Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad / delvis nettbasert

Studieplan for Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell (2015–2016)

Informasjon om studiet

Studiet er et betalingsstudium, ta kontakt med HiØ VIDERE www.hiø.no/videre  for nærmere informasjon.

Studiet er delvis nettbasert med en obligatorisk 2 dagers oppstartsamling - se beskrivelse av arbeidskrav. Studentene vil i hovedsak kommunisere med hverandre og lærestedet via en elektronisk læringsplattform (Fronter). Hovedmålet med studiet er å gi studenten en grunnleggende innføring i helserett og i grunnprinsippene for saksbehandling i helse- og sosialtjenesten. Studiet er både tverrfaglig og tverrsektorielt. Målgruppe er personer som arbeider med saksbehandling i NAV og helsesektoren.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal studenten ha følgende
 
kunnskap:

 • innsikt i juridisk metode
 • kunnskap om de rettsregler som regulerer helsepersonellets ansvar og plikter
 • kunnskap om de rettigheter pasientene har, og hvordan disse skal ivaretas
 • kjenner til den generelle forvaltningsretten og kan utføre saksbehandling i tråd med forvaltningsrettslige prinsipper
 • kjenner prinsippene for organisering og beslutningsprosesser i kommunene

 ferdigheter:

 • kan identifisere juridiske problemstillinger i konkrete praktiske situasjoner
 • kan finne frem til aktuelle og relevante juridiske rettsregler i den konkrete sak/situasjon
 • kan vurdere sakens faktiske forhold på en juridisk adekvat måte
 • kan anvende de konkrete rettsregler på de faktiske forhold i den konkrete sak/situasjon
 • kan saksbehandle konkrete forvaltningssaker etter reglene for saksbehandling innen helse- og omsorgssektoren

 generell kompetanse:

 • er bevisst på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter
 • er bevisst på sentrale juridiske prinsipper som likhetsprinsippet, legalitetsprinsippet og rettsikkerhetsprinsippet
 • er i stand til å arbeide med juridiske problemstillinger innen helse- og omsorgsektoren, både skriftlig og muntlig

Opptak

Bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng innenfor helse- og sosialfag,
og minst ett års relevant praksis.

 eller

Annen relevant bachelor eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng,
og minst ett års relevant praksis.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

 Studiet består av ett emne med følgende temaer:

 • Juridisk metode og grunnleggende begreper
 • Rettssystemet
 • Juridisk metode - rettskilder
 • Rettssikkerhet og etikk
 • Helse- og sosialpersonellets plikter og ansvar
 • Generelt om ansvar
 • Forsvarlighetsnormen
 • Dokumentasjon og kvalitetssikring
 • Taushetsplikt
 • Informasjon og medvirkning
 • Reaksjoner ved brudd på loven
 • Pasientrettigheter
 • Frivillighet og samtykke
 • Innsynsrett
 • Klagerett og klageordninger
 • Rett til nødvendig helsehjelp
 • Rett til økonomisk kompensasjon ved skade og komplikasjoner
 • Forvaltningsrett
 • Forvaltningsloven - særlig reglene ved enkeltvedtak
 • Offentlighetsloven
 • Saksbehandlingsregler og rettigheter etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven
 • Særlige saksbehandlingsregler i helsetjenesten
 • Organisering av de kommunale tjenestetilbudene

Organisering og læringsformer

Studiet er lagt opp med forskjellige nettbaserte undervisningformer. Flere av disse er definert som obligatoriske arbeidskrav. Innledningsvis i studiet er det en to dagers samling i Fredrikstad. Samlingen er obligatorisk for alle studenter (se også "Arbeidskrav" nedenfor).

I studiet benyttes i hovedsak selvstudier, samarbeid i grupper (via internet), nettmøter med faglærer, og andre interaktive studieformer. Det er også lagt opp til løsning av et antall caseoppgaver, som faglærer gir skriftlig tilbakemelding på. Studiet bygger på at studentene selv har ansvar for sin egen læring og har som forutsetning at studentene engasjerer seg for å oppnå studiets læringsutbytte.

Et viktig utgangspunkt for videreutdanningen er at studentene har både utdanning og erfaring fra tidligere. Det er derfor en sentral utfordring å organisere studiet på en slik måte at man bygger på den kompetanse som studentene som helhet representerer. Dette oppnås blant annet ved at det i undervisningen legges opp til at studentene selv kan utveksle erfaringer gjennom gruppearbeider på læringsplattformen. Det er derfor en forutsetning at studentene bidrar aktivt til å dele sin erfaring med de andre. Studentene blir innledningsvis delt inn i grupper med egne grupperom på læringsplattformen.

Studiet er et tverrfaglig studium, der utvikling av samarbeidskompetanse mellom yrkesgruppene er et uttalt mål. Studieformene som benyttes skal også bidra til økt kunnskap om hverandres kompetanse og til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner på tvers av yrkesgruppene. Det legges opp til at studiet skal være praktisk innrettet slik at studentene kjenner igjen det juridiske stoffet i sin hverdag. Det legges stor vekt på at studenten skal få ferdigheter som gjør henne/han i stand til å vurdere juridiske spørsmål på egen hånd.

Arbeidskrav:

 1. Oppmøte på oppstartsamlingen
 2. Innlevering av inntil 6 skriftlige arbeider - hovedsakelig tidligere eksamensoppgaver. Minst 4 oppgaver må være godkjent av faglærer. 

Arbeidskravene må være godkjente senest 3 uker før eksamen for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Plagiatkontroll:
Alle skriftlige arbeidskrav og eksamensoppgaver kan plagiatkontrolleres. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold

Praksis

Det er ingen praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen fagfeltet.

Studenten arbeider med oppgaver i studiet som viser selvstendig faglig, kritisk refleksjon over egen yrkesutøvelse.

Internasjonalisering

Studet ivaretar norsk lovverk og anvendelse.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Tilbakemelding underveis

Det gis skriftlig tilbakemelding på innleverte arbeidskrav.

Det gis også tilbakemeldinger på lesenotat, og i nettmøter.
Faglærer kan kontaktes i diskusjonsforumet på internett med alle faglige og administrative spørsmål.

Vurdering

Hjemmeoppgave og caseoppgave

Eksamen er nettbasert og består av to deler:

 • Deleksamen 1: Individuell hjemmeoppgave på inntil 4000 ord (+/- 10%). Besvarelser utenfor oppgitt lengde vil få nedsatt karakter. Oppgaven teller 50%.
 • Deleksamen 2: Individuell caseoppgave som legges ut på nettet. Tid: Seks timer. Besvarelsen skal leveres samme dag som oppgaven publiseres innen et nærmere bestemt klokkeslett. Oppgaven teller 50%.

Begge deler av eksamen må være levert på nettplattformen innen nærmere fastsatte frister. Begge deler av eksamen må være vurdert til bestått for å få karakter i emnet, og det gis en samlet sluttkarakter.

Ved ikke bestått kan kandidaten ta opp igjen den deleksamen som ikke er bestått. Ved forbedring av karakter må begge deleksamener tas på nytt. 

Det benytteskarakterskala A-F, hvor A er beste og E dårligste karakter for bestått eksamen,  F er ikke bestått. Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 07.09.2012. Det tas forbehold om endringer.

Obligatorisk pensumlitteratur:

Boe, Erik (2010) Grunnleggende juridisk metode - en introduksjon til rett og rettighetstenkning Universitetsforlaget AS (hele boken)

Molven, Olav (2012) Helse og jus. En innføring for helsepersonell Gyldendal Norsk Forlag AS 2002 7. utgave.

Syse, Aslak: Pasientrettighetsloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag AS 2009, 3 reviderte utgave.

Helsedirektoratet IS-8 - 2012, Helsepersonelloven med kommentarer (juni 2012)

Sosial og helsedirektoratets veileder IS-1040: Veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie og omsorgstjenestene

Statens helsetilsyn Veileder for behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker. (veilederen er gratis og vil bli gjort tilgjengelig i FRONTER)

Statens helsetilsyn Veileder for behandling av rettighetsklager. (veilederen er gratis og vil bli gjort tilgjengelig i FRONTER)

Prop. 91. L - proposisjon til Stortinget Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) Deler av proposisjonen er pensum - nærmere hvilke blir lagt ut i FRONTER. Dokumentet er gratis tilgjengelig på internett.

Ikke obligatorisk pensumlitteratur:

Befring, Anne Kjersti og Ohnstad, Bente: Helsepersonelloven med kommentarer. Fagbokforlaget 2010 3. utgave

Kjønstad, Asbjørn: Helserett - Gyldendal akademisk 2007 (siste utgave).

Syse, Aslak: Lovsamling for helse og sosialsektoren. Gyldendal Norsk Forlag (siste utgave).

Det vil bli gitt anvisning på en god del supplerende (ikke obligatorisk litteratur) under studiets gang

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at pensum til enhver tid tar utgangspunkt i gjellende rett slik den til enhver tid er nedfelt i Norsk lov.

Jobb og videre studier

Det er behov for denne kompetansen  i den kommunale helse- og sosialtjenesten, i spesialisttjenesten, NAV og andre deler av helse- og sosialtjenesten, privat eller offentlig.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Dekan Synnøve Narten ved Avdeling for helse- og sosialfag, 12.05.2009

Studieplanen er revidert

Studieleder Finn Samuelsen, 19.03.2015

Studieplanen gjelder for

Studieåret 2015-2016

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2021 03:22:02