Oppbygging og gjennomføring (2021–2025)

Studiets oppbygging og innhold

Alle emner er i utgangspunktet obligatoriske, men emnet Ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenester (15 studiepoeng) kan byttes ut med andre emner som er relevante for studiet (se "Fritak og innpasning" under).

Emner

 • HSSHV40117 Samordning 1: Kunnskapsgrunnlaget (15 studiepoeng)

 • HSSHV40217 Samordning 2: Organisasjon og ledelse (15 studiepoeng)

 • HSSHV40317 Samordning 3: Forskningsbasert praksis (15 studiepoeng)

 • HSSHV40418 Vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng)

 • HSSHV41320 Ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenester (15 studiepoeng)

 • HSSHV40621 Prosjektbeskrivelse og forskningsdesign (15 studiepoeng)

 • HSSHV40721 Masteroppgave (30 studiepoeng)

Fritak og innpasning
Emnet Ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenester (15 studiepoeng) kan etter søknad erstattes av andre emner på samme nivå og omfang avlagt ved Høgskolen i Østfold eller en annen institusjon i Norge eller utlandet. Dette kan være emner som studenten har avlagt tidligere (som master- eller videreutdanning), eller som blir tilbudt ved Høgskolen i Østfold eller en annen institusjon der studenten har fått opptak. Emnet kan ikke overlappe innholdsmessig med andre emner i studiet.

Progresjonskrav

Alle obligatoriske emner i studiet må være bestått før masteroppgaven kan leveres til vurdering.

I 5. semester er det lagt til rette for å gjennomføre emnet Ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenester. Emnet kan også erstattes av andre emner etter søknad, se over.

Se studiemodell for anbefalt progresjon og emnebeskrivelser for detaljert informasjon om forkunnskapskrav.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er organisert som et deltidsstudium som kan kombineres med arbeid.

 • Studiet er samlingsbasert. En samling er på 2-4 dager, nærmere orientering gis ved studiestart og i emnene.

 • Emner på 15 studiepoeng består av til sammen 12 undervisningsdager. En dag varer ca. 6 timer.

Undervisningsformene er forelesninger, gruppearbeid, seminargrupper, lesegrupper og individuell veiledning. Det forutsettes også en stor grad av egeninnsats i forbindelse med masteroppgaven. Mellom samlingene blir det tilbudt IKT-basert veiledning og faglige diskusjonsgrupper. Studentene skal arbeide i grupper i og mellom samlingene. Det er beregnet en total arbeidsinnsats for studenten på ca. 400 timer i emner på 15 studiepoeng. Den enkelte student blir vurdert både på individuelt grunnlag og i grupper.

Arbeidskrav

Det er knyttet arbeidskrav til studiet. Arbeidskravene i et emne må være godkjent av faglærer innen bestemte frister før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelsen for mer informasjon.

Tilbakemelding underveis

Underveis i studiet får studenten tilbakemeldinger på sin innsats i flere kanaler. Den samlingsbaserte læringen gir rom for god dialog mellom student og lærer. Arbeidskrav i emnene bidra til at studenten må holde en progresjon og derigjennom får tilbakemeldinger fra faglærer, samtidig som det er lagt opp til gruppearbeid og individuelle presentasjoner hvor studentene må gi hverandre tilbakemelding, i tillegg til den tilbakemelding som faglærer gir.

 • I tilknytning til masteroppgaven får studenten individuelle veiledningstimer. Se emnebeskrivelse.

Eksamen

 • Det benyttes vurderingsformer som skriftlig innlevering (hjemmeoppgaver), muntlig eksaminasjon og masteroppgave.

 • Både gradert karakterskala fra A-F og vurderingsuttrykket Bestått/Ikke bestått benyttes. Se emnebeskrivelser for mer informasjon. 

Eksamensarbeidene sensureres etter regler i gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold .

Plagiat/fusk

 • Masteroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll.

 • Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk.

Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold .

Praksis

Praksis inngår ikke i studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet tilrettelegges slik at studentene får tilgang til nyere nasjonal og internasjonal forskning. Gjennom undervisningen vil studentene bli løpende presentert for relevante perspektiver på forskning innen fagfeltet. Studentene vil få tilgang på eksterne og nyere forskningsresultater, blant annet gjennom gjesteforelesere.

Det gjennomføres nasjonal og internasjonal forskning knyttet til studiet og studenter kan etter nærmere avtale være med på prosjekter i tilknytning til dette når de arbeider med masteroppgaven.

Studenten arbeider med masteroppgave som er relatert til samordning av helse- og velferdstjenester.

Internasjonalisering

Internasjonale aspekter og sammenligning vil inngå i de fleste emner i masterstudiet, enten via ren tematikk som interkulturelle utfordringer i helse- og velferdssektoren, sammenligning med helse- og sosialsektoren i andre land (fortrinnsvis Norden), eller gjennom bruk av gjesteforelesere, veiledere fra andre nordiske land (digitalt) dersom problemstillingene er av internasjonal karakter og via presentasjon av forskningsmateriale.

Pensumlitteraturen ved masterstudiet er av internasjonal karakter, både engelskspråklig og skandinavisk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

 • Det enkelte emne evalueres ved avslutning. Se den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Litteratur

 • Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

 • Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2021 03:18:02