Hva lærer du? (2020–2021)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:

 • kan vurdere mistanke om seksuelle overgrep mot barn
 • kan analysere og vurdere kritisk relevante problemstillinger i arbeid med barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep ut fra faglige, etiske og juridiske perspektiver
 • kan analysere seksuelle overgrep mot barn ut i fra ulike perspektiver (som for eksempel et kjønnsperspektiv, kulturperspektiv, barnevernsperspektiv, behandlingsperspektiv, et maktperspektiv og et barneperspektiv)
 • kan videreutvikle og evaluere egne kommunikasjonsferdigheter i møte med personer som er utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende og de som utøver seksuelle overgrep
 • kan redegjøre for hvordan ulike tilnærminger kan bidra til å belyse maktforholdene som ligger bak seksuelle overgrep mot barn

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan gjennomføre en kritisk analyse av hvordan sosiale emosjoner, som skyld og skam, påvirker barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep
 • kan forholde seg kritisk til og analysere ulike måter seksuelle overgrep mot barn blir fremstilt på i media, faglitteratur, fagartikler og forskning
 • kan beherske samarbeid om seksuelle overgrep mot barn på tvers av fag- og profesjonsgrenser

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan identifisere egen yrkesrolle og ansvarsområde i møte med overgrepsutsatte barn og unge på en måte som ivaretar den utsattes egen forståelse av virkeligheten
 • er i stand til å vurdere betydningen av anerkjennelse og respekt i møte med personer og berørte parter involvert i seksuelle overgrepssaker
 • er i stand til å foholde seg kritisk reflekterende til egen yrkesutøvelse i arbeid med barn og unge utsatt for seksuelle overgrep
 • kan kommunisere om og analysere faglige problemstillinger, ulike tilnærmingsmåter  og vurdere tiltak innenfor fagområdet seksuelle overgrep mot barn
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:11:45