Oppbygging og gjennomføring (2020–2021)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng hver.

  • Overgrepsproblematikk mot barn (1. semester, høst):

Emnet omhandler ny teori og forskning knyttet til temaet incest og seksuelle overgrep mot barn. Hovedfokus vil være en presentasjon av ulike forståelsesmåter og perspektiver på seksuelle overgrep.

  • Hvordan arbeide med overgrep (2. semester, vår):

Emnet er mer tiltaksrettet og fokuserer på hvordan nærme seg incest og seksuelle overgrep mot barn på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Det omfatter både forebyggende arbeid og behandlingstiltak. 

Det legges stor vekt på å forene teori og praksis. Siktemålet med teorien, som studentene gjennomgår i emne 1, skal kunne relateres til praksisfeltet som er sentralt i emne 2. Anvendelse av teori knyttet til praktiske eksempler vil være kjernen i studiet.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer
Hvert semester består av fire samlinger med to dager pr samling. Samlingene vil hovedsakelig bestå av forelesninger og plenumsdiskusjoner. Høgskolen i Østfold bruker det digitale læringsverktøyet Canvas (nettbasert tjeneste for læring, undervisning, og samarbeid). Opplæring i bruk av de digitale verktøyene vil bli gitt i første samling i høstsemesteret.

Bruk av bibliotek
Høgskolen har et eget fagbibliotek med et stort utvalg av bøker som dekker utdanningens fagområder. Det forventes at studentene bruker biblioteket aktivt. Biblioteket gjennomfører egen undervisning for studentene i studiets første del. Målet med bibliotekundervisningen er at studentene skal få informasjonskompetanse og lære å bruke informasjonskilder og gjenfinningssystemer. Studentene skal også lære å vurdere sine kilder kritisk og det forventes at det brukes relevant og oppdatert faglitteratur i arbeide med sentrale problemstillinger.

Bruk av IKT
Høgskolen har flere rom med datamaskiner som studentene kan benytte. Det forventes at studentene har ferdigheter i bruk av tekstbehandling, da høgskolen kun tilbyr en kort innføring i bruk av data. Informasjonsutveksling foregår i hovedsak via Canvas og web.

Egenaktivitet - individuelle studier
Det legges opp til at studentene arbeider selvstendig med emnets temaer mellom samlingene og legger fram arbeider for lærer eller medstudenter. Gjennom det individuelle studiearbeidet forventes det at studenten utvikler sine studie- og læringsstrategier slik at de i økende grad kan ta ansvar for og styre sin egen læring. 

Arbeidskrav 
I begge emner er det krav om 80 % deltakelse i undervisning. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen
Det benyttes skriftlige vurderinger i begge emnene. Hvert emne avsluttes med en skriftlig individuell hjemmeeksamen. Emner vurderes etter karakterreglene Bestått/Ikke bestått og A-F. Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Alle hjemmeeksamener skal til elektronisk plagiatkontroll. Manglende innlevering av elektronisk besvarelse vil medføre at besvarelsen ikke blir sensurert. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk.  Se for øvrig forskrift om eksamen, grader og studierett ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Det er ikke praksis i utdanningen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Se pkt. oppbygging og innhold.

Internasjonalisering

Deler av pensum vil være på engelsk og det forutsettes at studentene kan tilegne seg faglitteratur på engelsk. Det benyttes internasjonale komparative perspektiver i framstillingen av det faglige stoffet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.
  • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 03:24:11