Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2018)

Avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold har tre masterprogrammer som tilbyr ytterligere fordypning i tematikk fra studiet. For nærmere informasjon om opptakskrav til nevnte masterstudier, se den enkelte studieplan.

Kompetanse når det gjelder tematikken brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi er etterspurt i hele helse-, omsorgs- og velferdssektoren. Myndighetene har en forventning til at kommunene skal ha tatt velferdsteknologi inn som en del av tjenestetilbudet innen 2020, og da er behovet for kompetanse på dette feltet avgjørende. Viktigheten av å få opp kompetansen fremkommer av forskning på feltet, så vel som gjennom offentlige dokumenter som Omsorg2020 samt flere stortingsmeldinger. Konkret kan kandidater som har fullført studiet være aktuelle som prosjektledere og -deltakere, de kan bli brukt i undervisningsstillinger, som ressurspersoner og de kan fungere som bindeledd mellom ulike aktører som må samhandle i arbeidet med å ta i bruk velferdsteknologi med de konsekvenser det får for brukere og pasienter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. juni 2021 04:08:28