Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Tysk
Studiested:
Nettbasert studium med mulighet for å delta på samlinger og få veiledning ved studiested Halden.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studieplan for Tysk, årsstudium (2015–2016)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten 

  • har innsikt i og kunnskap om sentrale områder innafor tysk språk, litteratur og kulturkunnskap.

Ferdigheter

Kandidaten 

  • har kommunikative ferdigheter i tysk og kan bruke språket funksjonelt i ulike sammenhenger. 
  • behersker språket mest mulig korrekt og differensiert, både muntlig og skriftlig. 
  • har utvikla både høre- og leseforståelse og forstår i stor grad autentiske tyskspråklige tekster av ulik art.

Generell kompetanse

Gjennom økt forståelse for tysktalende land og deres kultur har kandidaten utvikla evne til interkulturell kommunikasjon. Kandidaten har videre fått øvelse i å finne, vurdere og bearbeide faglitteratur, erfaring i å tenke sjølstendig omkring faglige spørsmål og også i å framstille faglige emner skriftlig og muntlig. Gjennom bruk av digitale verktøy i studiet har kandidaten økt sin digitale kompetanse.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Tysk årsstudium kan tas som enkeltstudium eller som del av en bachelorgrad. Årsstudiet er et integrert studium, noe som betyr at faget utgjør en naturlig helhet. Det består av følgende emner (se de enkelte emnebeskrivelsene under):

I høstsemesteret:

  • Muntlig tysk med digitale verktøy (10 studiepoeng)
  • Tysk språk I (10 studiepoeng)
  • Tyskspråklig litteratur og kultur (10 studiepoeng)

I vårsemesteret:

  • Tysk språk II (10 studiepoeng)
  • Tyskspråklig litteratur, kultur og muntlig kommunikasjon (10 studiepoeng)
  • Tema fra språk, litteratur, kultur og didaktikk (10 studiepoeng)

Organisering og læringsformer

All undervisning foregår på tysk. Undervisninga er organisert dels som online-seminar, dels som individuelle eller kollektive øvinger på nett. Det legges opp til studentaktiv læring. Undervisninga er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig og delta aktivt.

I tillegg til nettaktivitet avholdes i hvert semester tre samlinger ved HiØ i Halden. På første samling i høstsemesteret vil det bli gitt ei innføring i de mest relevante verktøyene som brukes i studiet.

Seminarundervisning og gruppearbeid på nett krever at studentene bidrar. Arbeids- og undervisningsformer er i tråd med Kvalitetsreformen.

Arbeidskrav

Det er knytta arbeidskrav til studiet. Arbeidskrav må godkjennes før studenten kan framstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelsen.

Bruk av bibliotek

Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service vil biblioteket gi veiledning i bruk av biblioteksressurser, der målsettinga er at studentene skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Bruk av IKT

Det er en forutsetning at studentene setter seg inn digitale verktøy som benyttes i de enkelte emnene, se disse.

Likestillingsaspekt

Både ved utvalg av pensumlitteratur, bruk av cases og eksempler søker man å iverata likestillingsaspektet på beste måte. I emner i litteratur og kultur blir det lagt spesiell vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knytta til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.

Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietida. I tysk årsstudium har en to muligheter:

1. Utveksling av kortere varighet:

Hvert år tilbys et kortere kurs i et tyskspråklig land. Denne studieturen er ikke obligatorisk, men det anbefales at studentene deltar på denne utvekslinga. Mer informasjon om utenlandsoppholdet kan fås hos programkoordinator.

2. Utveksling av lengre varighet:

Et studieopphold på ett semesters varighet eller mer må skje innafor ei gradsutdanning. Studenter som tar tysk årsstudium kan søke seg inn på Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur, hvor årsstudiet kan inngå. I dette studiet er det tilrettelagt for utveksling i 4. eller 6. semester.

Et slikt semester vil ikke bare styrke språkkunnskapene, men også gi et kulturmøte i praksis. Studentene har mulighet til å velge fra en stor fagpalett: I tillegg til språk- og litteraturstudier åpnes det også for f. eks. kulturstudier, områdestudier, kvinne- og kjønnsstudier, historie og samfunnsvitenskapelige fag.

høgskolens websider for internasjonalisering fins mer detaljert informasjon om utenlandske institusjoner som høgskolen har utvekslingsavtaler med.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby ei aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger og av at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevning evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

-  HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig ei evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av skolens studieprogrammer (kalt EVA2).

-  Det enkelte fagmiljøet har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelse for detaljer.

Tilbakemelding underveis

Tilbakemelding underveis gis i dialog med studentene som en integrert del av undervisninga, blant annet gjennom vurdering av øvinger og arbeidskrav.

Vurdering

Noen emner har eksamen i slutten av hvert semester. Ved eksamen besvares alle oppgavene på tysk, bortsett fra oversettelsen fra tysk til norsk. Ingen hjelpemidler er tillatt – det er heller ikke tillatt med ordbok på eksamen.

I noen emner benyttes mappevurdering, her gis det underveisveiledning. Se den enkelte emnebeskrivelsen for mer informasjon.

Karakterskalaen har fem trinn, fra A til E, for bestått. Karakteren F betyr ikke bestått. Unntaksvis brukes vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått, og dette vil i så fall framgå av emnebeskrivelsen.

I emner der vurderinga består av flere elementer og det settes en samla helhetlig karakter, må kandidaten ved ikke bestått eksamen ta alle delene på nytt (gjelder ikke emner med deleksamen).

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Studiet kan kombineres med andre fag ved høgskoler og universitet og inngå i en bachelorgrad.

Studiet kan også inngå i ei lærerutdanning supplert med nødvendig pedagogisk utdanning.

Etter fullført årsstudium kan en søke opptak til Tysk påbyggingsstudium. Årsstudiet og påbyggingsstudiet i tysk kan inngå i høgskolens Bachelorstudium i Samfunn, språk og kultur. Bestått bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i tysk danner grunnlag for opptak til høgskolens Masterstudium i fremmedspråk i skolen. For krav til opptak til masterstudier i tysk ved andre studiesteder må det enkelte studiested kontaktes.

Tysk årsstudium gir ei utdanning som kan brukes både i skoleverket og på alle andre områder i samfunnet hvor språk- og kulturkunnskaper er viktige, som f. eks. i kultursektoren, offentlig virksomhet og i næringslivet.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Konstituert dekan Theo Schewe, 13.05.2009

Studieplanen er revidert

Studieleder Sverre Vesterhus,26.11.2014

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2015-2016
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. mai 2021 03:37:15