Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettbasert

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning,
Studieleder Jarl Hagen

Studieplan for IKT for lærere (30 studiepoeng) (2018–2019)

Informasjon om studiet

IKT for lærere (30 studiepoeng) tilbys som videreutdanning for lærere, og kan inngå som en del av grunnskolelærerutdanningen, som valgfag eller som videreutdanning for barnehagelærere. Studiet kan også organiseres som kompetanseutviklingstiltak for faglig og administrativt personale i høgskolen, og tilrettelegges for lærere på høyere nivå i utdanningssystemet.

Emnene tilbys som MOOC (Massive Open Online Courses). 

Studiet har fokus på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som verktøy for lærerarbeid og skal øke studentenes formelle og reelle digital kompetanse. Studiet skal gi innføring i faglig og pedagogisk bruk av IKT i læring, normalt med utgangspunkt i grunnskolens læreplan og Rammeplanen for barnehagen, samt sette slik bruk inn i et samfunnsperspektiv.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Studenter som har gjennomført IKT for lærere (30 studiepoeng):

 • kan anvende IKT som hjelpemiddel i planlegging og administrasjon av eget studium, og for gjennomføring av undervisning. 
 • kan bruke IKT som verktøy i forhold til elevenes læring og barns utvikling, eller knyttet til lærere og studenters arbeid i høgskoleutdanning.
 • har utviklet ferdigheter i digital kommunikasjon og bruk av multimedia
 • har utviklet innsikt i bruk av ulike former for digitale læringsmiljøer
 • kan se sammenhengen mellom ulike læringsperspektiver og utvikling av digital kompetanse
 • har kjennskap til vurdering for læring og bruk av digitale læringsressurser
 • har utviklet ideer om fagdidaktisk bruk av IKT
 • har utviklet digital dømmekraft mht bruk av IKT i barnehage, skole og annen relevant opplæring
 • har innsikt i IKTs betydning for barne- og ungdomskultur, samfunn og arbeidsliv
 • har kunnskap om bruk av sammensatte tekster knyttet til digital studieteknikk og undervisning
 • kan arbeide i digitale læringsmiljø, bruke digitalt utstyr i læringssituasjoner og annen kommunikasjon og samarbeid over Internett
 • kan arbeide digitalt med grafikk, animasjon, bilde, lyd og video
 • har kjennskap til relevant fri programvare, web 2.0 og nettressurser
 • behersker grunnleggende begreper knyttet til IKT
 • kan produsere digitale læremidler
 • kjenner verktøy for deling av erfaringer og kunnskap på Internett gjennom ulike former for blogging og samskriving
 • kan bruke digitale hjelpemidler i arbeid med barn med lese- og skrivevansker
 • har kjennskap til bruk av opphavsrett i klasserommet og på Internett

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Innhold og oppbygging av studiet

Studiet IKT for lærere (30 studiepoeng) er organisert i to obligatoriske emner, hver på 15 studiepoeng, emne LA101IKT14 Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi og emne L102IKT15 Pedagogisk bruk av IKT.

Se studiemodell under og egne emnebeskrivelser for detaljert informasjon.

 

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Arbeidsformene som anvendes i studiet skal være relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor i barnehage, skole og annen relevant opplæring. Arbeidsformer som vil bli brukt er digitale undervisningssekvenser, screencast, praktisk arbeid med IKT-utstyr, øving og oppgavearbeid, i hovedsak individuelt og noe i gruppe, arbeid med obligatoriske oppgaver i hvert av emnene og selvstudium. Undervisningen i studiet bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap.

Studiet organiseres som MOOC.

Arbeidskrav
Det er ingen arbeidskrav knyttet til studiet.

Vurderingsformer
Studentene får digital tilbakemelding på studieframgang underveis i studiet i tilknytning til mappeoppgavene.

Det er mappevurdering i begge emner.

Det blir gitt én karakter i hvert emne. Det benyttes både Bestått/Ikke bestått og gradert karakterskala fra A- F.

Se emnebeskrivelsene for en mer detaljert beskrivelse av vurderingsformer.

Praksis

Det er ikke veiledet praksisopplæring i studiet.

Evaluering av studiet

Nettbaserte studentevalueringer hvert semester (EVA 3). Resultatene meldes til studieleder og drøftes med studentene. Emneansvarlig har ansvar for gjennomføring og oppfølging av studentevalueringen.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 23. mars 2018

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2018 - 2019
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 03:46:36