Oppbygging og gjennomføring (2021–2023)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av fire emner. Undervisning og litteratur er relatert til både lokal, regional, nasjonal og internasjonal erfaring og forskning. Vektlegging av de ulike emnenes tema gjøres ut fra studentenes forutsetninger og lokale behov.

HVPBU10521: Kompetanse og tjenesteutvikling (15 studiepoeng)
Emnet fokuserer på utvikling av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i praksis og forholdet mellom disse. Emnet knyttes tett opp til refleksjon og veiledning over egen yrkespraksis og konkrete utviklingsprosjekt på studentens arbeidsplass. All praksis i studiet er knyttet opp til dette emnet.
Progresjonskrav: studiets tre øvrige emner må være bestått for å kunne avlegge eksamen.

HVPBU10119: Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne (20 studiepoeng)
Emnet skal gi kunnskap om psykisk helse hos barn og unge og hvilke forutsetninger som må være tilstede for å videreutvikle og bedre barns og ungdoms evner til å mestre livskriser og psykososiale belastninger. Undervisningen fokuserer både på generell utviklingspsykologi og psykiske problemer og lidelser hos barn, unge og unge voksne.

HVPBU10318: Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn, ungdom og unge voksne (10 studiepoeng)
Emnet skal gi kunnskap om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og kunnskap om organisering av kommunalt tjenestetilbud til barn og ungdom. Emnet fokuserer på hvordan ulike samarbeidsstrukturer hemmer eller fremmer betingelser for samarbeid mellom og på tvers av profesjoner og etater.

HVPBU10419: Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og dilemmaer (15 studiepoeng)
Emnet skal gi kunnskap om ulike strategier og tilnærmingsmåter i det psykososiale arbeidet med barn, unge og unge voksne. Studenten utfordres på å finne frem til-, og utvikle egne fagteoretiske perspektiv, etiske utfordringer og metoder for å håndtere disse.

Alle emner er obligatoriske og må gjennomføres i henhold til studiemodellen nedenfor.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisningen er organisert med samlinger á 3 dagers varighet. Undervisningen foregår på dagtid og er basert både på undervisning og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper. Studentenes egne yrkeserfaringer trekkes inn i undervisningen. Som undervisnings-/læringsform er problembaserte læringsprinsipper lagt til grunn. Digital undervisning vil også benyttes.

Studiet har som ambisjon å utvikle studentens handlingskompetanse som integrerer kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. For å nå dette målet benyttes ulike arbeids- og undervisningsformer så som forelesninger, selvstudier, kasusarbeid, prosjektarbeid, gruppearbeid og - veiledning.

I studiet benyttes studentaktive metoder som innebærer individuelt- og / eller gruppearbeid, hvor studenten(e) selv arbeider med faglige problemstillinger og litteratursøk. Bibliotekundervisning med innføring i litteratursøk gis underveis i studiet.

Studiet skal dyktiggjøre studenten til systematisk kunnskaps- og tjenesteutvikling gjennom å skape dialoger på tvers av fagbakgrunn og tjenestested, og med dette bidra til erfaringsutveksling og veiledning på eget arbeid. Det er felles undervisning kombinert med tverrfaglige og tverretatlige veilednings- og studiegrupper hvor det faglige innholdet knyttes til praktisk arbeid med barn og ungdom. Veiledning skal være bindeledd mellom teoretisk tilnærming og praktisk arbeid.

Brukergrupper og brukererfaring trekkes aktivt inn i undervisningen. Sentrale kjønns- og likestillingsperspektiv inkluderes i aktuelle tema i studiet.

Høgskolen benytter elektronisk læringsplattform til undervisning, veiledning og kommunikasjon/ informasjon.

Arbeidskrav
Studiets arbeidskrav er beskrevet i emnebeskrivelsene.
Arbeidskrav må være levert/gjennomført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen eller fortsette med normal studieprogresjon, men resultatet inngår ikke i endelig karakter.

Arbeidskrav kan blant annet være krav om tilstedeværelse, innleveringer, seminardeltakelse, presentasjoner m.m.

Vurderingsordninger
Studiet benytter varierte vurderingsformer.

Alle eksamener vurderes av enten en intern og ekstern sensor eller to interne sensorer. Det benyttes karakterregel A-F og karakterregel Bestått/Ikke bestått. Karakteruttrykkene følger Universitets- og høgskolerådets generelle, kvalitative beskrivelser.

Alle skriftlige oppgaver skal følge retningslinjer for skriftlige oppgaver ved HiØ. I alle oppgaver skal det synes at studenten er kjent med litteraturen på det nivået oppgaven omhandler.
Se bibliotekets nettsider https://www.hiof.no/bibliotek/hvordan-skrive-oppgave/

Følgende perioder for innlevering av eksamensoppgaver er satt for studiets emner:
HVPBU10119 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne:
ultimo januar 2022
HVPBU10318 Organisering og samordning av tjenestetilbudet til barn, unge og unge voksne: medio juni 2022
HVPBU10419 Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og dilemmaer:
medio desember 2022
HVPBU10521 Kompetanse og tjenesteutvikling:
primo mai 2023

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Praksis

Studiet har ingen egen definert praksisperiode. Praksis går over tre semestre og er knyttet opp til emne HVPBU10521 Kompetanse og tjenesteutvikling. Studenten skal gjennom hele studiet gjennomføre minimum 300 timer praksis pr. år. Praksisplass kan være egen arbeidsplass eller et egnet praksissted som studenten finner selv, eller etter anbefaling av fagansvarlig.

Problemstillinger og tema som behandles i undervisningen skal ha en nær tilknytning til studentenes praksis (yrkesutøvelse) og / eller erfaringer fra praksis. Det skal utarbeides begrunnede målsettinger for praksis og refleksjonsnotat / blogger som beskriver egen yrkesutøvelse og utviklingsmuligheter (se arbeidskrav i emne HVPBU10521 Kompetanse og tjenesteutvikling).

Veiledning på studentenes yrkesutøvelse er en del av utdanningsprogrammet. Veiledningen gjennomføres i tverrfaglige grupper, med mål om å styrke samarbeidet innad i en avdeling / institusjon og mellom forvaltningsnivå. Gruppeveilederne har inngående kjennskap til det psykososiale yrkes-  / fagfeltet, og det forutsettes tett samarbeid med fagansvarlige lærere.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Studiet bygger på relevant forskning innen det psykososiale fagfeltet.

Internasjonalisering

Internasjonal litteratur inngår. Møtet med mennesker fra andre kulturer er et tema i studiet.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet, er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger. 

Evaluering gjennomføres i henhold til høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Se de enkelte emnebeskrivelsene.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 03:15:30