Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2020)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

  • har kunnskap om generell veiledningsmetodikk og kan plassere MI inn i en større veilledningssammenheng

  • har kunnskap om de mest sentrale områdene innen temaet MI, slik som holdninger, kommunikasjonsferdigheter, reflekterende lytting, endringsprosess/endringsfaser, ambivalens, motivasjon, motivasjonsbyggende samtaleteknikk, beslutning om endring og motstand

  • kjenner til det faglige og empiriske grunnlaget for MI.

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • anvende og evaluere de mest sentrale teknikkene i gruppe

  • anvende og reflektere over både normative og empiriske premisser hos de som søker veiledning og tilpasser MI til kognitivt nivå, kulturell bakgrunn og andre forutsetninger

Generell kompetanse

Kandidaten

  • har innsikt i overordnete endringsmodeller og i sentrale prinsipper for MI

  • kan planlegge og gjennomføre en motivasjonssamtale

  • kan formidle og ta hensyn til svakheter og styrker ved MI i ulike situasjoner og med ulike veilander

  • kan formidle det forskningsmessige grunnlaget for MI

  • har innsikt i MI som en form for Kunnskapsbasert praksis

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2020 03:35:28