Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2018–2019)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Studenten

 • har innsikt i juridisk metode
 • har kunnskap om de rettsregler som regulerer helsepersonellets ansvar og plikter
 • har kunnskap om de rettigheter pasientene har, og hvordan disse skal ivaretas
 • kjenner til den generelle forvaltningsretten og kan utføre saksbehandling i tråd med forvaltningsrettslige prinsipper
 • har kunnskap om hvilket ansvar og oppgaver som ligger på kommune, sesialisthelsetjeneste og private helse- og omsorgstjenester
 • kjenner til de juridiske prinsippene for organisering og beslutningsprosesser i kommunene og spesialisthelsetjeneste

Ferdigheter
Studenten kan

 • sette seg inn i grunnleggende norsk helserett
 • forholde seg til relevante rettskilder på en juridisk holdbar måte
 • identifisere juridiske problemstillinger i konkrete praktiske situasjoner
 • finne frem til aktuelle og relevante juridiske rettsregler i den konkrete sak/situasjon
 • vurdere sakens faktiske forhold på en juridisk adekvat måte
 • anvende de konkrete rettsregler på de faktiske forhold i den konkrete sak/situasjon
 • saksbehandle konkrete forvaltningssaker etter reglene for saksbehandling innen helse- og omsorgssektoren

Generell kompetanse
Studenten

 • er bevisst på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter
 • er bevisst på hva som er kommunen og spesialisthelsetjenestens plikter og ansvar
 • er bevisst på sentrale juridiske prinsipper som likhetsprinsippet, legalitetsprinsippet og rettssikkerhetsprinsippet
 • er i stand til å arbeide med juridiske problemstillinger innen helse- og omsorgsektoren, både skriftlig og muntlig
 • er i stand til å saksbehandle helse- og omsorgssaker i kommune og spesialisthelsetjeneste på en juridisk holdbar måte
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 19:55:05