Programmet tar ikke opp nye studenter

Engelsk 1 for lærere 1-7. trinn. Grunnleggende ferdigheter (15 studiepoeng) - stipendordning

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2018
Undervisningsspråk:
Engelsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Halden.
Åpner for søking:
1. mai
Ordinær søknadsfrist:
10. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Er du lærer i grunnskolen i en Follokommune? Ønsker du å utvikle din kompetanse i engelskfaget?

Engelsk 1 for lærere: 1.-7. trinn Grunnleggende ferdigheter er et skreddersydd studium for deg som underviser på barnetrinnet. Studiet er praktisk innrettet og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for at du skal kunne tilegne deg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk. Som student på dette studiet får du ta del i høgskolens gode fagmiljø, og du får tett oppfølging av dyktige faglærere.

Studiet er nært knyttet til grunnleggende ferdigheter slik de er beskrevet i Læreplan i engelsk i Kunnskapsløftet og gir fordypning i den grunnleggende ferdigheten Å kunne lese i engelsk som blant annet knyttes til et utviklingsarbeid innenfor engelsk barnelitteratur. Andre viktige temaer er vurdering av lærebøker og annet undervisningsmateriale, tilpasset opplæring, elevveiledning, vurdering av elevarbeider og å kunne vurdere og ta i bruk ny kunnskap. Disse komponentene skal bevisstgjøre læreren i sin profesjon og bidra til utvikling av god undervisningspraksis.

Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng, og er organisert som delvis samlingsbasert og delvis nettbasert. Undervisningen er lagt til Høgskolen i Østfold, studiested Halden, og det vil være seks hele undervisningsdager fordelt på to semestre. Undervisningen er lagt til ordinære arbeidsdager. I den nettbaserte delen av studiet benyttes høgskolens læringsplattform Canvas. Andre digitale verktøy anvendes også. 

Studiet er et regionalt videreutdanningstilbud for lærere i Follo på oppdrag fra Follokommunene, og er utformet i tråd med Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025. Dette studiet legger til rette for studenter som deltar i vikarordningen. 

Fra 1. februar må du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2018. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Søknad til regionalt tilbud registreres som "annet studietilbud" i søknadsskjemaet. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold. Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Studielder Sverre Anker Vesterhus, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,