Fakta om programmet

Studiepoeng:
0
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

Studieplan for Realfagskurs (Vår 2022)

Informasjon om studiet

Realfagskurset er et halvårig forberedende kurs for ingeniørutdanning ved universiteter og høyskoler. Kurset er rettet mot søkere med generell studiekompetanse som mangler fordypning i spesielle opptakskrav i matematikk og fysikk.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Studiet gir ingen grad eller tittel, men det gis dokumentasjon på oppnådd kompetanse.

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har kunnskaper om:

 • sentrale tema og problemstillinger i de fagområder som inngår i realfagskurset

 • grunnleggende teorier, metoder og begrep innenfor de aktuelle fagområdene

 • ingeniøryrket og realfagskursets relevans for ingeniørstudiet

Ferdigheter:

Studenten

 • søker, vurderer og analyserer aktuell litteratur og informasjon kritisk, og trekker egne slutninger

 • reflekterer over egen faglig ferdighet og kan endre arbeidsmetode(r) under veiledning

 • anvender faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger

 • gjennomfører praktiske øvinger og utarbeider rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode, anvender godt fagspråk og har en logisk framstilling

 • anvender og behersker relevante verktøy og hjelpemidler

Generelle kompetanse:

Studenten

 • planlegger og gjennomfører arbeidsoppgaver over tid

 • utfører prosjektbasert arbeid

 • arbeider både selvstendig og som deltaker i en gruppe

 • formidler informasjon og kommunisere på en faglig god måte

 • har grunnlag for utvikling av nødvendig kunnskap og ferdigheter i videre studier og ingeniørfaglig yrkesutøvelse

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av to obligatoriske emner: Matematikk og Fysikk. For mer informasjon, se emnebeskrivelsene.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisningen gjennomføres ved forelesninger, øvinger individuelt og i grupper, veiledning og laboratoriearbeid.

Vurderingsformene er skriftlig eksamen.

Praksis

Ingen

Evaluering av studiet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlister framgår av den enkelte emnebeskrivelse.

Jobb og videre studier

Ved bestått realfagkurs, oppfyller du spesielle opptakskrav i matematikk og fysikk for opptak til ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Kamil Dursun, 30.11.15.

Studieplanen er revidert

Studieprogramansvarlig, Martin Tandberg 23.9.2021

Studieplanen gjelder for

Vårsemester 2022

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi.
Martin Tandberg
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 10:22:37