Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
Studiested:
Halden

Kontakt

Studieveileder: Anne-Marit Brække

Telefon: +47 69 60 81 48

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for lærerutdanninger og språk,
Professor Rune Andreassen, Avdeling for lærerutdanning

Studieplan for Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) (2019–2023)

Informasjon om studiet

Studiet har fokus på spesialpedagogisk arbeid i barnehage, skole og andre opplæringsarenaer, og kan tas som en separat masterutdanning eller som en del av den 4-årige grunnskolelærerutdanningen.

Se mer informasjon under pkt. Videre utdanning og yrkesmuligheter.

Studenter som ønsker å gjennomføre stusdiet på kortere tid, gis mulighet til å ta to emner hvert semester.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Gjennomført og bestått studium gir rett til graden Mastergrad i spesialpedagogikk.

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten

 • har inngående kunnskap om faglige diskurser innenfor det spesialpedagogiske feltet knyttet til begreper som inkludering/ekskludering, mangfold, deltakelse og barrierer

 • har kunnskap om spesialpedagogikkens grunnlag og utvikling

 • har kunnskap om læring og utvikling, både på det faglige og det sosiale området.

 • har inngående kunnskap om forebygging og spesialpedagogisk arbeid knyttet til sosiale og emosjonelle vansker og spesifikke lærevansker

 • har kunnskap om rådgiving og innovasjon i spesialpedagogisk sammenheng

 • har kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og etikk og kan knytte denne kunnskapen til det spesialpedagogiske forskningsfelt

 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, om barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter
Kandidaten

 • har utviklet spesialpedagogisk handlingskompetanse i egen yrkesutøvelse basert på kritisk og helhetlig anvendelse av evidensbasert kunnskaper og erfaringer fra feltarbeid

 • kan gjennomføre observasjon og kartlegging av spesialpedagogiske tiltak på individ- og systemnivå

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike pedagogiske og spesialpedagogiske oppgaver/opplegg i et inkluderende perspektiv, med fokus på å forebygge og avhjelpe sosiale og emosjonelle vansker

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike pedagogiske/spesialpedagogiske oppgaver/opplegg i et inkluderende perspektiv, med fokus på å forebygge og avhjelpe spesifikke lærevansker

 • kan veilede og samarbeide med foreldre, barnehager og skoler om utfordringer knyttet til barn og unge med særskilte behov, og forebygge at barrierer og vansker oppstår

 • kan planlegge og gjennomføre feltarbeid/utviklingsoppgaver knyttet til spesialpedagogisk arbeid

 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid med spesialpedagogisk relevans, i overensstemmelse med etiske normer

 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan analysere, anvende og formidle relevante spesialpedagogiske og pedagogiske problemstillinger innenfor områdene inkluderende pedagogikk, spesifikke lærevansker og sosiale og emosjonelle vansker

 • kan analysere, anvende og formidle relevante norskfaglige problemstillinger knyttet til lesing og skriving på alle trinn

 • kan anvende sine kunnskaper til nytenkning og innovasjonsprosesser i pedagogikk/spesialpedagogikk i en mangfoldig og inkluderende barnehage og skole

Opptak

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg minimum 80 studiepoeng innenfor pedagogiske/spesialpedagogiske emner.

eller

2) Bestått de første tre årene av fireårig grunnskole-/allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning rettet mot skole på minimum 180 studiepoeng.

eller

3) Bachelor i barnehage-/førskolelærerutdanning, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

eller

4) Bachelor i barnevern, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra den kvalifiserende utdanningen.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Politiattest
I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2007, kap. 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle studenter i spesialpedagogikkutdanningen levere politiattest. Søkere med merknad på politiattesten som er relevant for opptak til studiet skal levere politiattesten innen 3 uker etter tilbud om studieplass er gitt. Søkere som ikke har merknad på politiattesten skal levere politiattest senest innen studiestart. Dersom søkeren får tilsagn om studieplass mindre enn fjorten dager før studiestart skal politiattest fremlegges senest tre uker etter tilbud om studieplass er gitt. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Skikkethetsvurdering
Utdanninger i spesialpedagogikk er underlagt bestemmelser om skikkethetsvurdering. Les mer om vurderingskriterier for lærer- og spesialpedagogiske utdanninger i forskrift om skikkethetsvurdering. Skikkethetsvurderingen omfatter både faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger og vil foregå under hele studiet. Se også mer om skikkethetsvurdering her:
https://www.hiof.no/studier/skikkethet/

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er bygget opp med seks obligatoriske emner á 15 studiepoeng (se studiemodell), og en mastergradsoppgave på 30 studiepoeng. Hvert emne avsluttes med en eksamen.

Følgende emner inngår i studiet;

 • Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt i et inkluderende perspektiv, 15 studiepoeng

 • Lesing og skriving i et mangfoldperspektiv, 15 studiepoeng

 • Sosiale og emosjonelle vansker, 15 studiepoeng

 • Spesifikke lærevansker; forebygging, kartlegging og tiltak*, 15 studiepoeng

 • Rådgiving, veiledning og innovasjon i spesialpedagogisk virksomhet*, 15 studiepoeng

 • Vitenskapsteori og forskningsmetode, 15 studiepoeng

 • Masteroppgave, 30 studiepoeng

Emnene bygger delvis på hverandre, slik at kunnskap fra tidligere emner knyttest til emner som kommer senere i studiet eller som tas parallelt. Dette gir også en progresjon i studiet fra obligatorisk breddeorientering til spesialisering;

Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt i et inkluderende perspektiv gir studentene en grunnleggende kunnskapsbasis som gir et overordnet perspektiv til de andre emnene.

Lesing og skriving i et mangfoldperspektiv gir et skriftspråklig kunnskapsgrunnlag for emnet Spesifikke lærevansker, forebygging, kartlegging og tiltak, og emnet Vitenskapsteori og forskningsmetode gir vitenskapsteoretisk og metodisk innsikt som er nødvendig for å lage en god prosjektbeskrivelse og skrive masteroppgaven. Ved å ta opp spørsmål om metodebruk og vitenskapsteoretiske tilnærminger i tilknytning til de enkelte emnene, vil slike spørsmål ikke bare være et anliggende for emnet Vitenskapsteori og forskningsmetode, men være en gjennomgående og integrert del av studiet.

*I tilknytning til to av emnene er det krav om obligatorisk feltarbeid med varighet av 10 dager pr emne. Målet er å øke studentenes innsikt i aktuelle spesialpedagogiske utfordringer i praksisfeltet og utvikle evnen til kritisk refleksjon og å utvikle praksis som del av sin yrkeskompetanse.

Feltarbeidet vil kunne omfatte utprøving av studieinnhold knyttet til kartlegging/observasjon av spesialpedagogiske tiltak, enkle undersøkelser eller annet relevant utviklingsarbeid innenfor forebygging og andre relevante spesialpedagogiske utfordringer.

Feltarbeidet vil også være et viktig tiltak som kan bidra til inspirasjon og ideer til utvikling av masteroppgaven, gi studentene mulighet til å relatere studiearbeidet til yrkeserfaringer og orientere studentene mot spesialpedagogikk som yrkesfelt i barnehage, skole eller andre relevante samarbeidsinstanser.

For mer informasjon, se pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer, og emnebeskrivelser.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er samlingsbasert, og det legges opp til fire samlinger hvert semester. Sted for samlingene er studiested Halden. Hver samling vil gå over to til tre dager og gjennomføres innen rammen kl. 08.00-16.00.

Studiet er organisert med ett emne pr. semester, bortsett fra masteroppgaven som strekker seg over to semester. Det er også mulighet til å ta to emner samme semester.

Undervisningsspråket vil fremgå av den enkelte emnebeskrivelse. I hovedsak gis undervisningen på norsk, svensk og engelsk.

Studiet legger opp til studentaktive læringsformer, der interaksjon med lærerne og andre studenter står sentralt. Arbeidet varierer mellom forelesninger, selvstudium, seminar, gruppearbeid, feltarbeid og bruk av interaktive arbeidsformer. Arbeid med tekster som studentene får tilbakemelding på inngår som en viktig arbeidsform for å utvikle ferdighet i akademisk skriving. Informasjon til og kommunikasjon med studenter skjer utenom samlingene via epost, læringsplattform og StudentWeb.

Det forutsettes at studentene også jobber aktivt mellom samlingene. Forventet arbeidsinnsats totalt er 1600 timer pr 60 studiepoeng (også inkludert eksamensforberedelser etc.).

Feltarbeid
Masterstudium i spesialpedagogikk skal ha en yrkesnær og praksisrettet profil. Det er krav om gjennomføring av et feltarbeid knyttet til arbeidskrav i emnene Spesifikke lærevansker; forebygging, kartlegging og tiltak og Rådgivning, veiledning og innovasjon i spesialpedagogisk virksomhet. Begge feltarbeidene har et omfang på 10 dager.

Gjennomføringen av feltarbeidet kan skje ved barnehager eller skoler høgskolen allerede har samarbeidsavtaler med, ved andre relevante institusjoner eller i tilknytning til evt. egen arbeidsplass. Studentene vil bli fulgt opp av høgskolens lærerteam, i samarbeid med den aktuelle institusjonen studenten har valgt. Dette vil være en fleksibel løsning som kan tilpasses de enkelte studentenes behov for yrkesinnretting av studieinnholdet. Studenter som kombinerer studiet med fireårig grunnskolelærerutdanning kan integrere feltarbeidet i en evt. praksisopplæring de gjennomfører under rammeplanen for fireårig grunnskolelærerutdanning.

Se emnebeskrivelsene for Spesifikke lærevansker; forebygging, kartlegging og tiltak og Rådgivning, veiledning og innovasjon i spesialpedagogisk virksomhet for nærmere beskrivelse av innholdet i feltarbeidene.

Bruk av bibliotek
Høgskolen har et eget fagbibliotek med et stort utvalg av bøker som dekker utdanningens fagområder. Det forventes at studentene benytter biblioteket aktivt.

Biblioteket bidrar til å utvikle studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant og faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene tilbud om bibliotekundervisning, der målet er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk.

Bruk av IKT
Høgskolen har flere rom med datamaskiner for studentbruk og for demonstrasjon av undervisning i relevant programvare, f.eks. databasert kartleggingsverktøy. Institusjonen kan kreve at studentene har egen bærbar datamaskin. Det forventes at studentene har ferdigheter i bruk av tekstbehandling. Høgskolen tilbyr en kort innføring i bruk av høgskolens IKT-løsninger som er i bruk for å kommunisere med medstudenter og lærere og skaffe til veie nødvendig informasjon.

Vurderingsformer

Arbeidskrav
Det er knyttet arbeidskrav til studiet ved de enkelte emnene. Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og må være godkjent av faglærer før studentene kan framstille seg til eksamen. Arbeidskravene varierer fra emne til emne, men er basert på obligatorisk deltakelse (dvs. inntil 20 % fravær i hvert emne godtas), feltarbeid og presentasjon av individuelt arbeid, gruppearbeid og/eller skriftlige innleveringer.
Nærmere informasjon om emnerelaterte arbeidskrav gis i den enkelte emnebeskrivelse.

Eksamen
Hvert emne avsluttes med individuell eksamen og det benyttes både muntlig og skriftlig vurderingsform. I studiet benyttes karakterskalaen A-F. Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Masteroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk.

Se for øvrig forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i studiet, med unntak av individuelle ordninger for studenter som følger masterutdanningen som sitt fjerde studieår i en fireårig grunnskolelærerutdanning.

Videre er det feltarbeid knyttet til to emner. Se pkt. Studiets oppbygging og innhold og pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer.

Forsknings- og utviklingsarbeid

I fagmiljøet gjennomføres det en rekke FoU-arbeider innen studiets emneområder. FoU-arbeidet underbygger undervisningen og formidles til studentene. Studentene vil også bli invitert til å arbeide med FoU-delprosjekter som lærerne er engasjert i. I masteroppgaven skal studentene gjennomføre et eget forskningsarbeid under veiledning.

Internasjonalisering

Internasjonale aspekter i studiet
Internasjonale aspekter blir ivaretatt gjennom komparative perspektiv i pensum (for eksempel i emnet Lesing og skriving i et mangfoldsperspektiv) og gjennom internasjonal/engelskspråklig faglitteratur. Flere av avdelingens fagansatte har godt samarbeid med utenlandske læresteder og forskningsmiljøer. Det legges opp til gjesteforelesninger på engelsk.

Tilbud til innkomne studenter
Studenter fra partnerinstitusjoner i utlandet kan utveksle til høgskolen og få veiledning på engelsk vedrørende masteroppgave.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger, og at studentene deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no.
 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA 3). Se emnebeskrivelsene for detaljer.

Litteratur

Se den enkelte emnebeskrivelse.

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Studieopphold i utlandet

Det er lagt til rette for at studenter kan ta det femte semesteret av studiet ved en samarbeidsinstitusjon i utlandet.

Jobb og videre studier

En mastergrad i spesialpedagogikk kvalifiserer for et bredt spekter av arbeidsoppgaver innen pedagogisk og spesialpedagogisk virksomhet, og for opptak til ph.d.-studier i spesialpedagogikk.

Studenter som har gjennomført tre år av fireårig Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn eller Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn kan etter de første 60 studiepoengene i masterstudiet søke om å få disse poengene innpasset i 4-årig grunnskolerærerutdanning for så å få vitnemål som grunnskolelærer. Etter fullført og bestått masterstudium vil kandidaten, gitt at fagkombinasjoner og praksiskrav for øvrig er godkjent, både kunne oppnå tittel som grunnskolelærer samtidig som han/hun får en mastergrad.

For at grunnskolelærere skal få undervisningskompetanse med 60 studiepoeng i skolefaget norsk på ungdomstrinnet, må studenter som søker seg inn med tre år fra fireårig Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn også ha bestått 30 studiepoeng i norsk, i tillegg til de 30 studiepoengene i norskfaglige emner som inngår i masterstudiet.

For mer informasjon om kompetansekrav for å undervise og for tilsetting i grunnskole og videregående skole, se forskrift til opplæringslova, kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_16#KAPITTEL_16

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Studiet er akkreditert 13.06.2013 av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), og etablert av Kunnskapsdepartementet, 24.06.2013. Godkjent av dekan Unni Hagen 27.06.2014.

Studieplanen er revidert

Studieleder Jarl Hagen, 08.02.2019

Studieplanen gjelder for

Høst 2019-vår 2023

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 03:13:11