Oppbygging og gjennomføring (Høst 2022)

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng.

Sentrale begreper som motivasjon, endringsprosesser, ambivalens og motstand blir belyst, og det gis praktiske øvelser rundt sentrale premisser, strategier og samtaleteknikker.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Det gjennomføres fem dagsamlinger med undervisning og øvelser i gruppe. Øvelsene i grupper vil også foregå med bruk av video og videoen vil bli kommentert av medstudenter og lærere. Mellom samlingene skal studenten arbeide med selvstudier, individuelt eller i gruppe.
Det legges vekt på egenaktivitet blant deltakerne.

Arbeidskrav

Obligatorisk fremmøte til undervisning og øvelser, minimum 80 %.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen, individuell over tre dager.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Karakterregel A-F, hvor F er ikke bestått.

Sensorordning

En intern og ekstern sensor.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold. 

Praksis

Det er ingen krav om praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Både litteratur og forelesninger vil bygge på aktuell forskning på fagområdet.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur vil være av internasjonal karakter, både engelsk og skandinaviske språk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet er vi avhengig av tilbakemelding fra studentene. Studentene evaluerer hver samling (muntlig og/eller skriftlig). I tillegg evalueres studiet elektronisk mot slutten av studiet.
Evaluering vil bli gjennomført i samsvar med høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 4. februar 2020. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Barth, Tom - Børtveit, Tore - Prescott, Peter (2013 eller 2019): Motiverende Intervju, samtaler om endring. 213 sider. Gyldendal Akademisk.

Pettersen, R. C. & Løkke, J. A. (2019) Veiledning i praksis – grunnleggende ferdigheter. 2. utgave. 211 sider. Oslo: Universitetsforlaget.

To vitenskapelige artikler, en om evidensgrunnlaget og en konseptuell artikkel deles ut eller sendes deltakerne som pdf ved studiestart.

Studiemodell

Høst 2022

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2022 03:13:18