IKT for lærere (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettbasert
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Studiet IKT for lærere utvikler din profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Kunnskap om digital kompetanse er svært viktig i dagens samfunn og det stilles større krav til ditt arbeid som lærer. I studiet IKT for lærere vil du utvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse for å tilegne deg kunnskap og trygghet til å integrere teknologi i din egen undervisning. 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en integrert del av hverdagen til barn, unge og voksne selv som den utnyttes i svært varierende grad i skolen. Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet på linje med å lese, skrive, regne og å uttrykke seg muntlig helt siden innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. For mange kan den største utfordringen være å se hvordan teknologi kan benyttes som et utgangspunkt for læring i fagene.

I LK20 (Læreplanverket) aktualiseres pedagogisk bruk av teknologi ytterligere i fagene. Det handler f.eks. om å tilegne seg viktige ferdigheter for framtiden, som informasjonskompetanse, problemløsning, dybdelæring og kreativitet.

Studiet gir en innføring i faglig og pedagogisk bruk av IKT, og består av to nettbaserte emner. Alt du trenger for å gjennomføre studiet er et web-kamera og en datamaskin. Emnet i høstsemesteret omhandler innføring i ulike digitale verktøy som blant annet kan brukes til læring i fag, planlegging av undervisning og til å skape egne undervisningsopplegg. Emnet i vårsemesteret tar for seg hvordan lærere kan integrere pedagogikk og teknologi i sitt profesjonsarbeid, inkludert klasseledelse i teknologirike omgivelser og digitale vurderinger. Faglig og pedagogisk mestring av aktuelt teknisk utstyr og nye arbeidsformer står derfor særlig sentralt i studiet. Arbeidsformene som anvendes er relevante for arbeidsoppgavene lærere står overfor, og gir både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring knyttet til bruk av IKT.

Emnene kan også tas som enkeltemner (MOOC). Se mer informasjon her:
- MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng)
- MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng)

 

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning,
Studieleder Jarl Hagen