Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden og praksisskoler etter nærmere avtale.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning,
studieleder Alf Rolin og programansvarlig Martta Brännström.

Studieplan for Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid (2018–2020)

Informasjon om studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) skal kvalifisere og sertifisere for arbeid som lærer i fag- og yrkesopplæringen og på ungdomstrinnet (trinn 8-13). Utdanningen skal være profesjonsrettet, relevant og praksisnær slik at studentene opparbeider et godt grunnlag for utøvelse av yrkesfaglærerrollen. Gjennom studiet skal studentene utvikle kompetanse i å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i sin profesjonsutvikling, slik at de opparbeider en kritisk og reflektert holdning til egen praksis og utdanningssystemet som helhet. Videre skal studentene utvikle kompetanse i å utføre endrings- og utviklingsarbeid i egen organisasjon. I Meld. St. 28 (2015-16) Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet står det at «kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritiske tenkning.»

Yrkesfaglæreryrket er mangfoldig og krevende, interessant og engasjerende og det stiller store krav til å legge til rette for yrkesrelevant opplæring. Yrkesfaglæreren har betydning for enkeltindivider i skole og arbeidsliv, samt samfunnet som helhet. Yrkesfaglærerrollen forutsetter derfor solid, bred og helhetlig kompetanse. Yrkesfaglæreren skal legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og bedrift/offentlig virksomhet. Det som kjennetegner yrkesfaglæreren er det doble praksisfelt der praktisk yrkesforankring kombineres med teoretisk kunnskap og praktisk-pedagogisk arbeid.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Studiet er en profesjonsutdanning med et omfang på 60 studiepoeng og tilbys som påbygging etter avsluttet utdanning i yrkesfag. Bestått studium gir tittelen yrkesfaglærer.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • Har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • Har bred kunnskap om yrkesfag, yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • Kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv
 • Har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8.-13. trinn)
 • Har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster, herunder kjennskap til samiske forhold og urbefolkning
 • Har kunnskap om forhold knyttet til minoriteter og kjønnsbalanse i arbeidslivet og yrkesopplæringen
 • Har kunnskap om ungdom i vanskelige livssituasjoner, herunder vold og seksuelle overgrep, deres rettigheter og læreres handlingsplikt
 • Kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende sine yrkesfaglige, yrkespedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
 • Kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • Kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy
 • Kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring
 • Kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8.-13.trinn)
 • Behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen jobb som yrkesfaglærer/yrkesutøver og justere egen praksis etter veiledning
 • Kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid
 • På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne samarbeide med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til den unges beste

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan planlegge, begrunne, lede, gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesrelevant opplæring, preget av elevmedvirkning og tilpasset elevenes/lærlingenes kompetanse og yrkesvalg
 • Kan via faglig innsikt, engasjement og elevmedvirkning motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet, samt vurdere elevenes læring og yrkeskompetanse
 • Kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • Kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • Kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • Kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

Opptak

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Fag-/svennebrev eller annen treårig yrkesutdanning på videregående nivå,
og generell studiekompetanse,
og minimum 2 års yrkesteoretisk utdanning på høyere nivå eller godkjent fagskole,
og minimum 4 års relevant arbeidserfaring.

eller

2) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng i en profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning,
og minimum to års relevant arbeidserfaring.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Politiattest

I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2007, kap. 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle studenter i praktisk-pedagogisk utdanning levere politiattest. https://www.hiof.no/studier/praksis/politiattest/

Tuberkulinkontroll

Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, jf. forskrift om tuberkulosekontroll kap 3. https://lovdata.no/forskrift/2009-02-13-205

Rammeplan

Rammer for studiet er gitt i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013:
https://lovdata.no/forskrift/2013-03-18-289

I tillegg er det vedtatt nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (UHR, 22. mars 2018). https://www.uhr.no/_f/p1/i6c34f03d-e46c-4ce8-8c90-9c47b488bbc1/nasjonale-retningslinjer-for-praktisk-pedagogisk-utdanning-for-yrkesfag-trinn-8-13_ferdig.pdf

Studiet reguleres også av:

Les mer om skikkethetsvurdering under pkt. Vurdering og på våre nettsider: https://www.hiof.no/studier/skikkethet/

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Oppbygging
Utdanningen består av to tverrfaglig emner:

 • Ledelse av læreprosesser (30 studiepoeng), 1. og 2. semester
  Emnet handler om ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv.

 • Skolen i samfunnet (30 studiepoeng), 3. og 4. semester
  Emnet handler om ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv.

Begge emnene består av yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk og pedagogisk praksis. Praksis er i tillegg definert i egne emnebeskrivelser (0 studiepoeng).

 • Praksis:
  Praksisopplæringen består av 50 dager i videregående opplæring og 10 dager i ungdomsskole. Se omtale av praksis lenger bak.

Innhold
Innholdet i praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag handler om:

 • Ledelse av læringsprosesser i skole og bedrift/offentlig virksomhet
 • Yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk
 • Samhandling og kommunikasjon
 • Utvikling og analyse av yrkeskompetanse innen eget utdanningsprogram
 • Endring og utvikling
 • Skolens rolle i samfunnet
 • Yrkesopplæring i tråd med samfunnsmandatet og samfunnets behov for yrkeskompetanse i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • Yrkesetikk
 • HMS i yrkesutøvelsen og yrkesopplæringen

Høgskolen i Østfold tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag innen alle yrkesfaglige programområder i videregående opplæring.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger à fire dager pr. semester. Praksisopplæringen, totalt 60 dager, kommer i tillegg.

Undervisnings- og læringsformer
Studentenes praksiserfaringer står sentralt i studiet og danner grunnlag for læreprosesser individuelt og i samarbeid med medstudenter. Innhold og arbeidsmetoder krever at studentene er aktive deltakere på samlinger og at de bidrar med refleksjoner og erfaringer i det læringsfellesskapet studentgruppen utgjør. Innhold og arbeidsmåter i studiet krever tilstedeværelse og deltakelse, derfor er det obligatorisk oppmøte på samlingene.

Studentene vil også samarbeide i basisgrupper og digitalt mellom samlingene.
Arbeidsomfang/forventet studieinnsats for studenten er minimum 1500 timer totalt i studiet. Dette inkluderer undervisning, selvstudier og samarbeid mellom samlinger, praksis, eksamensforberedelse og vurdering.

Innholdet i studiet tar utgangspunkt i yrkesfaglærerens arbeidsoppgaver i samarbeid med elever, kollegaer og lokalsamfunnet. Deler av litteraturen er valgfri med utgangspunkt i studentens yrkeskompetanse.

Læringsformene vil basere seg på variasjon i arbeidsmåter og med stor grad av medvirkning og deltakelse fra studentenes side. Arbeid med digitale kilder og bruk av digitale verktøy vil også bli vektlagt. Læringsarbeidet har bl.a. fokus på relasjonsbygging i klasserommet/verkstedet/bedrift/virksomhet og til foresatte og andre samarbeidsparter i.

Tilbakemelding underveis
Vurderingsformene er lagt opp slik at studentene gis formativ vurdering underveis i hvert emne. Studentene får veiledning og tilbakemelding underveis i studiet i forbindelse med arbeidskrav og praksis. De skal se sammenhenger mellom praksis og teori, oppleve varierte vurderingsformer og få veiledning og støtte i sin egen læring. Tilbakemelding kan gis i både skriftlig og muntlig.

Skikkethetsvurdering
Høgskolen i Østfold har ansvar for å vurdere om den enkelte student er skikket for læreryrket. Skikkethetsvurderingen skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet, men med fokus etter hvert semester. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Studieledelsen skal varsles så raskt som mulig dersom det er tvil om en students skikkethet, slik at eventuelle tiltak raskt kan iverksettes.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt kriterier og prosedyrer for skikkethetsvurdering (jf. forskrift om skikkethet i høyere utdanning). Vitnemål for fullført lærerutdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for læreryrket. Les mer om skikkethet https://www.hiof.no/studier/skikkethet/

Arbeidskrav og eksamen
Vurderingsordningene er tilpasset læringsutbyttet i studiet. Alle arbeidskrav i emnene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. I tillegg må praksis være bestått, se den enkelte emnebeskrivelse. 

Hvert studiepoenggivende emne avsluttes med eksamen.  I løpet av studiet møter studenten både individuell eksamen og gruppeeksamen, muntlig og skriftlige vurderingsordninger.

 • Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

 • Eksamen vurderes med karakteruttrykket A-F.

 • Praksisperiodene vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingene bygger på
- de krav til akademisk standard som gjelder på universitets- og høgskolenivå
- de generelle mål som er gitt i rammeplan for utdanningen
- læringsutbyttene i studieplanen og emnebeskrivelser

Se emnebeskrivelsene for detaljer om vurdering.

Plagiatkontroll
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229

Vitnemål
På vitnemålet vil det fremgå karakter for de to emnene LPY10017 Ledelse av læreprosesser og LPY20017 Skolen i samfunnet, samt karakter for praksisperiodene. I tillegg vil det fremgå hvilket yrkesfaglige program studenten har hatt pedagogisk praksis innenfor.

Praksis

Studenten skal ha totalt 60 dagers veiledet praksisopplæring, jf. rammeplan for studiet. Praksisopplæringen er organisert i to perioder på 25 dager hver i 1. og 4. semester. I tillegg kommer en praksisperiode som gjennomføres på ungdomstrinnet, fortrinnsvis i 9.-10. trinn. Denne perioden er på 10 dager totalt, og gjennomføres normalt i to bolker på 5 dager hver i 2. og 3. semester. Normal praksisprogresjon kan fremstilles slik:

1. semester: 25 dager
2. semester: 5 dager
3. semester: 5 dager
4. semester: 25 dager

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert, og inngå som en integrert del av begge emnegruppene og fordeles over begge studieårene. Det skal være progresjon i praksisopplæringen som inngår i begge emnene.

Praksisopplæringen omfatter de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede tid, 100 %.

Praksisopplæringen betraktes som en likeverdig læringsarena på linje med undervisning ved studiestedet. Dette innebærer at problemstillinger som tas opp i undervisningen på studiestedet prøves ut og videreutvikles i praksisopplæringen. På samme måte vil erfaringer fra praksis danne grunnlag for diskusjoner og læringsarbeid på samlingene ved studiestedet. Det skal være progresjon i praksisopplæringen.

Praksisopplæringen skal bidra til å sikre at studentene oppnår relevant og god kompetanse i profesjonsfaget. Studentene skal prøve ut og bearbeide egne relevante erfaringer og refleksjoner i forhold til læringsutbyttet for studiet.

Pedagogisk praksis og ungdomsskolepraksis i studiet er organisert i tre formelle perioder hvorav hver periode vurderes etter vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått.

All praksis må være gjennomført og bestått før studenten får fremstille seg til eksamen i tilhørende emne. Hvis en student ikke består en praksisperiode gis det mulighet for å ta praksisperioden en gang til, jf. gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Studenter som er ansatt i undervisningsstilling i sitt programområde, kan søke om å få gjennomføre første praksisperiode på egen arbeidsplass. Praksisperiode 2 skal gjennomføres på en annen videregående skole.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen på studiet er forskningsbasert og dreier seg om nyere og aktuell forskning i læringsarbeid og undervisning. Studentene kan inviteres til medvirkning i fagpersonalets forskning.

Et FOU-arbeid gjennomføres i løpet av studiet. Studentene skal i 4. semester gjennomføre et tverrfaglig utviklingsprosjekt, som har et omfang på tilsvarende 10 studiepoeng.

Internasjonalisering

Studiet er en nasjonal lærerutdanning som primært skal forberede for arbeid i det norske skoleverket. Studiet omfatter også diskusjoner av skolesystemer i andre land, perspektiver på internasjonal yrkesutdanning og arbeidsmarked. Vi forbereder studenten på møte med det flerkulturelle klasserommet og yrkesfagelevenes fremtidige arbeidsplass. 

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiet og emnene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

 • Studieprogrammet evalueres hvert semester, studentene svarer skriftlig på et evalueringsskjema fra programansvarlig. Evalueringen omfatter undervisning og praksis.

 • Tillitsvalgt student har en muntlig evaluering med samlet studentgruppe, og referat skrives og leveres programansvarlig (hvert semester).

 • Programansvarlig skriver en rapport basert på evalueringen fra studentene, rapporten sendes studieleder.

 • Rapport fra programansvarlig presenteres for studentgruppen med påfølgende samtale om hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes.

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Studieopphold i utlandet

Det vil være mulig å gjennomføre relevant pedagogisk praksis ved skoler i utlandet. Et slikt tilbud må behandles etter søknad og må få godkjenning fra studiets ledelse. Kontakt programansvarlig for mer informasjon.

Jobb og videre studier

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kvalifiserer for lærerarbeid på skoleverkets 8.-13. trinn. Avhengig av din fag- og yrkesbakgrunn vil PPU for yrkesfag kvalifisere deg til å jobbe som lærer på ungdomstrinnet eller i videregående opplæring. Noen vil også kunne undervise på høyere nivå slik som for eksempel fagskoler.

Du vil også kunne jobbe med ledelse av opplæringsaktiviteter tilknyttet videregående opplæring i skoler, bedrift/virksomhet og i tilknytning til voksenopplæring.

Studenter som ønsker å bygge på med videre studier kan f.eks. søke opptak til 

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Avdeling for lærerutdanning, dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 08.02.2018.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2018-2020.

Det finnes egne studieplaner for Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU), heltid og deltid. Disse følger egen rammeplan.

Studiemodell

Høst 2018

Undervisningspraksis, 60 dager

Vår 2019

Undervisningspraksis, 60 dager

Høst 2019

Vår 2020

Undervisningspraksis, 60 dager

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 04:01:57