Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Tysk
Studiested:
Høgskolen i Østfold

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studieplan for Tysk, årsstudium (2006–2007)

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold


Årsstudium i tysk som enkeltstudium eller som del av en bachelorgrad (Tenk)

Årsstudiet er et integrert studium. Det betyr at faget utgjør en naturlig helhet. Det undervises i følgende hovedemner (se de enkelte emnebeskrivelser):

SFT10003: ALLMENN LINGVISTIKK FOR SPRÅKSTUDENTER (5 poeng)

SFT10102: SPRÅK, TEKST OG SITUASJON (15 poeng)

SFT10703/SFT10803: SYNTAKS OG SKRIFTLIG SPRÅKFERDIGHET (15/20 poeng, se under)

SFT10903: GRUNNKURS I TYSKSPRÅKLIG LITTERATUR (15 poeng)

SFT10502: MUNTLIG SPRÅKFERDIGHET OG KULTURKUNNSKAP (10 poeng)

Studenter som har eksamen i Allmenn lingvistikk for språkstudenter eller tilsvarende fra før, må ta 20 studiepoeng i Syntaks/skriftlig språkferdighet.

Oversikt over studiets organisering:
For studenter som ikke har Allmenn lingvistikk for språkstudenter fra før:

 

For studenter med Allmenn lingvistikk for språkstudenter fra før gjelder følgende:
Organisering og læringsformer


All undervisning foregår på tysk, dels i forelesninger og seminarer, dels i mindre grupper. Noe undervisning organiseres som prosjektarbeid. Bortsett fra i muntlig språkferdighet er undervisninga ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig og delta aktivt.
Seminar- og gruppeundervisning krever at studentene bidrar. Det gis jevnlig tilbud om oppgaveskriving i alle disipliner hvert semester. Arbeids- og undervisningsformer er i tråd med Kvalitetsreformen.
Hvert år flytter vi to uker av undervisninga til et tyskspråklig land.
Bruk av biblioteket er integrert i undervisninga.

Vurdering


Eksamen i Allmenn lingvistikk for språkstudenter finner sted omtrent midt i 1. semester. Videre har studiet eksamen i slutten av hvert semester. Ved eksamen besvares alle oppgaver %3 bortsett fra oversettelsen fra tysk til norsk %3 på tysk. Ingen hjelpemidler er tillatt. Noen emner benytter mappevurdering (inkl. underveisveiledning).
Det benyttes en karakterskala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Unntaksvis brukes vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått, og dette vil i så fall framgå av emnebeskrivelsen.
Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen og til avdelingens %DUtfyllende retningslinjer for innleveringer (arbeidskrav og del av mappe), samt klage og ny og utsatt eksamen hvor dette inngår i emnet%D.

Litteratur


Se de enkelte emnebeskrivelsene.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Eva L. Björk
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. mai 2021 03:37:08