Hva lærer du? (2022–2023)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har:

  • innsikt i og kunnskap om sentrale områder innafor tysk språk, litteratur og kulturkunnskap

Ferdigheter
Kandidaten: 

  • har kommunikative ferdigheter i tysk og kan bruke språket funksjonelt i ulike sammenhenger

  • behersker språket mest mulig korrekt og differensiert, både muntlig og skriftlig

  • har utvikla både høre- og leseforståelse og forstår i stor grad autentiske tyskspråklige tekster av ulik art

Generell kompetanse
Kandidaten har:

  • gjennom økt forståelse for tysktalende land og deres kultur utvikla evne til interkulturell kommunikasjon

  • fått øvelse i å finne, vurdere og bearbeide faglitteratur, erfaring i å tenke sjølstendig omkring faglige spørsmål og også i å framstille faglige emner skriftlig og muntlig

  • gjennom bruk av digitale verktøy i studiet økt sin digitale kompetanse

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 03:02:26