Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Tysk
Studiested:
Nettbasert studium med tilbud om samlinger og mulighet til å få veiledning ved studiested Halden.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studieplan for Tysk, årsstudium (2017–2018)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • innsikt i og kunnskap om sentrale områder innafor tysk språk, litteratur og kulturkunnskap.

Ferdigheter

Kandidaten 

 • har kommunikative ferdigheter i tysk og kan bruke språket funksjonelt i ulike sammenhenger. 
 • behersker språket mest mulig korrekt og differensiert, både muntlig og skriftlig. 
 • har utvikla både høre- og leseforståelse og forstår i stor grad autentiske tyskspråklige tekster av ulik art.

Generell kompetanse

Kandidaten har

 • gjennom økt forståelse for tysktalende land og deres kultur utvikla evne til interkulturell kommunikasjon. 
 • fått øvelse i å finne, vurdere og bearbeide faglitteratur, erfaring i å tenke sjølstendig omkring faglige spørsmål og også i å framstille faglige emner skriftlig og muntlig.
 • gjennom bruk av digitale verktøy i studiet økt sin digitale kompetanse.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Tysk årsstudium kan tas som enkeltstudium eller som del av en bachelorgrad. Årsstudiet er et integrert studium, noe som betyr at faget utgjør en naturlig helhet. Det består av følgende emner (se de enkelte emnebeskrivelsene for mere informasjon):

I høstsemesteret:

 • Muntlig tysk med digitale verktøy (10 studiepoeng)
 • Tysk språk I (10 studiepoeng)
 • Tyskspråklig litteratur og kultur (10 studiepoeng)

I vårsemesteret:

 • Tysk språk II (10 studiepoeng)
 • Tyskspråklig litteratur, kultur og muntlig kommunikasjon (10 studiepoeng)
 • Tema fra språk, litteratur, kultur og didaktikk (10 studiepoeng)

Organisering og læringsformer

All undervisning foregår på tysk. Undervisninga er organisert dels som online-seminar, dels som individuelle eller kollektive øvinger på nett. Det legges opp til studentaktiv læring. Undervisninga er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig og delta aktivt.

I tillegg til nettaktivitet avholdes i hvert semester tre samlinger ved HiØ i Halden. På første samling i høstsemesteret vil det bli gitt ei innføring i de mest relevante verktøyene som brukes i studiet.

Seminarundervisning og gruppearbeid på nett krever at studentene bidrar. Arbeids- og undervisningsformer er i tråd med Kvalitetsreformen.

Arbeidskrav

Det er knytta arbeidskrav til studiet. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Bruk av bibliotek

Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service vil biblioteket gi veiledning i bruk av biblioteksressurser, der målsettinga er at studentene skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Bruk av IKT

Det er en forutsetning at studentene setter seg inn digitale verktøy som benyttes i de enkelte emnene, se disse.

Likestillingsaspekt

Både ved utvalg av pensumlitteratur, bruk av cases og eksempler søker man å iverata likestillingsaspektet på beste måte. I emner i litteratur og kultur blir det lagt spesiell vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knytta til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.

Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietida. Et studieopphold på ett semesters varighet eller mer må skje innafor ei gradsutdanning. Studenter som tar tysk årsstudium kan søke seg inn på Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur, hvor årsstudiet kan inngå. I dette studiet er det tilrettelagt for utveksling i 4. eller 6. semester.

Et slikt semester vil ikke bare styrke språkkunnskapene, men også gi et kulturmøte i praksis. Studentene har mulighet til å velge fra en stor fagpalett: I tillegg til språk- og litteraturstudier åpnes det også for f. eks. kulturstudier, områdestudier, kvinne- og kjønnsstudier, historie og samfunnsvitenskapelige fag.

høgskolens websider for internasjonalisering fins mer detaljert informasjon om utenlandske institusjoner som høgskolen har utvekslingsavtaler med.

Som et kortere alternativ anbefaler vi et tyskkurs ved en kvalitetssikret institusjon i et tysktalende land.  Mer informasjon om aktuelle institusjoner kan fås hos programkoordinator.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjent evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelse for detaljer.
 • Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning (EVA4). Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Tilbakemelding underveis

Tilbakemelding underveis gis i dialog med studentene som en integrert del av undervisninga, blant annet gjennom vurdering av øvinger og arbeidskrav.

Vurdering

Ved eksamen besvares alle oppgavene på tysk, bortsett fra oversettelsen fra tysk til norsk. Ingen hjelpemidler er tillatt - det er heller ikke tillatt med ordbok på eksamen.

I emner hvor det benyttes mappevurdering og individuell semesteroppgave, gis det underveisveiledning. Se den enkelte emnebeskrivelsen for mer informasjon.

Karakterskalaen har fem trinn, fra A til E, for bestått. Karakteren F betyr ikke bestått. Unntaksvis brukes vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått, og dette vil i så fall framgå av emnebeskrivelsen.

I emner der vurderinga består av flere elementer og det settes en samla helhetlig karakter, må kandidaten ved ikke bestått eksamen ta alle delene på nytt (gjelder ikke emner med deleksamen).

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Jobb og videre studier

Studiet kan kombineres med andre fag ved høgskoler og universitet og inngå i en bachelorgrad.

Studiet kan også inngå i ei lærerutdanning supplert med nødvendig pedagogisk utdanning.

Etter fullført årsstudium kan en søke opptak til Tysk påbyggingsstudium. Årsstudiet og påbyggingsstudiet i tysk kan inngå i høgskolens Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur. Bestått bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i tysk danner grunnlag for opptak til høgskolens Masterstudium i fremmedspråk i skolen. For krav til opptak til masterstudier i tysk ved andre studiesteder må det enkelte studiested kontaktes.

Tysk årsstudium gir ei utdanning som kan brukes både i skoleverket og på alle andre områder i samfunnet hvor språk- og kulturkunnskaper er viktige, som f. eks. i kultursektoren, offentlig virksomhet og i næringslivet.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kristina Lindh, 21. februar 2017

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2017-2018
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. mai 2021 03:37:16