Oppbygging og gjennomføring (2020–2021)

Studiets oppbygging og innhold

 Studiet består av ett emne med følgende temaer:

 • Juridisk metode og grunnleggende begreper

 • Rettssystemet

 • Juridisk metode - rettskilder

 • Rettssikkerhet og etikk

 • Grunnleggende menneskerettigheter innen helse- og omsorg

 • Helse- og sosialpersonellets plikter og ansvar

 • Generelt om ansvar

 • Forsvarlighetsnormen

 • Dokumentasjon og kvalitetssikring

 • Taushetsplikt

 • Informasjon og medvirkning

 • Reaksjoner ved brudd på loven

 • Pasientrettigheter

 • Frivillighet og samtykke

 • Innsynsrett

 • Klagerett og klageordninger

 • Rett til nødvendig helsehjelp

 • Rett til økonomisk kompensasjon ved skade og komplikasjoner

 • Forvaltningsrett

 • Forvaltningsloven - særlig reglene ved enkeltvedtak

 • Offentlighetsloven

 • Saksbehandlingsregler og rettigheter etter kommunes helse- og omsorgstjenestelov

 • Særlige saksbehandlingsregler i helsetjenesten

 • Organisering av de kommunale tjenestetilbudene

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er organisert med forskjellige nettbaserte undervisningsformer. Flere av disse er definert som obligatoriske arbeidskrav. Studiet starter med en dags samling på studiested Fredrikstad. Samlingen er obligatorisk for alle studenter (se også "Arbeidskrav" nedenfor).

I studiet benyttes i hovedsak selvstudier, samarbeid i grupper (via internett), nettmøter med faglærere, og andre interaktive studieformer. Det er også lagt opp til løsning av et antall oppgaver, som faglærere gir skriftlig/muntlig tilbakemelding på.

Studiet bygger på at studentene selv har ansvar for sin egen læring og har som forutsetning at studentene engasjerer seg for å oppnå studiets læringsutbytte.

Det gis også tilbakemeldinger på notater, og i nettmøter. Faglærere kan kontaktes i diskusjonsforum i sosiale medier og på læringsplattformen med alle faglige spørsmål.

Et viktig utgangspunkt for videreutdanningen er at studentene har både utdanning og erfaring fra tidligere. Et hovedmål for studiet er å legge til rette for og bygge på den kompetansen som studentene som helhet representerer. Dette oppnås blant annet ved at det i undervisningen legges opp til at studentene selv kan utveksle erfaringer gjennom gruppearbeider på læringsplattformen. Det er en forutsetning at studentene bidrar aktivt til å dele sin erfaring med de andre. Studentene blir delt inn i grupper med egne grupperom på læringsplattformen.

Studiet er tverrfaglig, og utvikling av samarbeidskompetanse mellom yrkesgruppene er et uttalt mål. Studieformene som benyttes skal bidra til økt kunnskap om hverandres kompetanse og til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner på tvers av yrkesgruppene. Studiet er praktisk innrettet, slik at studentene kjenner igjen det juridiske stoffet i sin hverdag. Det legges stor vekt på at studenten utvikler ferdigheter som gjør henne/han i stand til selvstendig vurdering av juridiske spørsmål.

Det gis skriftlig/muntlig tilbakemelding på innleverte arbeidskrav.

Arbeidskrav

 1. Oppmøte på oppstartsamlingen

 2. Innlevering av inntil 6 skriftlige arbeider.
  Minst 4 oppgaver må være godkjent av faglærer.

 3. Deltagelse på minst 3 obligatoriske nettmøter med gruppen.

Arbeidskravene må være godkjente senest 3 uker før eksamen for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeoppgave.

Eksamen er nettbasert og består av en:

 • Individuell hjemmeoppgave på inntil 4000 ord.

Det benyttes karakterskala A-F.

Sensorordning
Intern og ekstern sensor.

Plagiatkontroll: Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Norsk helserett er i en dynamisk utvikling - det forutsettes at studiet til en hver tid bygger på gjeldende rett.

Studenten arbeider med oppgaver i studiet som viser selvstendig faglig, kritisk refleksjon over egen yrkesutøvelse.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.
Etter hvert semester evaluerer studentene studiet på elektronisk skjema fra HiØ VIDERE.

Litteratur

Littearturlisten er sist oppdatert 16. mars 2017. Med forbehold om endring.

Obligatorisk pensumlitteratur:

Boe, Erik (2010) Grunnleggende juridisk metode - en introduksjon til rett og rettighetstenkning Universitetsforlaget AS (hele boken)

Molven, Olav (2015) Helse og jus. En innføring for helsepersonell Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 8. utgave.

Syse, Aslak: Pasientrettighetsloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag AS 2015, 4 reviderte utgave.

Kjellevold, Alice: Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer. Fagbokforlaget 2016

Helsedirektoratet IS-8 - 2012, Rundskriv Helsepersonelloven med kommentarer

Helsedirektoratet IS-8 - 2015 Rundskriv Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer

Helsedirektoratet IS-2442 Veileder for saksbehandling

Prop. 91. L - proposisjon til Stortinget Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) Deler av proposisjonen er pensum - nærmere hvilke blir lagt ut på høgskolens læringsplattform. Dokumentet er gratis tilgjengelig på internett.

Ikke obligatorisk pensumlitteratur:

Befring, Anne Kjersti og Ohnstad, Bente: Helsepersonelloven med kommentarer. Fagbokforlaget 2010 3. utgave

Kjønstad, Asbjørn: Helserett - Gyldendal akademisk 2007 (siste utgave).

Syse, Aslak: Lovsamling for helse og sosialsektoren. Gyldendal Norsk Forlag (siste utgave).

Statens helsetilsyn Veileder for behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker (veilederen er gratis og vil bli gjort tilgjengelig på høgskolens læringsplattform)

Statens helsetilsyn Veileder for behandling av rettighetsklager (veilederen er gratis og vil bli gjort tilgjengelig på høgskolens læringsplattform)

Det vil bli gitt anvisning på en god del supplerende (ikke obligatorisk litteratur) under studiets gang

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at studiet til enhver tid tar utgangspunkt i gjeldende rett slik den til enhver tid er nedfelt i Norsk lov.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 03:56:29