Fakta om programmet

Studiepoeng:
10
Studiets varighet:
½ år
Undervisningsspråk:
Norsk.
Studiested:
Høgskolen i Østfold, Fr.stad, deltid.

Studieplan for Motiverende intervju (MI) (10 studiepoeng) (Høst 2021)

Informasjon om studiet

Dette er et betalingsstudium. For nærmere informasjon om studieavgift, vennligst se elektronisk studiekatalog eller kontakt HiØ VIDERE.

Det er forventet at studenten bruker om lag 260 timer på dette studiet.

Motiverende intervju (MI) er en klientsentrert, veilederstyrt samtalestil som har til hensikt å avdekke motivasjon for endring og påvirke atferdsendring gjennom en systematisk utforskning av grunner for endring, bearbeiding av ambivalens, stimulering av beslutningstaking og styrking av tiltro til egen mestringsevne. Den støtter seg til Prochaska og DiClementes (Barth, Børtveit, & Prescott, 2013/19) tanker om at atferdsendring forløper gjennom faser.

MI som samtaleteknikk er en samtaleteknikk som bygger motivasjon og kan øke sannsynligheten for forandring i atferd som er relevant for enkeltpersoners situasjon, livsstil og helse. MI kan tilpasses til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, og slike tilpasninger er en del av studiet.

Hva lærer du?

Studiets læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om generell veiledningsmetodikk og kan plassere MI inn i en større veilledningssammenheng

 • har kunnskap om de mest sentrale områdene innen temaet MI, slik som holdninger, kommunikasjonsferdigheter, reflekterende lytting, endringsprosess/endringsfaser, ambivalens, motivasjon, motivasjonsbyggende samtaleteknikk, beslutning om endring og motstand

 • kjenner til det faglige og empiriske grunnlaget for MI

 • har kunnskap om og kan beskrive sentrale kjerner i veiledning og endringsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende og evaluere de mest sentrale teknikkene i gruppe

 • anvende og reflektere over både normative og empiriske premisser hos de som søker veiledning og tilpasser MI til kognitivt nivå, kulturell bakgrunn og andre forutsetninger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i overordnete endringsmodeller og i sentrale prinsipper for MI

 • kan planlegge og gjennomføre en motivasjonssamtale

 • kan formidle og ta hensyn til svakheter og styrker ved MI i ulike situasjoner og med ulike veilander

 • kan formidle det forskningsmessige grunnlaget for MI

 • har innsikt i MI som en form for Kunnskapsbasert praksis

Opptak

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av ett emne på 10 studiepoeng.

Sentrale begreper som motivasjon, endringsprosesser, ambivalens og motstand blir belyst, og det gis praktiske øvelser rundt sentrale premisser, strategier og samtaleteknikker.

Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Undervisnings- og læringsformer

Det gjennomføres fem dagsamlinger med undervisning og øvelser i gruppe. Øvelsene i grupper vil også foregå med bruk av video og videoen vil bli kommentert av medstudenter og lærere. Mellom samlingene skal studenten arbeide med selvstudier, individuelt eller i gruppe.
Det legges vekt på egenaktivitet blant deltakerne.

Arbeidskrav

Obligatorisk fremmøte til undervisning og øvelser, minimum 80 %.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen, individuell over tre dager.

Tillatte hjelpemidler: Alle

Karakterregel A-F, hvor F er ikke bestått.

Sensorordning

En intern og ekstern sensor.

Plagiatkontroll/fusk
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold. 

Praksis

Det er ingen krav om praksis knyttet til studiet.

Forsknings- og utviklingsarbeid

Både litteratur og forelesninger vil bygge på aktuell forskning på fagområdet.

Internasjonalisering

Pensumlitteratur vil være av internasjonal karakter, både engelsk og skandinaviske språk.

Evaluering av studiet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning med god kvalitet er vi avhengig av tilbakemelding fra studentene. Studentene evaluerer hver samling (muntlig og/eller skriftlig). I tillegg evalueres studiet elektronisk mot slutten av studiet.
Evaluering vil bli gjennomført i samsvar med høgskolens kvalitetssystem.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 4. februar 2020. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Barth, Tom - Børtveit, Tore - Prescott, Peter (2013 eller 2019): Motiverende Intervju, samtaler om endring. 213 sider. Gyldendal Akademisk.

Pettersen, R. C. & Løkke, J. A. (2019) Veiledning i praksis – grunnleggende ferdigheter. 2. utgave. 211 sider. Oslo: Universitetsforlaget.

To vitenskapelige artikler, en om evidensgrunnlaget og en konseptuell artikkel deles ut eller sendes deltakerne som pdf ved studiestart.

Jobb og videre studier

Motiverende intervju er en ettertraktet arbeidsmetode innen attføringsbedrifter, arbeidsmarkedsbedrifter, NAV og andre yrker der en driver med veiledning og miljøterapi.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

For Dekan Terje Grøndahl, Kirsti Lauli Andersen, 9. mars 2020.

Studieplanen er revidert

Avdeling for helse og velferd, studieleder Lars Rune Halvorsen 14. mars 2021.

Studieplanen gjelder for

Høsten 2021.

Studieprogramansvarlig

HiØ VIDERE.
Avdeling for helse og velferd, undervisningsleder Terje Grøndahl. Fagansvarlig Jon Løkke.

Studiemodell

Høst 2021

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2021 02:23:57