Hva lærer du? (Høst 2022)

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om generell veiledningsmetodikk og kan plassere MI inn i en større veilledningssammenheng

 • har kunnskap om de mest sentrale områdene innen temaet MI, slik som holdninger, kommunikasjonsferdigheter, reflekterende lytting, endringsprosess/endringsfaser, ambivalens, motivasjon, motivasjonsbyggende samtaleteknikk, beslutning om endring og motstand

 • kjenner til det faglige og empiriske grunnlaget for MI

 • har kunnskap om og kan beskrive sentrale kjerner i veiledning og endringsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende og evaluere de mest sentrale teknikkene i gruppe

 • anvende og reflektere over både normative og empiriske premisser hos de som søker veiledning og tilpasser MI til kognitivt nivå, kulturell bakgrunn og andre forutsetninger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i overordnete endringsmodeller og i sentrale prinsipper for MI

 • kan planlegge og gjennomføre en motivasjonssamtale

 • kan formidle og ta hensyn til svakheter og styrker ved MI i ulike situasjoner og med ulike veilander

 • kan formidle det forskningsmessige grunnlaget for MI

 • har innsikt i MI som en form for Kunnskapsbasert praksis

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2022 03:13:17