Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden (samlingsbasert) og praksisskoler.

Kontakt

Studieveileder: Anne-Marit Brække

Telefon: +47 69 60 81 48

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for lærerutdanninger og språk,
undervisningsleder Karl-Arne Korseberg.

Studieplan for Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid (2021–2023)

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:

 • har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn

 • har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet

 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen

 • har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster

 • har kunnskaper og forståelse for samisk kultur

 • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag

 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter
Kandidaten:

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og
  utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap

 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser

 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå

 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål

 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling

 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Opptak

1) Master eller tilsvarende utdanning på minimum 300 studiepoeng,
og inkludert eller i tillegg kompetanse i ett allmennfag som er relevant for undervisning i skolen på minimum 60 studiepoeng.

eller

2) Bachelor i utøvende eller skapende kunstfag, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng.

eller

3) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag, hvorav ett av fagene må ha et omfang på minimum 120 studiepoeng. Øvrige fag må ha et omfang på minimum 30 studiepoeng.
Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra kvalifiserende utdanning.

Andre vilkår for gjennomføring av studiet

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Høgskolen i Østfold reguleres blant annet av:

Politiattest

I henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2007, kap. 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal alle kandidater i praktisk-pedagogisk utdanning levere politiattest: https://hiof.no/studier/praksis/politiattest/  

Skikkethetsvurdering

Studiet er omfattet av skikkethetsbestemmelser: https://www.hiof.no/studier/skikkethet/
Se mer informasjon under pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Oppbygging

Praktisk-pedagogisk utdanning er bygget opp som et integrert studium hvor emnene til sammen utgjør 60 studiepoeng:

 • Pedagogikk (omfang tilsvarende 30 studiepoeng)

 • Fagdidaktikk (omfang tilsvarende 30 studiepoeng), fordelt på didaktikk 1 (tilsvarende 15 studiepoeng) i første halvdel av studiet og didaktikk 2 (tilsvarende 15 studiepoeng) i andre halvdel av studiet.

 • Praksisopplæring i omfang minst 60 dager.

Studiet belyser spenningene og kompleksiteten i forholdene mellom teori og praksis, pedagogikk og fagdidaktikk, ulike undervisningsfag og læring i skole og bedrift.

Pedagogikk

Emnet gjennomføres over fire semestre, og gis som komponent for henholdsvis heltids- og deltidsstudenter.

Fagdidaktiske studietilbud

Høgskolen vedtar hvert studieår tilbudet som vil bli gitt innen fagdidaktikk. Kunngjøring skjer i forbindelse med utlysning av studiet. For deltidskullet 2021-2023 tilbyr HiØ følgende portefølje av didaktiske fordypninger:

 • Drama/teater

 • Engelsk

 • Fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)

 • Kroppsøving/idrett

 • Kunst & håndverk

 • Matematikk

 • Musikk

 • Naturfag

 • Norsk

 • RLE

 • Samfunnsvitenskap

 • Økonomi

Det forutsettes tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for igangsetting av de ulike didaktikkemnene.

Fagdidaktiske emner er organisert som fellesundervisning for heltids- og deltidsstudenter, med samlinger tre ganger per semester. Kandidatene har til vanlig didaktikk i to fag. For deltidsutdanningen undervises fagdidaktikk 1 i 1. semester (høst) med avsluttende arbeidskrav til jul, og fagdidaktikk 2 i 4. semester (vår) med avsluttende arbeidskrav i april/mai. For kandidater med kun ett skolefag i sin utdanning, vil det gis undervisning både i fagdidaktikk 1 og 2, men innen samme fag.

Fagdidaktikk 1 knyttes til første praksisperiode og didaktikk 2 til andre praksisperiode. Så langt det er mulig skal kandidatene som har to fag i fagdidaktikk undervise i begge fag i begge praksisperiodene.

Det er utarbeidet egne emnebeskrivelser for emnet pedagogikk og de ulike fagdidaktiske emner. Alle emner avsluttes med arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Praksisopplæring

Praksisopplæring inngår i emnene og kandidatene skal totalt ha 60 dagers praksis. Praksisopplæringen skal være bestått før studenten kan framstille seg til eksamen. Se egen omtale av praksis.

Kompetanseområder for studiet

Lærerrollen forutsetter solid kompetanse på flere områder. Rammeplanene og nasjonale retningslinjer tar utgangspunkt i og forholder seg til disse kompetanseområdene:

 • Faglig og tverrfaglig kompetanse og kvalitet

 • Skolen i samfunnet, bærekraft, helse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap

 • Kritisk tenkning og etisk bevissthet

 • Pedagogikk og fagdidaktikk

 • Ledelse av læringsprosesser

 • Samhandling og kommunikasjon

 • Endring og utvikling

Se for øvrig læringsutbyttebeskrivelsene for studiet.

Progresjon

Planene for studiets komponenter legges opp med progresjonskrav: Første del av studiet legger vekt på lærerrollen i klasserommet/undervisningen i forhold til fagundervisning og klasseledelse, mens andre del av studiet i større grad vektlegger tilpasset opplæring sosialt og faglig, kandidatens selvstendige opplæringsansvar, og kandidaten som aktør i skoleutvikling.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

 • Deltidsstudiet er organisert med undervisning i samlinger på campus og digital undervisning, samt med praksisperioder på praksisskoler.

 • Undervisningen foregår høst og vår over to studieår/4 semestre, med 3 samlinger pr. semester.

 • Noe undervisning vil være felles med PPU heltid og PPU for yrkesfag.

 • Fagdidaktikk 1 leses i første semester, og fagdidaktikk 2 i 4. semester, parallelt med henholdsvis første og andre praksisperiode. I 1. og 4. semester er samlingene på 5 dager, mens 2. og 3. semester er samlingene på 3 dager.

Kandidater med to fag vil bli informert om hvilket av deres fag som vil utgjøre henholdsvis fagdidaktikk 1 og fagdidaktikk 2.

Eksamensperiodene og praksisperioder kommer i tillegg til ordinær undervisning/samlinger. Det forventes at kandidatene gjennomfører praksisperiodene som en tilsvarende fulltidsansatt lærer i disse periodene. Deltidskandidater som har lærerarbeid i skolen, kan ha den første praksisperioden på egen skole, med godkjent veileder.

Læringsformer; helhet og sammenheng

Nasjonale retningslinjer for Praktisk-pedagogisk utdanning legger vekt på sammenheng og helhet i studiet. Et bidrag i dette arbeidet er at det er en felles slutteksamen i komponentene/emnene pedagogikk og fagdidaktikk. Det er også avsatt noen dager til felles profesjonsundervisning i samarbeid mellom fagdidaktikk- og pedagogikklærerne. Deltidskandidatene deltar på tre slike felles dager pr. studieår. Fellesdagene legges til samlingene. Tema og innhold for profesjonsdagene, vil fremkomme av semesterplanene som blir tilgjengelig ved studiestart.

Undervisning i pedagogikk og fagdidaktikk inngår i hele studieforløpet. Arbeidsformene legges opp slik at kandidatene:

 • arbeider med praksisbaserte og problemorienterte oppgaver

 • regelmessig fører logg i praksisopplæringen

 • nyttiggjør seg oppgitte kilder og vurderer kildene kritisk og selvstendig

 • deltar i evaluering av utdanningen - framfører og formidler stoff for hverandre

 • arbeider variert med ulike læremidler (analoge og digitale) og vurderer bruk av læremidlene kritisk

 • integrerer IKT i sitt daglige studiearbeid, både i undervisningssituasjoner og i sammenheng med selvstudium.

Studentsamarbeid

 • Studentsamarbeid er en viktig del av studiet. Kandidatene kan organiseres i grupper i pedagogikk- og fagdidaktikkundervisningen.

Opplæring i læringsplattform og IKT som grunnleggende ferdighet

 • I studiet brukes læringsplattform til organisering, arkivering og kommunikasjon. Tilgang til og ferdigheter i systemet er en forutsetning for deltakelse i studiet. Det gis opplæring i starten av studiet.

 • Bruk av IKT i grunnopplæringen inngår som en av skoleverkets fem grunnleggende ferdigheter. Dette krever at lærerutdanningen aktivt bruker IKT i sin undervisning og i studentenes arbeid. Kommunikasjon mellom lærere og kandidater og mellom kandidater vil i stor grad foregå gjennom læringsplattformen. Enkelte emner kan også operere med spesifikke krav til bruk av IKT.

 • Kandidaten skal også i de enkelte emner gjøres kjent med hvordan de kan arbeide med de øvrige grunnleggende ferdigheter.

Ansvar og plikter

Den enkelte kandidat er ansvarlig for å sette seg inn i studiets og skoleverkets planer og lovverk. Kandidatene skal til enhver tid holde seg orientert om studiet ved hjelp av læringsplattformen. Det forventes at kandidatene setter seg inn i den oppgitte og aktuelle litteratur/kilder og arbeide med pålagte arbeidsoppgaver.

Bruk av bibliotek

Biblioteket skal bidra til kandidatenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får kandidatene bibliotekundervisning der målsettingen er at de skal kunne søke i norske informasjonskilder, ha kjennskap til internasjonale databaser og kunne vurdere kvalitet på informasjon. Det vil også bli undervist i referanseteknikk. Bibliotekpersonalet gir nødvendig opplæring i dette.

Obligatorisk undervisning

Undervisningen for kandidatene på PPU er obligatorisk og det føres fravær. Kandidaten kan ha inntil 20 % fravær. Fraværet regnes for hvert enkelt emne.

Veiledning

Kandidaten er ansvarlig for å søke veiledning. Kandidaten får tildelt veileder i tilknytning til utviklingsoppgave.

Tilbakemelding underveis

Vurderingsformene er lagt opp slik at kandidatene gis vurdering underveis og i hvert emne. De skal se sammenhenger mellom praksis og teori, oppleve varierte dokumentasjons- og vurderingsformer og få veiledning og støtte i læringen.

Kandidatene får tilbakemelding underveis i studiet i forbindelse med arbeidskrav og praksisopplæring. Tilbakemelding gis skriftlig og muntlig.

Arbeidskrav

Det er knyttet arbeidskrav til praktisk-pedagogisk utdanning. Arbeidskravene beskrives under det enkelte emne. Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen de til enhver tid gitte tidsfrister og før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Skikkethetsvurdering

Høgskolen har ansvar for å vurdere om den enkelte kandidat er skikket for læreryrket. Skikkethetsvurderingen skal inngå i en helhetsvurdering av kandidatens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet, men med fokus etter hvert semester. Hvis det er begrunnet tvil om en kandidat er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Studieledelsen skal varsles så raskt som mulig dersom det er tvil om en students skikkethet, slik at eventuelle tiltak raskt kan iverksettes.

Departementet har fastsatt kriterier og prosedyrer for skikkethetsvurdering (jf. forskrift om skikkethet i høyere utdanning). Vitnemål for fullført lærerutdanning forutsetter at kandidaten er vurdert som skikket for læreryrket.

Les mer om skikkethet https://www.hiof.no/studier/skikkethet/ 

 

Vurdering av praksisopplæringen

Praksisopplæringen vurderes etter henholdsvis første og andre praksisperiode med bestått/ikke bestått. Praksisskolene (praksislærer og hovedkontakt) er ansvarlig for karaktersettingen. Faglærere fra høgskolen veileder dette arbeidet. Praksis må være bestått før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.

Vurdering av undervisningens komponenter pedagogikk og fagdidaktikk

Vurderingen skal inkludere alle undervisningskomponentene/emnene pedagogikk, fagdidaktikk 1 og fagdidaktikk 2, og altså inngå i en helhetlig sammenheng. For å kunne fremstille seg til slutteksamen, må kandidaten ha fått godkjent alle arbeidskrav knyttet til sine fagdidaktiske emner. Arbeidskrav vurderes som godkjent / ikke godkjent. Det settes opp tidsfrister for ulike arbeidskrav.

Eksamen

Sluttvurderingen består av to deleksamener:

 • Individuelt utviklingsprosjekt (hjemmeoppgave) 

 • Muntlig eksamen.

Sluttvurderingen er knyttet opp mot alle komponentene i studiet og har et omfang på 60 studiepoeng. Sluttvurderingen vurderes med karakterregel A-F. Se emnebeskrivelse for detaljer.

Avsluttende vurdering bygger på:

 • de krav til akademisk standard som gjelder på universitets- og høgskolenivå

 • læringsutbyttebeskrivelsene for studiet

Plagiatkontroll

Utviklingsprosjekt (hjemmeoppgave) skal til elektronisk plagiatkontroll. Andre emner og arbeidskrav kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent. Helt eller delvis identiske besvarelser er å anse som forsøk på fusk. Se for øvrig gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Vitnemål

Det føres to karakterer på vitnemålet:

1. Felles karakter for pedagogikk og fagdidaktikk (Bokstavkarakter)

2. Karakter for praksisopplæringen (Bestått)

I tillegg føres fagdidaktisk spesialisering opp på vitnemålet, angitt som godkjent.

Praksis

Kandidatene skal totalt ha 60 dager veiledet praksisopplæring (jf. forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning).

 • Praksisopplæringen er vanligvis organisert i to perioder, hver på 6 uker. Eventuell veiledet skoleovertakelse kommer i fradrag.

 • Deltidskandidatene har én praksisperiode i 1. semester og én periode i  4. semester.

 • I begge praksisperioder skal kandidatene ha 8-12 timer undervisning pr. uke. I tillegg kommer tid til veiledning. Deltidskandidater med lærerarbeid i skolen, kan ha 1. praksisperiode på egen skole med godkjent veileder. Omfanget av egenpraksis skal da være på linje med ordinær praksisopplæring.

 • Det er utarbeidet egen plan for praksisopplæringen, se emnebeskrivelse.

 • Det er praksisskolen som vurderer kandidaten i praksis, med bistand fra faglærere fra Høgskolen i Østfold (pedagogikk og didaktikklærere), som følger opp kandidaten i praksisperiodene gjennom kontakt med kandidat og praksislærer.

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. I siste semester skal kandidatene ha en sammenhengende praksisperiode med særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar.
Kandidatene skal ha praksiserfaringer fra både grunnskole og videregående opplæring, men opplæringen kan ha hovedtyngde i ett av skoleslagene.

Praksisopplæringen er vanligvis individuell, men kan også organiseres i par eller i grupper på inntil tre. Det må imidlertid sikres et individuelt minimumstimetall hvor den enkelte kandidat er ansvarlig for gjennomføringen. Ved organisering i par eller grupper, øker veiledningstimetallet.

Praksisopplæringen knyttes til de undervisningsfag som kandidaten har i fagdidaktikk i studiet. Så langt det er mulig skal kandidater som har to fag i fagdidaktikk, undervise i begge fag i begge praksisperiodene. 

Praksisopplæringen må være bestått før kandidaten kan framstille seg til eksamen. Det er bare adgang til å ta hver praksisperiode om igjen en gang ved ikke bestått praksisperiode. Får kandidaten vurdert samme praksisperiode til ikke bestått to ganger, må studiet normalt avbrytes.

Praksisskolen er, i samarbeid med høgskolen, ansvarlig for at praksisopplæringen skjer i samsvar med praksisplan og retningslinjer for praksis. Fagdidaktikklærere og pedagogikklærere ved studiet har et felles ansvar for å holde kontakt med kandidatene mens de gjennomfører praksisopplæringen og rapportere hvordan den fungerer. Høgskolens fagpersonale organiseres med ansvar for bestemte kandidater for hver periode. Praksisskolene har ansvar for å vurdere kandidaten i praksisopplæringen og skal skrive rapport fra perioden. Høgskolens faglærere er veiledere i denne prosessen.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Undervisningen på studiet skal være forskningsbasert og dreie seg om nyere og aktuell forskning i læringsarbeid og undervisning. Kandidatene inviteres til medvirkning i fagpersonalets forskning. Kandidatene skal også gjennomføre et eget utviklingsprosjekt i løpet av studiet (se pkt. Undervisnings, lærings- og vurderingsformer).

Internasjonalisering

Studiet er en nasjonal lærerutdanning og skal forberede for arbeid i det norske skoleverket. Det er likevel naturlig at studiet også omfatter diskusjoner av skolesystemer i andre land og internasjonale perspektiv på utdanning.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av kandidatenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiet og emnene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet.

 • Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering.

Fastsatt evaluering av studiet finner sted elektronisk etter første halvdel av studiet og på slutten av studiet. Ellers føres en løpende dialog mellom tillitsvalgte og fagansvarlige.
Det forutsettes også at det enkelte emne i studiet blir evaluert i tråd med høgskolens kvalitetssystem for utdanning.

https://www.hiof.no/studier/studentmedvirkning-i-kvalitetsarbeidet/

Litteratur

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Studieopphold i utlandet

Det vil være mulig å gjennomføre deler av praksisopplæringen ved skoler i utlandet. Et slikt tilbud må behandles etter søknad og få godkjenning fra studiets ledelse. Det kan søkes om midler til utenlandsopphold.

Jobb og videre studier

Praktisk-pedagogisk utdanning skal kvalifisere for undervisning på trinn 8-13 i skoleverket og i voksenopplæring.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, 16.04.2020.

Studieplanen er revidert

Studieleder Alf Rolin, 10.02.2021.

Studieplanen gjelder for

Studieplanen gjelder for perioden 2021-2023, deltidsstudenter med oppstart høst 2021.

Se egen studieplan for PPU heltid og PPU for yrkesfag, deltid.

Studiemodell

Høst 2021

Undervisningspraksis, 12 uker

Vår 2022

Høst 2022

Vår 2023

Undervisningspraksis, 12 uker

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:22:02