Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad / delvis nettbasert

Studieplan for Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell (2012–2013)

Informasjon om studiet

Studiet er et betalingsstudium, ta kontakt med Senter for kompetanseutvikling (SKUT) www.skut.hiof.no  for nærmere informasjon.

Studiet er delvis nettbasert med en obligatorisk 2 dagers oppstartsamling. Studentene vil i hovedsak kommunisere med hverandre og lærestedet via en nettplattform. Hovedhensikten med studiet er å gi studentene en grunnleggende innføring i helserett og i grunnprinsippene for saksbehandling i helse- og sosialtjenesten. Studiet er både tverrfaglig og tverrsektorielt. Målgruppe er personer som driver med saksbehandling i NAV og helsesektoren.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Etter gjnnomført studium skal studenten ha følgende
 
kunnskaper:

 • ha innsikt i juridisk metode
 • ha kunnskap om de retts regler som regulerer helsepersonellets ansvar og plikter
 • ha kunnskap om de rettigheter pasientene har, og vite hvordan disse skal ivaretas
 • ha satt seg inn i den generelle forvaltningsretten og kunne utføre saksbehandling i tråd med forvaltningsrettslige prinsipper
 • ha satt seg inn i prinsippene for organisering og beslutningsprosesser i kommunene

 ferdigheter:

 • kunne identifisere juridiske problemstillinger i konkrete praktiske situasjoner
 • kunne finne frem til aktuelle og relevante juridiske rettsregler i den konkrete sak/situasjon
 • kunne vurdere sakens faktiske forhold på en juridisk adekvat måte
 • kunne anvende de konkrete rettsregler på de faktiske forhold i den konkrete sak/situasjon
 • kunne saksbehandle konkrete forvaltningssaker etter reglene for saksbehandling innen helse - og omsorgssektoren

 generell kompetanse:

 • være bevisste på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter
 • være bevisste på sentrale juridiske prinsipper som likhetsprinsippet, legalitetsprinsippet og rettsikkerhetsprinsippet
 • være i stand til å arbeide med juridiske problemstillinger innen helse- og omsorgsektoren skriftlig og muntlig

Opptak

Treårig høgskoleutdanning i helse- og sosialfag, eller annen relevant universitets- eller høgskoleutdanning av minimum tre års varighet. Det kreves minimum ett års relevant praksis. Søkere kan også tas opp på bakgrunn av et kortere utdanningsløp / realkompetanse i henhold til høgskolens regler om dette.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

 Studiet består av ett emne med følgende temaer:

 • Juridisk metode og grunnleggende begreper
 • Rettssystemet
 • Juridisk metode - rettskilder
 • Rettssikkerhet og etikk
 • Helse- og sosialpersonellets plikter og ansvar
 • Generelt om ansvar
 • Forsvarlighetsnormen
 • Dokumentasjon og kvalitetssikring
 • Taushetsplikt
 • Informasjon og medvirkning
 • Reaksjoner ved brudd på loven
 • Pasientrettigheter
 • Frivillighet og samtykke
 • Innsynsrett
 • Klagerett og klageordninger
 • Rett til nødvendig helsehjelp
 • Rett til økonomisk kompensasjon ved skade og komplikasjoner
 • Forvaltningsrett
 • Forvaltningsloven- særlig reglene ved enkeltvedtak
 • Offentlighetsloven
 • Saksbehandlingsregler og rettigheter etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven
 • Særlige saksbehandlingsregler i helsetjenesten
 • Organisering av de kommunale tjenestetilbudene

Organisering og læringsformer

Studiet er lagt opp med forskjellige nettbaserte undervisningformer. Flere av disse er definert som obligatoriske arbeidskrav. Innledningsvis i studiet er det en to dagers samling i Fredrikstad. Denne er obligatorisk for alle studenter (se også "Arbeidskrav" nedenfor).

I studiet benyttes det i hovedsak selvstudier, samarbeid i grupper (via internet), nettmøter med faglærer, og andre interaktive studieformer. Det er også lagt opp til løsning av et antall caseoppgaver, som faglærer gir skriftlig tilbakemelding på. Studiet bygger på at studentene selv har ansvar for sin egen læring og har som forutsetning at studentene engasjerer seg for å oppnå studiets mål.

Et viktig utgangspunkt for denne videreutdanningen er at studentene har både utdanning og erfaring fra tidligere. Det er derfor en sentral utfordring å organisere studiet på en slik måte at man bygger på den kompetanse som studentene som helhet representerer. Dette oppnås blant annet ved at det i undervisningen legges opp til at studentene selv kan utveksle erfaringer gjennom gruppearbeider på læringsplattformen. Det er derfor en forutsetning for studiet at studentene bidrar aktivt til å dele sin erfaring med de andre. Studentene blir innledningsvis delt inn i grupper med egne grupperom på plattformen.

Studiet er et tverrfaglig studium, der utvikling av samarbeidskompetanse mellom yrkesgruppene er et uttalt mål. Studieformene som benyttes skal også bidra til økt kunnskap om hverandres kompetanse og til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner på tvers av yrkesgruppene. Det legges opp til at studiet skal være praktisk innrettet slik at studentene kjenner igjen det juridiske stoffet i sin hverdag. Det legges stor vekt på at studentene skal få ferdigheter som gjør dem i stand til å vurdere juridiske spørsmål på egen hånd.

Arbeidskrav:

 1. Obligatorisk oppmøte på oppstartsamlingen.
 2. Studentene skal i løpet av studiet levere inntil 6 skriftlige arbeider til faglærer. Hovedsakelig er dette tidligere eksamensoppgaver. Minst 4 oppgaver må være godkjent av faglærer. 

Arbeidskravene må være godkjente senest 3 uker før eksamen for at studentene skal kunne fremstille seg til eksamen.

Praksis

Det er ingen praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet.

Studenten arbeider med oppgaver i studiet som viser selvstendig faglig, kritisk refleksjon over egen yrkesutøvelse.

Internasjonalisering

Dette er et studium som ivaretar norsk lovverk og anvendelse.

Evaluering av studiet

For at vi skal kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. Studentene skal derfor evaluere studiet midtveis og ved slutten på skjema fra SKUT.

Tilbakemelding underveis

Det gis skriftlig tilbakemelding på innleverte arbeidskrav.

Det gis også tilbakemeldinger på lesenotat, og i nettmøter.
Faglærer kan kontaktes i diskusjonsforumet på internett med alle faglige og administrative spørsmål.

Vurdering

Todelt nettbasert eksamen:

 • Hjemmeoppgave på inntil 3000 ord (+/- 10%). Besvarelser utenfor oppgitt lengde vil få nedsatt karakter. Oppgaven teller 50%.
 • Caseoppgave som legges ut på nettet. Tid: Seks timer. Besvarelsen skal leveres samme dag som oppgaven publiseres innen et nærmere bestemt klokkeslett. Oppgaven teller 50%.

Begge deler av eksamen må være levert på nettplattformen innen nærmere fastsatte frister. Besvarelsene vurderes samlet og gis én helhetlig karakter. Ved ikke bestått, må begge eksamenskomponentene avlegges på nytt. Det benyttes bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter for bestått eksamen, mens F er ikke bestått. Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.

Litteratur

Litteraturlista er satt opp pr. 17.03.11.

Det tas forbehold om endringer.

Obligatorisk pensumlitteratur:

Boe, Erik (2005) Grunnleggende juridisk metode - en introduksjon til rett og rettighetstenkning Universitetsforlaget AS (s 15 tom side 172 - hele boken)

Molven, Olav (2009) Helse og jus. En innføring for helsepersonell Gyldendal Norsk Forlag AS 2002 6. utgave.

Befring, Anne Kjersti og Ohnstad, Bente: Helsepersonelloven med kommentarer. Fagbokforlaget 2010 3. utgave

Syse, Aslak: Pasientrettighetsloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag AS 2009, 3 reviderte utgave.

Sosial og helsedirektoratets veileder IS-1040: Veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie og omsorgstjenestene

Syse, Aslak: Lovsamling for helse og sosialsektoren. Gyldendal Norsk Forlag (siste utgave).

Kjønstad, Asbjørn: Helserett - Gyldendal akademisk 2007 (siste utgave).

Det vil bli gitt anvisning på en god del supplerende (ikke obligatorisk litteratur) under studiets gang

 

Jobb og videre studier

Det er behov for slik kompetanse både i den kommunale helse- og sosialtjenesten, i spesialisttjenesten, NAV og andre deler av helse- og sosialtjenesten, privat eller offentlig.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Synnøve Narten ved Avdeling for helse- og sosialfag, 12.05.2009

Studieplanen er revidert

Studieleder Finn Samuelsen, 18.06.2012

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2012 - 2013.

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 03:22:01