Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fredrikstad og Halden. Mer informasjon om studiested framgår av emnebeskrivelsene.

Studieplan for Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse (2010–2013)

Informasjon om studiet

Både næringsliv og offentlig forvaltning i dag er stadig i endring og omstilling. Behovet er derfor stort hva gjelder kunnskaper og ferdigheter innen innovasjon og prosjektledelse. Nyskaping og entreprenørskap i nye og eksisterende virksomheter er nøkkelen til utvikling av nye produkter og tjenester, og dermed økt versdiskaping i samfunnet. Behovet for endringskompetanse framgår også av regjeringens strategiske plan.

Målet med bachelorstudiet i Innovasjon og prosjektledelse er å utdanne mennesker som behersker innovasjon og prosjektledelse og som kan bidra til økt verdiskaping gjennom entreprenørskap både i nye og eksisterende virksomheter innenfor teknologi-, kultur- og økonomi-området.

Studieprogrammet er forankret i det innovasjonsfaglige miljøet ved Høgskolen i Østfold, både i Fredrikstad og i Halden. Vi samarbeider med Stiftelsen Østfoldforskning og innen Oslofjordalliansen, dvs. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold. Det tette samarbeidet med næringslivet i regionen skjer både gjennom forelesere fra næringslivet og studentprosjekter i bedrifter. Programmets emneportefølje består av emner fra både Avdeling for ingeniørfag i Fredrikstad og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag i Halden. 

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Bachelor i Innovasjon og prosjektledelse

Studiets læringsutbytte

Etter endt studium har kandidaten;

Kunnskaper

 • bred kunnskap om innovasjons- og entreprenørskapsutvikling i eksisterende og etablerende virksomheter
 • grunnleggende kunnskap om organisasjons- og prosjektstrukturer for innovasjon og entreprenørskap
 • kjennskap til næringsliv og offentlig virksomhet

Ferdigheter

 • kompetanse til å drive, styre og lede innovasjons- og entreprenørskapsutvikling i egne og andre virksomheter
 • kompetanse til effektivt, målrettet og selvstendig å kunne tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter
 • kompetanse til å drive resultatorienterte prosjekter

Generelle kompetanse

 • er resultatorientert og selvstendig
 • takler utfordring og press
 • har et grunnlag i akademisk skriving

Opptak

Generell studiekompetanse/realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av obligatoriske emner og profileringsemner. Gjennom grunnleggende innovasjons- og prosjektemner, samt enkelte økonomi- og matematikk/statistikkemner i første studieår, får studentene et fundament for innovasjonsstudiet, og blir gjennom tverrfaglige prosjekt kjent med arbeidsformen. I annet studieår gis mer fordyping og profilering før spesialiseringen som kjennetegner tredje studieår.

To tredeler av undervisningen gis ved studiested Fredrikstad og en tredel ved studiested Halden.

Studiet kan deles inn i følgende fagområder:

Hovedemner                                                Studiepoeng

Samfunnsfag                                               50 studiepeong
Matematisk-naturvitenskapelige fag             10 studiepoeng
Tekniske fag                                                 20 studiepoeng
Innovasjonsfag                                             50 studiepoeng
Profileringsfag                                              20 studiepoeng
Hovedprosjekt                                               30 studiepoeng

Profileringsemnene er plukket fra HiØ's emneportefølje, men det er også mulig å kombinere disse med tilsvarende emner i Oslofjordalliansen der studentene følger emnene sammen med de ordinære studentene på de ulike studiestedene.

Undervisningen i innovasjons- og prosjektfagene er knyttet tett opp til forskermiljøene i regionen gjennom lærernes forskningsprosjekter, at forskere utenfor institusjonen bidrar i undervisningen, og at studenter også i noen grad kan knyttes til forskning gjennom sine prosjektarbeider. 

Organisering og læringsformer

I studiet benyttes i stor grad prosjektbasert undervisning, og seminarer som plasserer større ansvar på studentene og åpner for større bruk av ulike lærerkrefter fra seminar til seminar. Fokus vil ligge på samarbeid med næringslivet i regionen.

En stor del av emnene er samkjørt med andre studieprogram, både ved Avdeling for ingeniørfag og ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Studentene vil få innovasjonsfaglig veiledning.

Vi ønsker å benytte videokonferanse innenfor enkelte emner for å øke fleksibiliteten og mulighetene for samarbeid med partnere.

Bruk av bibliotek
Biblioteket organiserer og bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnene til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske og utenlandske informasjonskilder og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen. Biblioteket tilbyr også undervisning i referanseteknikk.

Bruk av IKT
IKT inngår i de fleste emner og oppgaver, blant annet benyttes læringsplattformen Classfronter til å utveksle informasjon mellom faglærer og studenter, innlevering av elektroniske oppgaver, tester m.m. Solid Works benyttes i undervisningen på alle tre årstrinn.

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studieprogrammet. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon. Alle emner har normert tidsforbruk.

Praksis

Studiet har en god balanse mellom teoretisk og praktisk læring. Prosjektbasert læring står sentralt gjennom hele studiet og den tette koplingen til forskningsprosjektene og næringslivet i regionen sikrer både ferdigheter og kunnskap knyttet til reelle problemstillinger.

Internasjonalisering

Studenten kan velge å ta hovedprosjekt ved et samarbeidende lærested i utlandet.
Undervisningen foregår i hovedsak på norsk. Enkelte forelesninger kan gis på engelsk, det samme gjelder ev. arbeider i bedrift som har engelsk som arbeidsspråk.
Deler av pensumlitteraturen foreligger på engelsk.

Internasjonale studenter med en bachelor innenfor relevante fagområder (teknologi-, økonomi- eller kulturfag) kan oppnå graden Bachelor i Innovasjon og prosjektledelse gjennom å ta et sett av utvalgte emner i studieprogrammet (se emner merket 'IRI' i studiemodellen/emnebeskrivelser).

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • HiØs studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolens studieprogrammer (kalt EVA2).
 • Det vil være jevnlige evalueringmøter i en arbeidsgruppe ved Avdeling for ingeniørfag bestående av lærere og studenter.

 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelser for detaljer.

 

Tilbakemelding underveis

Arbeidskrav i de enkelte emner blir fulgt opp av tilbakemelding, og det gis nødvendig opplæring i bibliotekbruk, søke- og referanseteknikk samt akademisk skriving.

Hver student får tildelt en kontaktperson ved programmet som følger studieprogresjonen til den enkelte student gjennom regelmessige samtaler (3-6 samtaler per studieår).

Vurdering

Før studenten kan fremstille seg til eksamen må eventuelle arbeidskrav være godkjent.

Det benyttes ulike vurderingsformer i studiet og studentene bli vurdert både individuelt og i gruppe. Eksamensformer varierer og legges opp etter emnets arbeids- og undervisningsform. Det gis en samlet karakter i det enkelte emnet. I de tilfeller hvor det er deleksamener i et emne må begge deleksamener være bestått for at kandidaten skal få emnet bestått. Se det enkelte emnet for detaljert informasjon om sluttvurdering.

I hovedsak benyttes bokstavkarakterer på en gradert skala fra A - F, hvor A er beste karakter, E er dårligst beståtte karakter og F betyr "ikke bestått".

I enkelte emner kan karakteren Bestått/Ikke bestått benyttes, dette vil i tilfelle fremgå av emnebeskrivelsene.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Steinar Hurrød, 28.06.2010

Studieplanen gjelder for

2010-2013

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Studiemodell

Høst 2010

Vår 2011

Høst 2011

Vår 2012

Høst 2012

Vår 2013

Obl. emner, innovasjon og prosjektledelse

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 03:06:27