Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Tysk
Studiested:
Høgskolen i Østfold

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studieplan for Tysk, årsstudium (2007–2008)

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Årsstudium i tysk deles inn i to retninger:


a) Årsstudium i tysk som enkeltstudium eller som del av en bachelorgrad (Tenk).
b) Årsstudium i tysk som del av lærerutdanninga (TLU). Her inngår praksis som en obligatorisk del av studiet. Se egen studieplan.

Når studentene er i praksis skal de også aktivt arbeide for å øke egne praktiske språkferdigheter i didaktisk sammenheng.

Årsstudiet er et integrert studium, noe som betyr at faget utgjør en naturlig helhet. Det består av følgende emner (se de enkelte emnebeskrivelsene under):

I høstsemesteret:

SFT10003: Allmenn lingvistikk for språkstudenter (5 studiepoeng)
SFT11407 Muntlig kommunikasjonsferdighet (5 studiepoeng)
SFT11507: Tysk språk I (10 studiepoeng)
SFT11607: Tyskspråklig litteratur og kultur (10 studiepoeng)

I vårsemesteret:

SFT11707: Tysk språk II (10 studiepoeng)
SFT11807: Tyskspråklig litteratur, kultur og muntlig kommunikasjon (10 studiepoeng)
SFT12107/SFT12207: Tema fra språk, litteratur og kultur (for tysk årsstudium)

Organisering og læringsformer

All undervisning foregår på tysk. Den er organisert i seminarer og i mindre grupper, noe organiseres som prosjektarbeid. Det legges opp til studentaktiv læring. Undervisninga er ikke obligatorisk (med unntak av muntlige øvelser, se SFT11407 Muntlig kommunikasjonsferdighet og SFT11607 Tyskspråklig litteratur, kultur og muntlig kommunikasjon for nærmere informasjon om dette og adgang til ev. fritak), men det er en stor fordel å følge den regelmessig og delta aktivt.

Seminar- og gruppeundervisning krever at studentene bidrar. Det gis jevnlig tilbud om oppgaveskriving i alle disipliner hvert semester. Arbeids- og undervisningsformer er i tråd med Kvalitetsreformen. Bruk av biblioteket er integrert i undervisninga. I alle emner brukes læringsplattform til kommunikasjon og distribusjon, og det er en forutsetning at studentene setter seg inn i bruken av denne og eventuelle andre IKT-verktøy som benyttes i de enkelte emnene.

Hvert år flytter vi to uker av undervisninga til et tyskspråklig land.

Likestillingsaspekt
Både ved utvalg av pensumlitteratur, bruk av cases og eksempler søker man å iverata likestillingsaspektet på beste måte. I emner i litteratur og kultur blir det lagt spesiell vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

Praksis

Studenter på retning Årsstudium i Tysk skal ikke ha praksis.
Studenter på retning Tysk i lærerutdanningen skal ha praksis knyttet til emnet Fremmedspråkdidaktikk (vårsemester).

Tilbakemelding underveis

Tilbakemelding underveis gis blant annet gjennom vurdering av arbeidskrav.

Vurdering

Studiet har eksamen i slutten av hvert semester. Ved eksamen besvares alle oppgaver på tysk, bortsett fra oversettelsen fra tysk til norsk. Ingen hjelpemidler er tillatt (heller ikke tillatt med ordbok på eksamen).

I noen emner benyttes mappevurdering, her gis det underveisveiledning. Se den enkelte emnebeskrivelsen for mer informasjon.

Karakterskalaen har 5 trinn, fra A til E, for bestått. Karakteren F betyr ikke bestått. Unntaksvis brukes vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått, og dette vil i så fall framgå av emnebeskrivelsen.

I emner der vurderingen består av flere elementer og det settes en samlet helhetlig karakter, må kandidaten ved ikke bestått eksamen ta alle deler på nytt. Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Eva L. Björk. Dato: 01.06.2007

Studiemodell

Høst 2007

Obligatoriske emner årsstudium i tysk 07/08

Studenter som har Allmenn lingvistikk fra før skal ha alternativt emne SFT10703. Kontakt da administrasjonen.

Vår 2008

Obligatoriske emner årsstudium i tysk 07/08

Studenter som har Allmenn lingvistikk fra før skal ha alternativt emne SFT10703. Kontakt da administrasjonen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. mai 2021 03:37:09