Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2017–2018)

Studiets læringsutbytte

Kunst og håndverk er et kunst- og kulturfag, et kunnskaps- og danningsfag og et uttrykks- og kommunikasjonsfag der praktisk skapende estetisk arbeid skal være vesentlig for utviklingen av sluttkompetansen. I skolen er kunst og håndverk et sentralt fag, og valgfaget i grunnskolelærerutdanningen på 1.-7. trinn blir lagt opp i samsvar med gjeldende læreplaner for grunnskolen.
Læringsutbytte i studiet er knyttet til faglige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.
Læringsutbytte for de enkelte emnene er beskrevet i emnebeskrivelsene.

Kunnskap
Studenten har kunnskap om

 • hovedretninger innenfor bildekunst og skulptur fra antikken til dagens uttrykk
 • kunstteorier og hvordan uttrykksformer fra ulike kulturer nasjonalt og internasjonalt kan være ressurs for eget skapende arbeid og organisert læring
 • hovedtrekkene i fagets historie, begrunnelse, innhold og metoder
 • sentrale teorier om barns todimensjonale formspråkutvikling
 • materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler som er vanlige i arbeid med bilder
 • sentrale teorier om barns tredimensjonale formspråkutvikling, barnekulturens visuelle ytringsfomer, estetiske opplevelse, lek og kreativitet
 • hvordan de yngste barna i skolen bør møte faget kunst og håndverk
 • skulptur, reliett, objekt, installasjon, og hvordan disse uttrykksformene kan ses i sammenheng med barns lek og stimulere til kreativt skapende arbeid
 • materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler som er vanlige i arbeid med bilder og skulptur
 • gjeldende regler om opphavsrett og personvern ved bruk av kilder, bilder og andre ressurser til undervisning

Ferdigheter
Studenten kan

 • eksperimentere med og bruke sentrale materialer, redskaper, virkemidler og teknikker i arbeid med bilder
 • organisere enkle utstillinger og lage ulike typer presentasjoner og aktivisere elever i arbeid med utstilling av deres egne produkter
 • bruke enkle analyseverktøy og formidle kunst på varierte måter, og se sammenheng mellom ulike kunstuttrykk, barns skapende virksomhet og eget arbeid
 • analysere og vurdere kunst, hverdagsestetikk og trivialkultur og sette ulike formuttrykk inn i en kunsthistorisk sammenheng
 • utvikle en ide til ferdig form, dokumentere og vurdere egen skapende prosess, vise praktisk håndlag og være en god rollemodell for elevene
 • bruke tening i arbeid med bilde og skulptur
 • bruke digitale verktøy i skapende arbeid
 • bruke nærmiljøet som kilde til opplevelse og innhenting av kunnskap som utgangspunkt for eget arbeid og som ressurs for elevoppgaver
 • bruke gjeldende lærerplaner for grunnskolen, kan formlere oppgaver som fremmer grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk, og mestre læringsorientert vurderingspraksi
 • vurdere lærebøker og læremidler i kunst og håndverk for barnetrinnet

Generell kompetanse
Studenten kan

 • bruke digitale læringsarenaer til formidling av fagstoff og egen faglig oppdatering
 • bruke kunst og håndverk i tverrfaglig tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjonen i opplæringen i samhandling med andre fag
 • stimulere til opplevelse, skapende uttrykk og refleksjon og veilede eleven i arbeidsmetoder som fremmer kreativitet og nyskaping
 • bruke gjeldende læreplaner for grunnskolen som utgangspunkt for faglig utviklingsarbeid med en systematisk og forskningsmessig tilnærming og kjenne normer for ansvarlig bruk av innsamlet informasjon

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2022 03:08:17