsmål og fagets innhold. Det forutsettes at studentene på egen hånd og i samarbeidsgrupper tilegner seg en stor del av lærestoffet. Bruk av IKT i engelskfaget er en integrert del av studiet.

Undervisningen er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig og delta aktivt. Studentene må oppfylle kravene til obligatoriske innleveringer, presentasjoner og tester for å ha rett til å ta eksamen.  

Arbeidskrav og vurderingsformer

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.
Vurderingsformene omfatter både muntlige og skriftlige eksamensformer for å kunne teste kandidatens muntlige og skriftlige ferdigheter. Det benyttes en karakterskala med seks trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet er forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gir oppdatert og bred kunnskap.
Studentene får innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de får kildekompetanse og blir øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Engelsk årsstudium er preget av et internasjonalt studiemiljø med all pensumlitteratur på engelsk, forelesere med bakgrunn fra Storbritannia, USA, Australia, Afrika og Norge i tillegg til innkommende utvekslingsstudenter. 
Europeiske og globale perspektiver på engelskundervisning er integrert i alle emner.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

 • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Det henvises til emnebeskrivelsene.

Studieopphold i utlandet

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Dette må skje innenfor en gradsutdanning.

På høgskolens websider for utveksling vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med:
https://www.hiof.no/studier/utveksling/

Jobb og videre studier

Målgruppen for årsstudiet i engelsk er studenter som ønsker å ta en utdanning som kan brukes både i skoleverket (etter praktisk-pedagogisk utdanning) og på alle andre områder hvor engelskkunnskaper er viktig.

Studiet kan kombineres med andre fag ved høgskoler og universiteter og inngå i en bachelorgrad.

Med bestått bachelorgrad med fordypning i engelsk kan studenten søke seg videre til mastergradsstudium. Bachelorgrad med 90 studiepoeng i engelsk gir mulighet til opptak til høgskolens mastergrad Fremmedspråk i skolen.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Trond Hammervoll, 05.04.2020.

Studieplanen er revidert

Studieleder Berit Grønn, 20. mars 2020

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2020-2021.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. apr. 2021 07:28:01