Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Se pkt. Organisering og læringsformer
Studiested:
Halden

Studieplan for Statsvitenskap, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) (Høst 2017)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten har gode kunnskaper om og forståelse av komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk og politisk teori.

FERDIGHETER
Kandidaten er i stand til å redegjøre for og anvende ulike teoretiske perspektiver og forklaringsmåter på aktuelle problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten har opparbeidet seg innsikt i og forståelse for andre kulturer og tenkemåter.

Opptak

Bestått årsstudium i statsvitenskap, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Statsvitenskap påbygging er en fordypning i emner som er gjennomgått i Statsvitenskap, årsstudium.
Det vil bli lagt vekt på anvendelse av kunnskapsstoffet. Dette skjer i første rekke ved at studentene skriver en semestersoppgave. Det vil dessuten bli lagt mer vekt på det komparative aspekt, særlig i forhold til andre europeiske land. Det vil også bli fordypning i sentrale politiske begrep som stat, styring, makt og samspillet mellom politikken og administrasjon på flere felt. Innenfor komparativ politikk gis en innføring i vesteuropeisk politikk og moderniserings- og utviklingsteori. I offentlig politikk og administrasjon tas opp temaer som organisasjonsanalyse og styringsapparat samt offentlig politikk og styring.
Forelesningene i internasjonal politikk gir en innføring i viktige teoriretninger og den tilhørende debatten. Området politisk teori vil følge opp årsstudiets innføring i fagets grunnlagsproblemer og ulike politikkoppfatninger.

Studiet inneholder tre emner som alle er obligatoriske:

SFS20107 Internasjonal politikk og offentlig politikk og administrasjon (10 studiepoeng)
SFS20207 Komparativ politikk/Politisk teori (Comparative Politics/Political Theory) (10 studiepoeng) (på engelsk)
SFS20307 Semesteroppgave (10 studiepoeng)

Likestillingsaspekt
Både ved utvalg av pensumlitteratur, bruk av cases og eksempler søker man å ivareta likestillingsaspektet på beste måte. I alle statsvitenskapelige emner blir det lagt spesiell vekt på å formidle et perspektiv som bygger på forståelse av etnisk og kulturelt mangfold.

Organisering og læringsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og plenumsdiskusjoner. I tilknytning til hovedforelesningene holdes det seminarer. Seminarene kan være nettbaserte, f eks ved bruk av høgskolens læringsplattform. Studentene forutsettes å delta aktivt i disse seminarene, også med oppgaveskrivning.
Det settes av tid til kollokvier. Kollokvievirksomheten forutsettes organisert og drevet av studentene selv.

I tillegg til hovedforelesningene kan det bli gitt supplerende gjesteforelesninger. Disse vil kunne dekke annet stoff enn det som inngår i det obligatoriske pensum, være integrerende i den forstand at de kan behandle temaer som går på tvers av hovedområdene, eller ta opp til grundigere gjennomgåelse spesielle temaer som det ikke er tid til å gi så inngående behandling i hovedforelesningene.

Semesteroppgaven er et selvstendig skriftlig arbeid. Semesteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Veiledning gis underveis.

Gjennom prosjektoppgaver, gruppearbeid og innleveringer blir studentene stimulert til aktivt å søke etter fagstoff og empiriske data både i bibliotek og på internett. Høgskolens bibliotek bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon.

Høgskolen kan kreve at studenten har egen bærbar datamaskin.

Arbeidskrav
Det kan være knyttet arbeidskrav til de enkelte emnene. Arbeidskrav kan bl.a. være innleveringer o.l. som må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.
Se den enkelte emnbeskrivelse for mer informasjon.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisning og veiledning i studiet skal være forskningsbasert, knyttet til utviklingsarbeid i privat og offentlig virksomhet, og gi oppdatert og bred kunnskap.
Studentene skal få innsikt i nyere utviklingstrekk i fagområdet, de skal få kildekompetanse, og bli øvd i kritisk tenkning.

Internasjonalisering

Emnet SFS20207 Comparative Politics/Political Theory undervises på engelsk og tilbys også utenlandske studenter.

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Dette må skje innenfor en gradsutdanning. Studenter som tar statsvitenskap påbygging kan søke seg inn på Bachelor i samfunn, språk og kultur hvor statsvitenskap påbygging kan inngå. I dette studiet er det tilrettelagt for utveksling i 4. eller 6.semester.

Et slikt semester vil ikke bare styrke språkkunnskapene, men også gi et kulturmøte i praksis. Studentene har mulighet til å velge fra en stor fagpalett: i tillegg til språk-og litteraturstudier åpnes det også for f.eks. kulturstudier, områdestudier, kvinne- og kjønnsstudier, historie og samfunnsvitenskapelige fag.

høgskolens websider for internasjonalisering vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger og at hver enkelt student deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

- Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
- Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3). Se emnebeskrivelse for detaljer.
- Alle lærere skal gjennomføre løpende evaluering av egen undervisning (EVA 4). Det vil si at det legges til rette for en dialog med studentene om forbedring og utvikling av undervisnings- og læringskvaliteten.

Tilbakemelding underveis

Studenten vil bli fulgt opp gjennom studiet både med obligatoriske og frivillige innleveringer. De får også tilbakemelding underveis i studiet om faglig fremgang gjennom veiledningstimer. Det er på denne måten ønskelig å motivere studentene til selv å ta initiativ for å få god kvalitet på sine studier.

Vurdering

Vurderingsformene som benyttes i studiet er mappevurdering og semesteroppgave. Det benyttes en karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. I emner der vurderingen består av flere elementer og det settes en samlet helhetlig karakter, må kandidaten ved ikke bestått eksamen ta alle deler på nytt.
Se for øvrig emnebeskrivelsene.

Litteratur

Se emnebeskrivelser.

Jobb og videre studier

Studiet kan inngå i høgskolens Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur og kan også være del av en lærerutdanning.

Studiet kan også kombineres med andre studier ved høyskoler og universitet, og inngår da som del av en bachelorgrad. Se forskrift om krav til Bachelorgrad ved Høgskolen i Østfold for mer informasjon.

Oppnådd bachelorgrad med 90 studiepoeng statsvitenskap gir studentene anledning til å fortsette med mastergradsstudier i samfunnsvitenskap ved andre høyskoler og universiteter.

Statsvitenskap er et svært anvendelig fag i yrkeslivet og kvalifiserer bl.a. for arbeid i offentlig forvaltning.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kristina Lindh, 1.2. 2017

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for høsten 2017.

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2021 03:18:14