Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

Studieplan for Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) (2009–2010)

Informasjon om studiet

Seksuelle overgrep er noe av det mest alvorlige et barn kan bli utsatt for, og det er viktig at barn som er utsatt for seksuelle overgrep får all den hjelp og støtte vi kan gi dem. Samtidig ser man at kunnskapen om seksuelle overgrep for eksempel i helse- og sosialsektoren ofte er utilstrekkelig. Flere undersøkelser slår fast at de som kommer i kontakt med dette ikke ser, eller vegrer seg, for å bli involvert i slike saker. Det forventes imidlertid fra flere hold i samfunnet at de som kommer i kontakt med mistanke om vold eller overgrep i familier, bidrar til å bringe dette inn for de instanser som skal håndtere dette, enten det er barnevernet eller en rettslig arena.

Det er derfor viktig å øke den teoretiske og praktiske kompetansen rundt tiltak rettet mot incest og seksuelle overgrep mot barn på individ, gruppe, og samfunnsnivå, med perspektiver på både behandlingstiltak og forebyggende arbeid. For mange fagfolk ligger imidlertid utdanningen tilbake i tid og stadig flere opplever et behov for en faglig oppdatering på området.

Videreutdanningen incest og seksuelle overgrep mot barn, imøtekommer behovet for faglig oppdatering, og bidrar til en kompetanseøkning som viser seg å vær stadig mer relevant for de som arbeider med barn og unge. I tillegg til undervisning i form av forelesninger vil studentene arbeide mye i grupper med casemetodikk og gjennomgå ferdighetstrening med instruktører.

Det er lagt inn obligatorisk ekskursjon til Incestsenteret i Vestfold i studiet. Denne har en egenandel på kr. 450,- som skal dekke transport og bevertning på Incestsenteret i Vestfold.

Opptak

Bestått bachelorgrad og to års relevant praksis etter endt utdanning.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Det første emnet vil omhandle ny teori og forskning knyttet til temaet incest og seksuelle overgrep mot barn og legges til studiets første semester. Hovedfokus vil være en presentasjon av ulike perspektiver på seksuelle overgrep. Det andre emnet vil omfatte tiltak rettet mot incest og seksuelle overgrep mot barn på individ, gruppe, og samfunnsnivå, og omfatte både behandlingstiltak og forebyggende arbeid. Emnet gjennomføres i studiets andre semester.

Det legges stor vekt på å forene teori og praksis. Mange av studentene vil allerede ha en profesjonsutdanning, mens andre arbeider direkte i feltet med problematikken uten en teoretisk utdanning. Teorien som studentene skal gjennomgå i det første emnet skal anvendes på praksisfeltet i det andre emnet. Anvendelse av teori i praksis vil være kjernen i studiet.

Organisering og læringsformer

Studiet vil bli organisert som klasseundervisning, med vekt på forelesninger og gruppearbeid. I emnet HSSIB10209 vil det bli arrangert en obligatorisk studietur til Incestsenteret i Vestfold, som har ansvar for en landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende. Her vil det bli gitt en omvisning og en orientering om tjenestetilbudet. Studieturen medfører en egenbetaling på kr. 450,- som dekker bussreise og bevertning på Incestsenteret.

Se for øvrig den enkelte emnebeskrivelse for nærmere beskrivelse av arbeids- og undervisningsformer.

Bruk av bibliotek
Høgskolen har et eget fagbibliotek med et stort utvalg av bøker som dekker utdanningens fagområder. Det forventes at studentene bruker biblioteket aktivt. Biblioteket gjennomfører egen undervisning for studentene i studiets første del. Målet med bibliotekundervisningen er at studentene skal få informasjonskompetanse. De skal lære å bruke informasjonskilder og gjenfinningssystemer. De skal lære å vurdere kildene sine kritisk og velge å bruke den beste informasjonen ut fra egne behov og problemstillinger.

Bruk av IKT
Høgskolen har flere rom med datamaskiner som studentene kan benytte. Det forventes at studentene har ferdigheter i bruk av tekstbehandling. Høgskolen tilbyr kun en kort innføring i bruk av data. Høgskolen bruker Blackboard som elektronisk læringsplattform. Informasjonsutveksling foregår i hovedsak via Blackboard og web. Se også  www.hiof.no for mer informasjon.

Egenaktivitet - Individuelle studier
Det legges opp til at studenten jobber selvstendig med studiene mellom samlingene og legger fram arbeider for lærer eller medstudenter. Gjennom det individuelle studiearbeidet forventes det at studenten utvikler sine studie- og læringsstrategier slik at de i økende grad kan ta ansvar for og styre sin egen læring. 

Arbeidskrav
Arbeidskrav er en prøve, innleveringsarbeid, prosjektarbeid, deltakelse eller andre obligatoriske krav/aktiviteter som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen eller fortsette med normal studieprogresjon, men der resultatet ikke inngår i endelig karakter. Arbeidskravet står som godkjent for samme periode som studieplanen gjelder for, dersom ikke annet er oppgitt i emnebeskrivelsen. Flere av emnene har arbeidskrav knyttet til undervisningen. Se §2 i Utfyllende bestemmelser til Forskrift for eksamen ved Høgskolen i Østfold og den enkelte emnebeskrivelse for mer informasjon.

Internasjonalisering

Vesentlige deler av pensum vil være på engelsk og det forutsettes at studentene kan tilegne seg faglitteratur på engelsk. Det benyttes internasjonale komparative perspektiver i framstillingen av det faglige stoffet.

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemelding på arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Disse kan gis som skriftlig tilbakemelding fra fagansatte, veiledning i gruppe og individuelt, medstudentvurdering eller som muntlig tilbakemelding til den enkelte student.

Vurdering

Det benyttes varierte vurderingsformer i studiet; både muntlig og skriftlig vurdering, i gruppe og individuelt. I studiet benyttes både karakterskalaen A - F og Bestått/Ikke bestått. Det henvises til den enkelte emnebeskrivelse for nærmere informasjon.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Synnøve Narten Jonassen, 10.06.2009

Studieplanen gjelder for

studieåret 2009 - 2010

Studieprogramansvarlig

Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 03:08:02