Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden

Studieplan for Religion, livssyn og etikk, årsstudium (2011–2012)

Informasjon om studiet

Studiet er et danningsfag og inneholder områdene religioner og livssyn, filosofi og etikk og fagdidaktikk. Det henter stoff og perspektiver fra religionsvitenskap, teologi, filosofi og idèhistorie, men også fra andre samfunns- og kulturfag, samt pedagogikk. Fagdidaktisk teori og praksis er sentralt i studiet.

Hva lærer du?

Grad/tittel ved bestått studium

Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad, og som del av allmennlærerutdanningen.

Studiets læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

KUNNSKAP
Studenten

 • har kunnskap om fagets grunnbegreper (religion, livssyn, etikk, filosofi
 • har kunnskap om religioner og livssyn i faget: mangfold og ulike retninger, trosinnhold, praksis, etikk og estetiske uttrykk, med særlig vekt på kristendommen og norske forhold
 • har kunnskap om viktige tros - og livstolkinger i religionene
 • har kunnskap om religionenes historie
 • har kunnskap om kristendommens historie og trosinnhold
 • har kunnskap om hellige tekster: hovedinnhold, historisk bakgrunn og sentrale fortellinger, med særlig vekt på Bibelen
 • har kunnskap om uttrykksformer i religionene
 • har kunnskap om vestlig filosofihistorie
 • har kunnskap om humanismens historie og den moderne livssynshumanismen 
 • har kunnskap om sekulære livstolkinger med vekt på ideologier
 • har kunnskap om etiske teorier og bruken av disse i forhold til noen aktuelle problemstillinger
 • har kunnskap om menneskerettigheten og FNs barnekonvensjon
 • har kunnskap om å filosofere med barn
 • har kunnskap om sentrale arbeidsmåter i faget
 • har kunnskap om grunnskolefagets historie
 • har kunnskap om reglement for fritak på religiøst og livssynsmessig grunnlag
 • har kunnskap om et bredt utvalg av mulige arbeidsmåter i faget og tilsvarende vurderingsformer

FERDIGHETER
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere RLE-undervisning på en selvstendig og faglig gjennomtenkt måte med vekt på danningsperspektiv og de flerkulturelle utfordringene
 • kan bruke sentrale arbeidsmåter i RLE med vekt på arbeidet med høgtider, fortellinger og estetiske uttrykk
 • kan kombinere kravet om objektiv, kritisk og pluralistisk undervisning i RLE med varierte, elevaktive og engasjerende arbeidsmåter
 • kan reflektere kritisk over innholdet og verdimålsettingene for faget i skolen og over forholdet mellom fag, undervisning og egen utvikling i yrkesutøvingen
 • kan lage lokale læreplaner i RLE
 • kan reflektere over egen utvikling i yrkesutøvingen som RLE-lærer
 • kan vurdere lærebøker og andre læremiddel i faget
 • kan bruke internett og digitale læremidler på en kritisk og pedagogisk måte
 • kan bruke barns tanker og forestillinger i filosofiske diskusjoner
 • kan samarbeide med andre lærere, elever og hjemmet om faget

GENERELL KOMPETANSE
Studenten

 • har yrkesetisk kompetanse
 • kan legge til rette for samarbeid mellom hjem, skole og lokalmiljø
 • har forståelse for rollen som verdiformidler i et flerkulturelt samfunn 
 • kan gjøre greie for ulike konsekvenser av verdigrunnlaget for skolen
 • kan se ungdomskultur og samfunn elles i sammenheng med religioner og livssyn

 

Opptak

Generell studiekompetanse/realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Religion, livssyn og etikk, årsstudium (60 stp) består av fire obligatoriske emner, hver på 15 studiepoeng:

 • Introduksjon til religioner og livssyn
 • Trinnspesifikk fordyping i utvalgte temaer
 • Etikk, livssyn og hellige skrifter
 • Religiøs og ideologisk mangfold med vekt på europeiske og globale forhold

Se studiemodell under og emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon

Organisering og læringsformer

Studentene vil møte varierte arbeidsformer.

Tilnærmingen til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesninger, arbeid i grupper og individuelt arbeid. I tillegg kan det være aktuelt med ekskursjoner.

Internasjonalisering

Det legges til rette for kontakt med tilsvarende utdanningsinstitusjoner i andre land og for utveksling av lærere og studenter som ønsker å arbeide spesielt med internasjonale spørsmål knyttet til utdanning og læring. Integrering av studier i utlandet kan skje ved at deler av studiene bestå av studier i utlandet. Forutsetningen er at det foreligger en forhåndsgodkjenning fra vår institusjon, basert på kriteriene i de nasjonale retningslinjene.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

 • HiØ's studiekvalitetsutvalg gjennomfører årlig en evaluering av studiekvaliteten ved et utvalg av høgskolen sine studieprogrammer (kalt EVA2)
 • Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Tilbakemelding underveis

Studentene får tilbakemelding på arbeidskrav underveis i studiet.

Vurdering

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjente for at studenten skal kunne framstille seg til eksmen.

Studiet har både muntlig og skriftlig eksamensform og det benyttes interne og eksterne sensorer.

Man benytter en gradert karakterskala fra A - F, der A er beste og E dårligste ståkarakter. F er 'ikke bestått'.

Se emnebeskrivelsene for mer detaljert informasjon.

 

Litteratur

Endelig oppdatert litteratur vil publiseres på emnesidene innen semesterstart.

Jobb og videre studier

Studiet kan f.eks. inngå i et forutgående studieløp for Praktisk-pedagogisk utdanning og en fagkompetanse mot adjunkt.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Fungerende Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, juni 2011

Studieplanen gjelder for

2011-2012

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 03:21:47