Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Tysk
Studiested:
Nettbasert studium med tilbud om samlinger og mulighet til å få veiledning ved studiested Halden.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,
Studieleder Sverre Vesterhus og koordinator Elin Nesje Vestli

Studieplan for Tysk, årsstudium (2018–2019)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • innsikt i og kunnskap om sentrale områder innafor tysk språk, litteratur og kulturkunnskap.

Ferdigheter

Kandidaten 

 • har kommunikative ferdigheter i tysk og kan bruke språket funksjonelt i ulike sammenhenger. 
 • behersker språket mest mulig korrekt og differensiert, både muntlig og skriftlig. 
 • har utvikla både høre- og leseforståelse og forstår i stor grad autentiske tyskspråklige tekster av ulik art.

Generell kompetanse

Kandidaten har

 • gjennom økt forståelse for tysktalende land og deres kultur utvikla evne til interkulturell kommunikasjon. 
 • fått øvelse i å finne, vurdere og bearbeide faglitteratur, erfaring i å tenke sjølstendig omkring faglige spørsmål og også i å framstille faglige emner skriftlig og muntlig.
 • gjennom bruk av digitale verktøy i studiet økt sin digitale kompetanse.

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Tysk årsstudium kan tas som enkeltstudium eller som del av en bachelorgrad. Årsstudiet er et integrert studium, noe som betyr at faget utgjør en naturlig helhet. Det består av følgende emner (se de enkelte emnebeskrivelsene for mere informasjon):

I høstsemesteret:

 • Muntlig tysk med digitale verktøy (10 studiepoeng)
 • Tysk språk I (10 studiepoeng)
 • Tyskspråklig litteratur og kultur (10 studiepoeng)

I vårsemesteret:

 • Tysk språk II (10 studiepoeng)
 • Tyskspråklig litteratur, kultur og muntlig kommunikasjon (10 studiepoeng)
 • Tema fra språk, litteratur, kultur og didaktikk (10 studiepoeng)

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

All undervisning foregår på tysk. Undervisninga er organisert dels som online-seminar, dels som individuelle eller kollektive øvinger på nett. Det legges opp til studentaktiv læring. Undervisninga er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig og delta aktivt.

I tillegg til nettaktivitet avholdes i hvert semester tre samlinger ved HiØ i Halden. På første samling i høstsemesteret vil det bli gitt ei innføring i de mest relevante verktøyene som brukes i studiet.

Seminarundervisning og gruppearbeid på nett krever at studentene bidrar. Arbeids- og undervisningsformer er i tråd med Kvalitetsreformen.

Arbeidskrav og vurderingsformer

Det er knytta arbeidskrav til studiet. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse.

Det benyttes varierte vurderingsformer som støtter opp under læringsutbyttet: mappevurdering, individuell muntlig og skriftlig eksamen, semesteroppgave, hjemmeoppgave.
Karakterskala A-F.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knytta til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.

Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur er på tysk. Forelesere har delvis norsk og delvis tysk bakgrunn.
Det benyttes utenlandske gjesteforelesere i flere emner. I samarbeid med Goethe Institut inviteres det til workshop med en tyskspråklig forfatter årlig.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner fram i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studieopphold i utlandet

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietida. Et studieopphold på ett semesters varighet eller mer må skje innafor ei gradsutdanning. Studenter som tar tysk årsstudium kan søke seg inn på Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur, hvor årsstudiet kan inngå. I dette studiet er det tilrettelagt for utveksling i 4. eller 6. semester.

Et slikt semester vil ikke bare styrke språkkunnskapene, men også gi et kulturmøte i praksis. Studentene har mulighet til å velge fra en stor fagpalett: I tillegg til språk- og litteraturstudier åpnes det også for f. eks. kulturstudier, områdestudier, kvinne- og kjønnsstudier, historie og samfunnsvitenskapelige fag.

høgskolens websider for internasjonalisering fins mer detaljert informasjon om utenlandske institusjoner som høgskolen har utvekslingsavtaler med.

Som et kortere alternativ anbefaler vi et tyskkurs ved en kvalitetssikret institusjon i et tysktalende land.  Mer informasjon om aktuelle institusjoner kan fås hos programkoordinator.

Jobb og videre studier

Studiet kan kombineres med andre fag ved høgskoler og universitet og inngå i en bachelorgrad.

Studiet kan også inngå i ei lærerutdanning supplert med nødvendig pedagogisk utdanning.

Etter fullført årsstudium kan en søke opptak til Tysk påbyggingsstudium. Årsstudiet og påbyggingsstudiet i tysk kan inngå i høgskolens Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur. Bestått bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i tysk danner grunnlag for opptak til høgskolens Masterstudium i fremmedspråk i skolen. For krav til opptak til masterstudier i tysk ved andre studiesteder må det enkelte studiested kontaktes.

Tysk årsstudium gir ei utdanning som kan brukes både i skoleverket og på alle andre områder i samfunnet hvor språk- og kulturkunnskaper er viktige, som f. eks. i kultursektoren, offentlig virksomhet og i næringslivet.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kristina Lindh, 21. februar 2017

Studieplanen er revidert

Studieleder Sverre Vesterhus 03.01.2018

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2018-2019
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. mai 2021 03:37:17