Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Studiested:
Halden

Studieplan for Informasjonsteknologi, årsstudium (2019–2020)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskaper innen informasjonsteknologi

 • har grunnleggende kunnskaper innen programmering

 • har kjennskap til ulike metoder og teknikker for analyse og problemløsing innen informasjonsteknologi

 • har grunnleggende kunnskaper innen de temaene som berøres i valgemnene

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • bruke og sette seg inn i digitale verktøy for å løse praktiske problemer og effektivisere arbeid

 • beskrive enkle problemer og løse dem ved hjelp av programmering

 • velge ut relevant informasjon for en bestemt oppgave eller problemstilling

 • jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, i prosjekter og i grupper

 • uttrykke seg klart og tydelig både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger

 • kan selv oppdatere sin kunnskap

 • har utviklet den faglige nysgjerrigheten

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

I dette studiet har du mulighet til å velge blant tre ulike profiler.

 • Profil 1 er for deg som ønsker generell kompetanse innen informasjonsteknologi og/eller skal undervise i informasjonsteknologi på ungdomsskole eller videregående skole.

 • Profil 2 er for deg som ønsker å gå videre på et bachelorstudium i informatikk: design og utvikling av IT-systemer eller informasjonssystemer.

 • Profil 3 er for deg som ønsker å gå videre på et bachelorstudium i digitale medier og design.


Alle emner som inngår i studiet er detaljert beskrevet i emnebeskrivelsene. Studiet er oppdelt i to semestre, som vist i studiemodellene nedenfor. Hvert semester inneholder tre emner på 10 studiepoeng hver.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Studiet er oppdelt i to semestre. Det enkelte semester er satt sammen av tre emner på 10 studiepoeng. Emnene er plassert slik at studenten skal få en god og naturlig progresjon gjennom studietiden. De enkelte emner tilbys som et strukturert undervisningsopplegg med forelesninger, øvingsoppgaver og prosjekter. I mange emner benyttes også tilrettelagt veiledning i mindre grupper med erfarne studenter som hjelpelærere. Praktiske oppgaver og prosjekter benyttes i stor grad for å motivere studentene og anskueliggjøre fagstoffet.

Gjennom studiet vil den enkelte student kunne benytte datamaskiner og teknisk utstyr som høgskolen stiller til disposisjon. Det vil bli tilrettelagt for studenter som ønsker å benytte sitt private IT-utstyr i lokalene. Bruk av IKT inngår i de fleste emner og oppgaver. Det benyttes forskjellige IT-verktøy til utveksling av informasjon, innlevering av oppgaver, tester m.m mellom faglærer og student. Høgskolen kan kreve at studentene har egen bærbar datamaskin.

Høgskolen i Østfolds Makerspace er en godt utstyrt lab med verktøy, materialer, komponenter og byggesett som er tilgjengelig for studentene 24 timer i døgnet, 7 dager i uka i uka. Det er høgskolens «lekegrind» for studenter som vil skape noe ved hjelp av teknologi. Makerspace er også en arena for undervisning, kursing og eksperimentering.

Et nytt og moderne biblioteket står til disposisjon for studentene. Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk.

Arbeidskrav
I enkelte av emnene stilles det krav til tilstedeværelse, gjennomførte oppgaver, øvinger og/eller prosjekter. Disse må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. For mer informasjon, se emnebeskrivelsen for det enkelte emne.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket er norsk. Imidlertid kan enkelte forelesninger gis på engelsk. En stor del av pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Akademisk skriving
Studentene skal gjennom studiet få trening i akademisk skriving. Dette gjøres ved at man i alle emner hvor det inngår utarbeidelse av skriftlige arbeider, legger vekt på innhold, struktur, etterrettelighet og referanseteknikk. I den foreliggende studieplanen blir dette vektlagt i følgende emner:

 • Teknologi og samfunn

 • Designmetoder

 • Skisser og prototyper

 • Utvikling av interaktive nettsteder

 • Informasjonsarkitektur

Tilbakemelding underveis
I de fleste emner benyttes øvinger, oppgaver og prosjekter som løses i grupper eller individuelt. Det gis tilbakemeldinger på disse, slik at studenten får en oppfatning av hvordan han/hun ligger an.

I enkelte emner benyttes passeringstester og/eller prøver som et pedagogisk virkemiddel, og for at studentene skal bli kjent med nivået som forventes i emnet.

Vurdering
Det er ulike former for sluttvurdering. De vanligste er skriftlig individuell eksamen, mappevurdering, rapport, muntlig eksamen eller en kombinasjon av disse.
I hovedsak benyttes bokstavkarakter (A - F), men i enkelte emner kan Bestått/Ikke bestått benyttes.

En mer detaljert beskrivelse av vurderingsformer finnes i emnebeskrivelsen for det enkelte emne.
I alt sensurarbeid benyttes enten to interne sensorer eller en intern og en ekstern sensor.

Plagiatkontroll/fusk
Alle emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Avdelingens forsknings- og utviklingsarbeid sørger for at innholdet i emnene til enhver tid er oppdatert. 

Internasjonalisering

Internasjonale aspekter i studiet
Det internasjonale aspektet blir ivaretatt ved at høgskolen i stor grad benytter internasjonal litteratur. Videre har flere av høgskolens fagansatte nære kontakter med utenlandske læresteder og forskningsmiljøer.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjent evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelse for detaljer.
 • Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning (EVA4). Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Litteratur

Litteraturlister er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsen for det enkelte emne.

Litteraturlistene i emnebeskrivelsene kan bli oppdatert helt fram til rett før semesterstart (fristen for oppdatering er 1. juni for emner som går i høstsemesteret og 1. desember for emner som går i vårsemesteret). 

Jobb og videre studier

Årsstudiet er en fin innfallsvinkel til videre studier ved avdelingen, samtidig som du får en grunnleggende innføring i informasjonsteknologi.

Dersom du velger riktige valgemner, kan du etter endt utdanning søke deg inn på bachelorstudiet i informasjonssystemer fra og med 2. studieår eller bachelorstudiet i digitale medier og design fra om med 2. studieår via lokalt opptak.

Dersom du har fordypning i matematikk tilsvarende matematikk R1 eller matematikk S1+S2 fra videregående skole, kan du etter endt utdanning søke deg inn på bachelorstudiet i informatikk -design og utvikling av IT-systemer fra og med 2. studieår via lokalt opptak.

Avdelingen avholder et forkurs i matematikk for dem som mangler fordypning i matematikk. Ta kontakt med avdelingen dersom du er interessert i dette.

Yrkesmulighetene med kun et årsstudium er noe begrensede. Studiet bør derfor primært påbygges til et bachelorstudium. Læringsutbyttet vil imidlertid kunne gi deg grunnlag for enklere jobber som webutvikler, innen brukerstøtte, eller innen salg og markedsføring.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Harald Holone, 14. april 2018

Studieplanen er revidert

Studieleder Monica Kristiansen, 26.2.2019

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2019 - 2020.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi.
Studieleder Monica Lind Kristiansen
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 03:17:49