Hva lærer du? (2021–2022)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Studenten

 • har innsikt i juridisk metode

 • har kunnskap om de rettsregler som regulerer helsepersonellets ansvar og plikter

 • har kunnskap om de rettigheter pasientene har, og hvordan disse skal ivaretas

 • kjenner til den generelle forvaltningsretten og kan utføre saksbehandling i tråd med forvaltningsrettslige prinsipper

 • har kunnskap om forholdet mellom juss, fag og etikk i saksbehandlingen av helse- og omsorgssaker

 • har kunnskap om hvilket ansvar og oppgaver som ligger på kommune, spesialisthelsetjeneste og private helse- og omsorgstjenester

 • kjenner til de juridiske prinsippene for organisering og beslutningsprosesser i kommunene og spesialisthelsetjeneste

Ferdigheter
Studenten kan

 • sette seg inn i grunnleggende norsk helserett

 • forholde seg til relevante rettskilder på en juridisk holdbar måte

 • identifisere juridiske problemstillinger i konkrete praktiske situasjoner

 • finne frem til aktuelle og relevante juridiske rettsregler i den konkrete sak/situasjon

 • vurdere sakens faktiske forhold på en juridisk adekvat måte

 • anvende de konkrete rettsregler på de faktiske forhold i den konkrete sak/situasjon

 • saksbehandle konkrete forvaltningssaker etter reglene for saksbehandling innen helse- og omsorgssektoren

 • forholde seg til enkeltsaker hvor juss fag og etikk må vurderes og avveies sammen, og i forhold til hverandre

Generell kompetanse
Studenten

 • er bevisst på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter

 • er bevisst på hva som er kommunen og spesialisthelsetjenestens plikter og ansvar

 • er bevisst på sentrale juridiske prinsipper som likhetsprinsippet, legalitetsprinsippet og rettssikkerhetsprinsippet

 • er i stand til å arbeide med juridiske problemstillinger innen helse- og omsorgsektoren, både skriftlig og muntlig

 • er i stand til å saksbehandle helse- og omsorgssaker i kommune og spesialisthelsetjeneste på en juridisk holdbar måte

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2021 03:12:38